Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Il-vaganzi tas-sajf magħna! Dan huwa ż-żmien ideali għall-mistrieħ, iżda huwa wkoll opportunità tajba biex inwessgħu l-orizzonti tagħna: naqsmu l-fruntieri, niskopru kulturi ġodda, nitgħallmu lingwi ġodda u nfittxu sorsi ġodda ta’ ispirazzjoni.

Imbagħad lura x-xogħol, u l-għadd kbir ta’ prospetti ġodda marbuta ma’ dan, bħall-bidu tal-mandat tal-Parlament Ewropew il-ġdid u l-Kummmissjoni Ewropea l-ġdida.

Dati tad-Djarju

Fil-qosor

Il-Premju għas-Soċjetà Ċivili tal-2019 iddedikat għat-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa

Il-KESE jiddedika l-Premju ewlieni tiegħu għas-Soċjetà Ċivili tal-2019 għat-tisħiħ tal-pożizzjoni tan-nisa u l-ġlieda għall-ugwaljanza bejn is-sessi

L-applikazzjonijiet għall-2019 issa jinsabu miftuħa

 

Il-KESE jospita laqgħa bejn l-UE u ċ-Ċina dwar l-istandardizzazzjoni tas-sigurtà tal-liftijiet

Fuq l-inizjattiva tal-membru tal-KESE Antonello Pezzini, il-Kumitat ospita delegazzjoni ta’ rappreżentanti mill-korpi regolatorji tar-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina fid-9 ta’ Lulju 2019.

 

Pubblikazzjonijiet Ġodda

Il-Kisbiet tal-KESE fl-2018 – inħarsu lura, inħarsu ’l quddiem

Il-fuljett “Il-kisbiet tal-KESE fl-2018 – inħarsu lura, inħarsu ’l quddiem” jistabbilixxi xi punti ewlenin tal-ħidma tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fl-2018.

Aħbarijiet tal-KESE

Il-Presidenza Finlandiża tal-UE tippreżenta programm ibbażat fuq is-sostenibbiltà u l-benesseri

Is-sessjoni plenarja tat-18 ta’ Lulju tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) ospitat lill-Ministru Finlandiż għall-Affarijiet Soċjali u s-Saħħa, Aino-Kaisa Pekonen, li ppreżentat il-programm tal-Presidenza Finlandiża tal-UE. Dan jinkludi enfasi speċjali fuq is-sostenibbiltà u l-benesseri taċ-ċittadini. Is-Sinjura Pekonen enfasizzat ukoll it-tisħiħ tal-istat tad-dritt u l-valuri tal-UE fost il-prijoritajiet l-oħra tal-Presidenza. 

Conny Reuter: “Aħna qegħdin hawn biex nippromovu d-djalogu ċivili ta’ Ewropa progressiva u inklużiva”

Fis-sessjoni plenarja tiegħu tat-18 ta’ Lulju, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) ospita dibattitu ma’ Conny Reuter, kopresident tal-Grupp ta’ Kuntatt tal-KESE mal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u n-netwerks Ewropej.

Is-Sur Reuter ippreżenta l-konklużjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Ġranet tas-Soċjetà Ċivili 2019, li saru f’nofs Ġunju fi Brussell dwar it-tema ta’ demokrazija sostenibbli. Huwa tkellem ukoll dwar ir-rwol tal-Grupp ta’ Kuntatt, stabbilit fl-2004 bħala korp uniku fi ħdan l-UE, li nħoloq biex jiżgura djalogu permanenti bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u n-netwerk Ewropew tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili fil-livell Ewropew.

Mingħajr industrija Ewropea tal-batteriji b’saħħitha, il-manifatturi tal-karozzi jistgħu jħallu l-UE

Il-KESE jappoġġja l-pjan ta’ azzjoni tal-UE dwar il-batteriji żviluppat mill-Kummissjoni Ewropea iżda josserva li jeħtieġ li jissaħħaħ u li jiġi implimentat mill-iżjed fis.

Hemm riskju ġenwin li partijiet kbar ħafna tal-industrija awtomobilistika Ewropea se jirrilokaw il-produzzjoni tagħhom f’reġjuni qrib l-unitajiet li jipproduċu ċ-ċelloli tal-batteriji, prinċipalment fl-Asja. Fl-Opinjoni abbozzata minn Colin Lustenhouwer u adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Lulju, il-KESE jappoġġja l-Pjan ta’ Azzjoni Strateġika tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-Batteriji iżda jwissi li dan jeħtieġ li jissaħħaħ u jiġi implimentat mill-iżjed fis biex tiġi evitata l-possibbiltà li l-fabbriki tal-karozzi Ewropej jiċċaqilqu ’l barra mill-UE.

L-ekonomija ċirkolari: wasal iż-żmien biex nisfruttaw is-saħħa tal-konsumaturi

S’issa, l-azzjonijiet biex jagħtu spinta lill-iżvilupp tal-ekonomija ċirkolari fl-Ewropa ffukaw fuq il-produzzjoni u biex l-industriji jintroduċu mudelli ta’ negozju ċirkolari u jintroduċu alternattivi ċirkolari fis-suq. Issa wasal iż-żmien biex il-konsumaturi jiġu involuti, u biex dawn jingħataw is-setgħa jagħmlu għażliet ta’ xiri sostenibbli fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum, jgħid ir-rapport tal-KESE adottat f’Lulju.

L-agrikoltura Ewropea għandha timxi fid-direzzjoni tal-agroekoloġija

L-UE jeħtieġ li tpoġġi aktar enfasi fuq il-ktajjen tal-provvista qosra u l-agroekoloġija fil-biedja sabiex tippreserva l-agrikoltura tagħha u tagħmilha aktar reżiljenti għal sfidi ġodda bħat-tibdil fil-klima. L-agroekoloġija hija wkoll mod kif niggarantixxu l-provvista tal-ikel tagħna u kif nagħmlu l-ikel tagħna aktar tajjeb għas-saħħa, b’hekk jiżdied il-valur tiegħu. Ktajjen tal-provvista qosra se jgħinu lil azjendi agrikoli iżgħar iżidu d-dħul tagħhom u jagħtu l-ħajja liż-żoni rurali tagħhom.

Il-qafas għal rinaxximent tal-industrija Ewropea tal-manifattura jrid ikun ibbażat fuq il-ħtiġijiet reali tal-SMEs

Skont il-KESE, is-sistema Ewropea tal-manifattura tista’ biss tagħmel tranżizzjoni effettiva u kompetittiva għal ekonomija diġitali mill-aktar avvanzata u li ma tagħmilx ħsara lill-ambjent, meta tkun lesta għal investiment sinifikanti fl-innovazzjoni. Il-passi ppjanati mill-Kummissjoni Ewropea biex tiffaċilita l-iżvilupp aħjar tas-sistema tal-manifattura għandhom għalhekk ikunu bbażati fuq għarfien reali tal-ħtiġijiet tal-kumpaniji – speċjalment l-SMEs. 

Is-Semestru Ewropew u approċċ ġdid ta’ governanza huma kruċjali għall-politika ekonomika futura tal-UE

L-UE għandha ġġedded is-sistemi tagħha ta’ koordindazzjoni tal-politika ekonomika u ta’ governanza abbażi ta’ strateġija ġdida tal-UE, għal wara l-2020, għall-iżvilupp sostenibbli, sabiex iżżid l-effiċjenza tal-azzjonijiet u s-sostenibbiltà tar-riżultati, jgħid il-KESE.

Il-KESE jagħmel rakkomandazzjonijiet għall-politika ekonomika tal-UE u għall-governanza tal-UEM futuri

F’Lulju, il-KESE ppreżenta proposti għall-aġenda ekonomika tal-perjodu leġislattiv li jmiss u rrakkomanda li dawn għandhom jiffurmaw il-bażi ta’ strateġija ekonomika ġdida tal-UE.

Il-politika ekonomika u l-governanza futuri għandhom, skont il-KESE, iqisu l-isfidi ġeopolitiċi u soċjetali, bħat-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku globali, it-tilwim kummerċjali mhux solvut, il-Brexit, it-tibdil fil-klima u t-tibdil demografiku, l-inugwaljanzi li qed jikbru u r-raba’ rivoluzzjoni industrijali, u jikkontribwixxu biex isaħħu r-reżiljenza għall-kriżijiet u għas-sostenibbiltà tal-mudell ekonomiku. Dawn l-isfidi jeħtieġu strateġija ekonomika estensiva b’objettivi ta’ politika ċari u qafas ta’ governanza ekonomika aktar koerenti.

Il-KESE jistieden lill-Kummissjoni tirrikonċilja aħjar il-leġislazzjoni tagħha dwar l-industrija u l-enerġija mal-politika tagħha dwar il-klima

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) jistieden lill-Kummissjoni tirrifletti f’aktar dettall dwar l-alternattivi ta’ politika li jgħinu kemm biex inaqqsu l-gassijiet serra, u b’hekk fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, kif ukoll biex iżommu l-kompetittività. L-għan għandu jkun li jiġu protetti u promossi aħjar l-industriji tal-UE li jużaw ħafna riżorsi u enerġija (REIIs), inkella l-Ewropa tkun fir-riskju li titlef l-impjiegi f’ekonomiji inqas nodfa u ma tilħaqx l-għan tagħha li tnaqqas l-emissjonijiet ta’ gass b’effett ta’ serra (GHG).

L-Unjoni tal-Enerġija għandha ssir parti mill-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej

L-Opinjoni annwali tal-KESE dwar l-Istat tal-Unjoni tal-Enerġija tqis il-progress li sar s’issa u tistieden lill-Kummissjoni Ewropea tiffoka aktar fuq l-aspetti soċjali.

"L-Unjoni tal-Enerġija għad mhijiex realtà. Tista’ tkun realtà f’dak li għandu x’jaqsam mad-deċiżjonijiet ta’ politika tal-UE, iżda għad mhijiex realtà fil-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini Ewropej." Din kienet il-fehma qawwija ta’ Christophe Quarez fis-sessjoni plenarja ta’ Lulju, filwaqt li tenna l-argument tiegħu fl-Opinjoni – adottata mill-assemblea – li t-tranżizzjoni tal-enerġija għadha ma seħħitx fil-prattika. Qal ukoll li: “Issa li dawk li jfasslu l-politika tal-UE stabbilew il-pedamenti tal-Unjoni tal-Enerġija, għad fadal ħafna xi jsir fis-snin li ġejjin."

Il-KESE jappella għal azzjoni Ewropea biex jiġi żgurat l-iżvilupp parteċipattiv tat-teknoloġija blockchain

Oriġinarjament assoċjati mal-kriptovaluti, il-blockchain u t-teknoloġija tar-reġistru distribwit (DLT) huma fil-fatt tassew versatili u jistgħu jiġu applikati b’mod utli għall-ekonomija soċjali. Madankollu, huwa importanti li dawn jiġu rregolati b’mod xieraq u jiġu ggwidati lejn il-kisba ta’ benefiċċji għal kulħadd, u jippermettu li kulħadd jipparteċipa, jgħid il-KESE f’rapport maħruġ fis-sessjoni plenarja tiegħu ta’ Lulju.

Aħbarijiet mill-Gruppi

Il-Grupp ta’ Min Iħaddem se jiltaqa’ darbtejn fil-Finlandja biex jiddiskuti dwar l-intelliġenza artifiċjali u UE li tiffavorixxi n-negozji

mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Il-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE se jospita żewġ konferenzi fil-pajjiż tal-Presidenza attwali tal-Kunsill Ewropew – il-Finlandja. L-ewwel avveniment se jsir fl-aħħar ta’ Awwissu u se jiffoka fuq Ewropa intelliġenti.

Stqarrija tal-Grupp tal-Ħaddiema dwar il-kriminalizzazzjoni tas-solidarjetà

by the EESC's Workers' Group

Fid-dawl tas-sitwazzjoni umanitarja ddisprata fil-Mediterran, ikkaratterizzata minn nuqqas ta’ rispett għall-prinċipji u l-valuri tal-UE u li marret għall-agħar f’dawn l-aħħar ġimgħat, il-Grupp tal-Ħaddiema jsostni...

Il-grupp Diversità Ewropa jmur Helsinki biex jiddiskuti t-tkabbir sostenibbli u l-modi biex tingħata spinta lill-kompetittività tal-UE

mill-Grupp Diversità Ewropa

Fis-16 u s-17 ta’ Settembru, il-Grupp Diversità Ewropa se jospita laqgħa straordinarja f’Helsinki. F’konformità mal-prijoritajiet tal-Finlandja għall-Presidenza tagħha tal-Kunsill tal-UE, “Ewropa Sostenibbli – Futur Sostenibbli”, il-grupp tagħna għażel li jikkonċentra fuq it-tliet pilastri li jiffaċilitaw it-tkabbir sostenibbli u b’hekk jagħti spinta lill-kompetittività tal-UE: il-bijoekekonomija u Ewropa b'impatt newtrali fuq il-klima, id-diġitalizzazzjoni, u l-infrastruttura.