Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Ejjew nxammru l-kmiem biex iinsibu riċetti effiċjenti għall-futur tal-Ewropa

Għeżież qarrejja,

Ninsab kuntent niffirma dan l-ewwel editorjal tiegħi bħala l-President il-ġdid tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew. Bħala tali, se jkolli l-unur li nippresiedi ċ-ċelebrazzjonijiet tas-60 anniversarju, li se nkunu qed niċċelebraw waqt is-sessjoni plenarja tagħna tal-24 ta’ Mejju.

Meta tkun qed taqra dawn il-linji, ser inkunu qegħdin niffinalizzaw it-tħejjijiet għal dan l-avveniment importanti.  Bla dubju filwaqt li ċ-ċelebrazzjonijiet se joffru opportunità biex nagħtu ħarsa lejn il-mumenti ewlenin fl-istorja tal-Kumitat, iddeċidejna mill-bidu li din għandha tkun l-okkażjoni biex inħarsu ’l quddiem, pjuttost milli lura.

Dati tad-Djarju

4/06/2018 Brussell
It-tielet Jum Ewropew tal-Intrapriżi tal-Ekonomija Soċjali
18/06/2018 Brussell
Summit tal-partijiet interessati tal-KESE dwar l-Intelliġenza Artifiċjali
11/7/2018 – 12/7/2018 Brussell
Sessjoni plenarja tal-KESE

Fil-qosor

Jum għall-Pubbliku, opportunità unika biex tiskopri kif jaħdem il-KESE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fetaħ il-bibien tiegħu għall-pubbliku nhar is-Sibt, 5 ta’ Mejju 2018 biex jiċċelebra Jum l-Ewropa. Il-KESE ppreżenta l-attivitajiet tiegħu lill-viżitaturi, b’enfasi speċjali fuq il-kultura, peress li l-2018 hija s-Sena Ewropea tal-Wirt Kulturali.

Il-Ġordan huwa sieħeb ewlieni għall-istabbiltà tal-viċinat tal-UE

Delegazzjoni mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali ltaqgħet ma’ rappreżentanti lokali tas-soċjetà ċivili u uffiċjali tal-gvern f’Amman fis-26 u s-27 ta’ Marzu. Id-diskussjonijiet matul iż-żjara ffukaw fuq id-diffikultajiet li jiffaċċjaw il-pajjiż minħabba n-nuqqas ta’ stabbiltà fir-reġjun. Id-delegazzjoni tal-KESE irrikonoxxiet il-ħtieġa għal appoġġ internazzjonali u miżuri dettaljati, peress li tul dawn l-aħħar ftit snin il-pajjiż żviluppa approċċ komprensiv għall-influss massiv ta’ refuġjati, l-aktar dawk li qed jaħarbu l-gwerra fis-Sirja.

Is-soċjetà ċivili tal-UE u tal-Georgia tiddiskuti s-sitwazzjoni tal-SMEs u s-sikurezza tal-ikel fil-Georgia

L-aħħar laqgħa tal-Pjattaforma tas-Soċjetà Ċivili UE-Georgia saret fi Tbilisi fit-22 ta’ Marzu. Il-membri tal-pjattaforma ddiskutew l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Georgia u adottaw dikjarazzjoni konġunta. Il-Pjattaforma laqgħet it-tħabbira, li saret aktar kmieni f’Marzu, ta’ format ġdid possibbli għal kooperazzjoni settorjali bilaterali ta’ livell għoli bejn l-UE u l-Georgia u esprimiet l-appoġġ tagħha għal reġim mingħajr visa għal soġġorni qosra, li minnu diġà bbenefikaw numru kbir ta’ ċittadini Ġeorġjani.

Il-pjattaforma tas-Soċjetà Ċivili bejn l-UE u l-Ukrajna imħassba dwar it-tendenzi ta’ pagi baxxi

Il-pjattaforma tas-Soċjetà Ċivili bejn l-UE u l-Ukrajna (CSP) tħeġġeġ lil Kiev biex timplimenta aktar riformi konsistenti f’diversi setturi u biex tagħti prijorità assoluta lill-kwistjonijiet ta’ pagi baxxi u faqar. Dawn il-kwistjonijiet ġew indirizzati waqt is-6-il laqgħa CSP fi Brussell, fejn il-membri tal-pjattaforma ddiskutew kif l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ukrajna kienet qed tagħmel progress, ir-rwol li għandhom il-livelli tal-pagi fit-tnaqqis tal-faqar u l-impatt tagħhom fuq il-migrazzjoni tal-ħaddiema, u t-tibdil fil-klima.

Is-Serbja u l-UE għandhom iżidu l-isforzi biex jiżguraw li l-adeżjoni tas-Serbja mal-UE sal-2025 tibqa’ fattibbli

L-aħħar laqgħa tal-Kumitat Konsultattiv Konġunt tas-Soċjetà Ċivili UE-Serbja (JCC) saret fi Brussell fit-12 ta’ April. Il-membri tal-JCC iddiskutew is-sitwazzjoni attwali u l-ħidma ’l quddiem fin-negozjati dwar l-adeżjoni tas-Serbja mal-UE, u adottaw dikjarazzjoni finali. Is-Serbja kienet rikonoxxuta bħala wieħed miż-żewġ kandidati minn ta' quddiem fir-reġjun tal-Balkani tal-Punent.

Ir-Roma fl-Ewropa jiffaċċjaw diskriminazzjoni u profiling etniku

L-akbar minoranza fl-Ewropa, ta’ aktar minn għaxar miljun persuna, tkompli tiġi diskriminata u emarġinata f’bosta Stati Membri tal-Unjoni Ewropea. NGOs tad-drittijiet tal-bniedem u dawk li jfasslu l-politika tal-UE li ltaqgħu fi ħdan il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) wissew li, f’ħafna każijiet, il-pulizija jkomplu jużaw profiling etniku kontra l-persuni tar-Roma. Seduta ta’ smigħ pubblika dwar “Nindirizzaw l-antiżingariżmu fil-prattiki ta’ profiling etniku” seħħet matul it-tielet Ġimgħa tal-UE dwar ir-Roma, li saret mill-istituzzjonijiet tal-UE fi Brussell mit-8 sat-12 ta’ April. 

Il-Forum tas-Soċjetà Ċivili jitlob għal passi konkreti biex tiġi indirizzata d-differenza fil-pagi bejn is-sessi u jittejbu l-istandards tax-xogħol

Il-Forum tas-Soċjetà Ċivili fil-qafas tal-Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles bejn l-UE u l-Korea kellu s-sitt laqgħa tiegħu f’Seoul fil-11 ta’ April, kopresedut minn Lee Ho-Geun u Georgi Stoev. Fid-dikjarazzjoni konġunta tagħhom, il-kopresidenti enfasizzaw li l-ambjent ġeopolitiku inċert ħoloq sfidi ġodda fir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Korea. Huma appellaw għal valuri u interessi kondiviżi li għandhom jiġu promossi fir-reġjun u biex is-sħubija bejn il-Korea u l-UE ssir aktar relevanti għall-aspettattivi taċ-ċittadini.

Pubblikazzjonijiet Ġodda

“Skopri x’jista’ jagħmel għalik il-KESE” -Edizzjoni ġdida disponibbli

Din il-pubblikazzjoni, li hija indirizzata lill-pubbliku ġenerali, toffri introduzzjoni qasira dwar il-Kumitat u r-rwol uniku tiegħu ta’ konsultazzjoni ta’ djalogu u kunsens bejn ir-rappreżentanti tas-soċjetà ċivili organizzata. L-enfasi hija fuq il-missjoni tiegħu, il-membri tiegħu, il-presidenza tiegħu, il-funzjonament tiegħu u l-kisbiet tiegħu.
 

Pubblikazzjoni diġitali – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) – 60 sena ta’ impenn

Is-soċjetà ċivili fl-azzjoni għall-Ewropa ta’ għada!

Maħluq mit-Trattati ta’ Ruma fl-1957, il-Kumitat kellu l-ewwel sessjoni plenarja tiegħu 60 sena ilu, fid-19 ta’ Mejju 1958. Minn dakinhar, l-istorja tal-Kumitat hi marbuta ma’ dik tal-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea, fejn qatt ma waqfet ħidmietha.

Aħbarijiet tal-KESE

Ċittadini fil-qalba tad-dibattitu dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa

Għal jumejn, il-5 u s-6 ta’ Mejju, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, bħala rappreżentant tas-soċjetà ċivili, fetaħ il-bibien tiegħu għall-“panel taċ-ċittadin Ewropew” li laqqa’ flimkien madwar mitt ċittadin li jirrappreżentaw id-diversità tas-27 Stat Membru, minbarra r-Renju Unit.

L-integrazzjoni tal-Balkani tal-Punent għandha tibqa’ prijorità ewlenija tal-UE

It-tkabbir tal-UE, u fuq kollox il-firxa tal-valuri demokratiċi u tal-istandards legali tal-UE lejn ir-reġjun tal-Balkani tal-Punent huwa fl-interess tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u tal-UE, jenfasizza l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fl-opinjoni tiegħu dwar Il-koeżjoni ekonomika u soċjali u l-integrazzjoni Ewropea tal-Balkani tal-Punent, adottata fis-sessjoni plenarja tiegħu fid-19 ta’ April.

Sopravivenza: is-settur Ewropew tat-teknoloġija marittima tiddependi fuq pożizzjoni soda mill-UE

L-opinjoni tal-KESE issejjaħ għal politika industrijali u tal-manifattura b’saħħitha msejsa fuq ir-reċiproċità

‘Il-Kummissjoni Ewropea teħtieġ li tadotta politika industrijali u tal-manifattura b’saħħitha msejsa fuq ir-reċiproċità, inkella l-industrija Ewropea tat-teknoloġija marittima tagħna mhux se tissopravivi l-kompetizzjoni mit-tarzni Asjatiċi,” wissa Marian Krzaklewski Relatur għall-Opinjoni tal-KESE dwar l-Istrateġija LeaderSHIP, adottata fis-sessjoni plenarja tiegħu fid-19 ta’ April. 

L-iżgurar ta' klassifikazzjoni AAA soċjali għall-UE jenħtieġ impenn politiku u finanzjament adatt

Il-KESE jitlob li jkun hemm riżorsi ta’ finanzjament biżżejjed għall-implimentazzjoni tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali. Titjib fl-Istati Membri u impenn qawwi f’termini ta’ baġit, investiment u nfiq attwali huma meħtieġa biex il-Pilastru Soċjali jsir realtà.

Il-KESE jiddeskrivi miżuri ulterjuri meħtieġa biex tinkiseb UEM stabbli, prospera u reżiljenti

Il-KESE huwa konvint bis-sħiħ li f’dan il-punt l-UEM għadha mhijiex reżiljenti u stabbli biżżejjed biex tiffaċċja b’mod effettiv kriżijiet futuri. Filwaqt li jippromovi t-tlestija tal-UEM, huwa jħeġġeġ lil dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet biex jilħqu ftehim politiku aktar wiesa’ u aktar mgħaġġel dwar kif tista' tinkiseb UEM profonda u ġenwina, li huwa l-għan aħħari.

L-investiment dirett barrani jirrikjedi analiżi sabiex jitħarsu s-sigurtà nazzjonali u l-ordni pubbliku fl-UE

Foreign Direct Investment

L-investiment dirett barrani huwa sors ewlieni ta’ tkabbir, impjiegi u innovazzjoni, u minn dejjem kien fattur ewlieni fl-appoġġ tal-iżvilupp ekonomiku u soċjali fl-UE. Madankollu, iġib ukoll miegħu riskji potenzjali għas-sigurtà nazzjonali, u huwa meħtieġ qafas adatt għall-iskrinjar ta’ investimenti bħal dawn.

Il-KESE jappella għal Unjoni tal-Enerġija Ewropea li tinvolvi u tibbenefika liċ-ċittadini kollha tal-UE

Il-KESE jappoġġja bil-qawwi l-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija u jinkoraġġixxi lis-soċjetà tal-UE biex tieħu sjieda sħiħa ta’ dan il-proġett. L-Unjoni tal-Enerġija hija rilevanti mhux biss għall-politiki settorjali bħall-enerġija, it-trasport u l-klima, iżda toffri għadd ta’ opportunitajiet biex l-Ewropa ssir aktar demokratika, koeżiva, kompetittiva u ġusta. Għal dan il-għan, djalogu effettiv dwar l-enerġija mas-soċjetà ċivili organizzata fil-livelli tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali huwa fundamentali.

Il-ġlieda favur il-paga ndaqs tista' tintebaħ l-aħjar meta nikkundannaw l-istereostipi

Il-KESE jappoġġja l-isforzi tal-Kummissjoni biex tnaqqas id-differenza bejn il-paga tal-irġiel u n-nisa ta’ 16.3% fl-UE, iżda qed jipproponi aktar azzjoni b’enfasi speċjali fuq il-ġlieda kontra l-istereotipi soċjali u kulturali li ilhom stabbiliti ħafna u li jiddeterminaw l-għażliet edukattivi u professjonali tan-nisa.

It-tisħiħ tan-netwerks tal-enerġija tal-Ewropa huwa kruċjali għall-Unjoni tal-Enerġija

Grilji tal-enerġija Ewropej aktar b’saħħithom u interkonnessi huma prerekwiżit għal Unjoni tal-Enerġija Ewropea. Huwa biss jekk in-netwerks tal-enerġija tal-Ewropa jkunu żviluppati u integrati tajjeb li s-sistemi tal-enerġija tal-kontinent ikunu jistgħu jilħqu l-għan tagħhom: li jipprovdu lill-popolazzjoni Ewropea enerġija affordabbli, sikura u sostenibbli b’mod kompetittiv.

Apprendistati ta’ kwalità fl-Ewropa: nagħtu l-kelma lill-apprendisti

L-iskemi ta’ apprendistat għandhom jitfasslu bl-involviment attiv tan-nies ikkonċernati direttament - l-apprendisti stess u l-organizzazzjonijiet tagħhom. Din hija r-riżerva prinċipali tal-KESE fir-rigward tal-qafas propost għall-apprendistati ta’ kwalità u effettivi, li l-KESE b’hekk jemmen li ser jgħin biex jittejbu l-istandards madwar l-UE.

L-interessi taċ-ċittadini tal-UE ma jistgħux jitwarrbu meta jiġu żviluppati forom ġodda ta’ mobilità

 mobility

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) iħeġġeġ lill-Kummissjoni tkun aktar rigoruża biex tiffaċilita l-aċċess tal-konsumatur għal forom ta’ mobilità ġodda, nodfa u affordjabbli, u tintroduċi appoġġ finanzjarju aktar b’saħħtu għat-trasport pubbliku.

Mill-Jum l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej appell sabiex ikun hemm parteċipazzjoni ġenwina miċ-ċittadini

Sitt snin wara li ġiet introdotta l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej, u wara kritika kostruttiva u appelli ripetuti sabiex tittejjeb, b’mod partikolari mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) u minn istituzzjonijiet oħra, il-Kummissjoni Ewropea fl-aħħar ipproponiet bidliet għal din l-għodda importanti tad-demokrazija parteċipattiva.

Nirriflettu dwar il-plastik: il-bidla fl-imġiba teħtieġ qafas leġislattiv b’saħħtu u alternattivi vijabbli

Il-plastik qed isir waħda mill-problemi ambjentali prinċipali fid-dinja. L-immaġni tal-hekk imsejħa “Pacific Trash Vortex”, magħrufa wkoll bħala l-Great Pacific Garbage Patch – gżira tal-plastik ikbar mill-Messiku kollu li qed tgħum fl-oċean b’riżultat tal-konsum żejjed, il-ħela u n-nuqqas ta’ riċiklaġġ tal-plastik – kienet tbeżbiża għal ħafna u nkoraġġixxiet ħsieb ġdid dwar kif nużaw il-plastik. Quddiem sitwazzjoni li qed issir urġenti, l-UE qed tfittex li tibdel il-mod li bih il-prodotti tal-plastik huma ddisinjati, manifatturati, użati u riċiklati, u għal dan il-għan adottat Strateġija Ewropea għall-Plastiks f'Ekonomija Ċirkolari fis-16 ta’ Jannar 2018.

Aħbarijiet mill-Gruppi

Il-plenarja tal-KESE tikkommemora l-75 anniversarju tar-Rewwixta tal-Getto ta' Varsavja

mill- Tal-KESEGrupp ta’ Min Iħaddem<

Permezz ta’ minuta silenzju, is-sessjoni plenarja tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew kkommemorat il-75 anniversarju tar-Rewwixta tal-Getto ta' Varsavja – l-akbar irvell militari Lhudi tat-Tieni Gwerra Dinjija.

Żmien għall-bidla fi ħdan il-Grupp III

Fit-18 ta’ April, Arno Metzler sar uffiċjalment il-president tal-Grupp III għall-mandat 2018-2020.

Avukat li ilu jeżerċita l-professjoni tiegħu fil-Ġermanja mill-1983, huwa rrappreżenta wkoll il-professjonijiet liberali tal-Ġermanja fil-KESE sa mill-2002. Qabel ma sar president tal-Grupp, huwa serva bħala viċi president bir-responsabbiltà tal-SMEs, tal-Professjonijiet Liberali u r-Regoli ta’ Proċedura.

Xogħol, forom ġodda ta’ xogħol u kundizzjonijiet ta’ xogħol

 mill-Grupp tal-Ħaddiema

Iċ-ċifri b’rabta max-xogħol kontinwament fost l-istejjer ewlenin tal-aħbarijiet. Madankollu, dak li huwa kważi importanti daqs kemm hemm nies impjegati huwa x’tip ta’ kundizzjonijiet qed jaħdmu fihom. Dan huwa partikolarment relevanti minħabba l-aħħar żviluppi tax-xogħol u ż-żieda fil-kuntratti mhux standard, fejn deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja kienu neċessarji sabiex ikun stabbilit li, pereżempju, ix-xufiera tal-Uber huma impjegati u mhux freelancers.