The Grassroots view – Episodju 4: It-triq twila u diffiċli għall-aċċessibilità

Waqt li qed titħejja l-aġenda l-ġdida tal-UE dwar id-diżabilità, fl-episodju 4 intitolat It-triq twila u diffiċli għall-aċċessibbiltà, niddiskutu s-sitwazzjoni tal-impjiegi tal-persuni b’diżabilità. Nitkellmu dwar dak li l-UE għandha tagħmel biex il-postijiet tax-xogħol tagħha jsiru aktar inklużivi – mhux biss fid-dinja fiżika iżda wkoll fil-mentalità kollettiva ta’ soċjetà li kważi inevitabbilment tonqos milli tara lill-persuna jekk mhux mid-diżabilità tagħhom.

Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Għeżież qarrejja,

Fl-aħħar summit tal-UE fi Frar, il-mexxejja kienu mistennija javvanzaw b'mod sostanzjali biex jilħqu ftehim dwar il-baġit fit-tul, il-Qafas Finanzjarju Pluriennali. Iżda ma setgħux isibu kompromess minħabba differenzi kbar.

Jekk ma jintlaħaq ebda qbil, għandna riskju ta’ paraliżi oħra, li ma nistgħux naffordjawha fis-sitwazzjoni ġeopolitika ta’ bħalissa.

Il-prijoritajiet urġenti tal-UE u r-riskju ta’ taħditiet wara l-Brexit ma jistgħux ikomplu jieħdu fit-tul għax se jassorbu l-enerġija għal prijoritajiet oħrajn: bħalma huma l-pakkett dwar il-migrazzjoni, il-Patt ekoloġiku, it-tranżizzjoni diġitali, it-tranżizzjoni ambjentali, biex insemmu biss ftit.

Fil-qosor

L-UE għandha turi id iebsa rigward l-aħbarijiet foloz

Ir-regolazzjoni tal-midja soċjali, l-iżvilupp tal-litteriżmu medjatiku u l-appoġġ tal-ġurnaliżmu indipendenti ta’ kwalità – dawn huma wħud mill-prerekwiżiti ewlenin għall-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni u s-salvagwardja tad-demokrazija tal-UE, jgħid il-KESE.

Membri tal-KESE jżuru l-Ġappun biex jiddiskutu l-kummerċ u l-iżvilupp sostenibbli

Membri tal-Kumitat ta’ Segwitu UE-Ġappun tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew żaru l-Ġappun biex jiddiskutu l-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Sħubija Ekonomika (FSE) u biex isaħħu l-kooperazzjoni mal-kontropartijiet Ġappuniżi. Iż-żjara kienet tinkludi diskussjoni madwar mejda dwar l-ekonomija ċirkolari u l-ewwel Djalogu Konġunt bejn l-UE u l-Ġappun mas-soċjetà ċivili skont l-FSE.

Aħbarijiet tal-KESE

Jum l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 2020: attivisti jappellaw għal involviment tal-pubbliku "sinifikanti” fil-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa

Huma u jagħtu ħarsa lura lejn l-esperjenzi tal-passat tagħhom bħala organizzaturi tal-Inizjattivi taċ-Ċittadini Ewropej (ECIs), attivisti li attendew il-Jum tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 2020 fil-25 ta’ Frar wissew kontra l-prassi li n-nies jiġu mistoqsija dwar dak x’Ewropa jixtiequ l-Ewropa u wara l-kontribut tagħhom jiġi injorat.

Il-Parlament Ewropew jeħtieġlu jinsisti fuq baġit tal-UE b’saħħtu għall-perjodu 2021–2027

Il-KESE tenna bil-qawwa l-appell tiegħu għal Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) ekwivalenti għal 1.3 % tad-dħul nazzjonali gross tal-UE-27 għall-perjodu 2021-2027. Dan l-appell qed isir f’mument kruċjali fit-triq lejn ftehim dwar il-baġit fit-tul li jmiss tal-UE, fejn il-Kunsill Ewropew għadu qiegħed jipprova jistabbilixxi l-pożizzjoni tiegħu.

Il-KESE id f’id mal-Kummissjoni Ewropea fil-promozzjoni tal-futur ekoloġiku tal-Ewropa

Il-KESE se jappoġġja l-impetu tal-Kummissjoni favur azzjonijiet li jikkorrispondu mal-aspirazzjonijiet sabiex tikseb in-newtralità klimatika sal-2050 u favur sostenibbiltà li tkun fil-qalba tar-responsabbiltà individwali u kollettiva tagħna. Fis-sessjoni plenarja li saret fi Brussell fl-20 ta’ Frar 2020, il-President tal-KESE Luca Jahier appoġġa l-programm ta’ ħidma ta’ din is-sena tal-Kummissjoni Ewropea u l-enfasi tiegħu fuq l-iżvilupp sostenibbli għal Ewropa aktar ekoloġika.

L-istrateġija dwar id-diżabilità għall-għaxar snin li ġejjin: l-UE għandha twitti t-triq fil-promozzjoni tal-politiki progressivi

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew organizza konferenza ta’ livell għoli li fiha laqqa’ flimkien atturi ewlenin fil-politika dwar id-diżabilità biex jiddiskutu l-istrateġija l-ġdida tal-UE f’dan il-qasam, strateġija li qed titfassal bħalissa u mistennija jkollha effett profond fuq miljuni ta’ ċittadini tal-UE b’diżabilità fl-oqsma kollha tal-ħajja matul l-għaxar snin li ġejjin.

Il-KESE u l-ILO jintensifikaw l-isforzi biex isawru l-ġejjieni tax-xogħol imfassal fuq il-valuri tagħna

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) organizza dibattitu mal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) dwar il-ġejjieni tax-xogħol u l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, bil-għan li jiġu esplorati toroq oħrajn għall-kooperazzjoni u biex jiżdiedu l-isforzi ħalli d-dinja tax-xogħol li qed tinbidel malajr nagħmluha ġusta, deċenti u inklużiva għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin.

Is-sostenituri tar-regoli tal-UE għal katina trasparenti tal-ikel jindirizzaw il-plenarja tal-KESE

Fl-aħħar sessjoni plenarja tiegħu, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew laqa’ l-organizzaturi tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej “Eat Original. Unmask Your Food”, li qed tappella lill-Kummissjoni Ewropea timponi tikkettar obbligatorju tal-oriġini għall-prodotti kollha tal-ikel sabiex tiġi evitata l-frodi u jiġi garantit id-dritt tal-konsumaturi għall-informazzjoni.

Il-KESE lest li jissieħeb mal-Kummissjoni Ewropea dwar il-patt ġdid dwar il-migrazzjoni u l-asil

Ftehim ġdid dwar il-migrazzjoni huwa meħtieġ b’mod urġenti fil-livell Ewropew u, għal dan il-għan, il-KESE huwa lest li jappoġġja l-isforzi kontinwi tal-Kummissjoni. Il-President tal-KESE, Luca Jahier, meta tkellem fi Brussell fit-3 ta’ Marzu 2020, għamilha ċara li l-migrazzjoni hija prijorità għall-KESE, kif joħroġ mill-fatt li l-Kumitat ilu attiv ħafna f’dan il-qasam għal ħafna snin.

Il-KESE jadotta pożizzjoni dwar il-prijoritajiet ekonomiċi għall-2020

Fi Frar, il-KESE adotta l-Opinjonijiet tiegħu dwar l-Istrateġija Annwali dwar it-Tkabbir Sostenibbli għall-2020 tal-Kummissjoni Ewropea (ECO/502) u dwar ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu għall-politika ekonomika taż-żona tal-euro (ECO/503). L-Opinjonijiet jirrappreżentaw il-kontribut tal-KESE għad-dibattitu dwar il-prijoritajiet ekonomiċi għas-sena li ġejja u lil hinn, li se jiġi adottat formalment mill-Kunsill Ewropew f’Marzu.

Il-ġejjieni sostenibbli tal-Ewropa jiddependi mill-aċċessibbiltà tal-materja prima għall-batteriji

L-Unjoni Ewropea teħtieġ tiżgura aċċess permanenti għall-materja prima malajr kemm jista’ jkun, biex b’hekk tiżviluppa industrija tal-batteriji b’saħħitha għall-vetturi elettriċi. Intwera tħassib serju dwar din il-kwistjoni f’dibattitu li sar fi Brussell fil-5 ta’ Frar 2020 mis-Sezzjoni għat-Trasport, l-Enerġija, l-Infrastruttura u s-Soċjetà tal-Informazzjoni (TEN).

Patt dwar l-anzjani għall-Ewropa: l-UE u l-Istati Membri għandhom jiżguraw kura fit-tul ta' kwalità

Skont rapport tal-KESE s-sitwazzjoni fis-settur tal-kura tas-saħħa “live-in” (ħaddiema tal-kura tas-saħħa li jgħixu fl-unità domestika fejn jaħdmu) mhijiex sostenibbli, il-kundizzjonijiet tax-xogħol ta’ dawk li jaħdmu fis-settur tal-kura huma ta' sfruttament u dawk li jirċievu l-kura jinsabu f’diffikultà biex isibu kura affordabbli u ta’ kwalità. Din is-sitwazzjoni tfaċċat minħabba nuqqas ta’ appoġġ mill-Istat għall-industrija tal-kura u hija prodott ta’ negliġenza politika.

Aħbarijiet mill-Gruppi

In-negozju għal Ewropa newtrali mil-lat ta' klima – nagħmlu l-aħjar użu mill-SDGs u l-Patt Ekoloġiku

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Għadd dejjem jikber ta’ kumpaniji Ewropej diġà biddlu l-mentalità tagħhom u, minbarra l-aspetti strettament tan-negozju, issa qed jieħdu inkunsiderazzjoni l-aspetti ambjentali u soċjali kif ukoll fl-operazzjonijiet ta’ kuljum tagħhom. Sabiex it-tranżizzjoni lejn ekonomija ekoloġika tirnexxi, jeħtieġ li l-UE tipprovdi kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji tagħha, filwaqt li tagħti spinta lill-kompetittività u lill-investiment. Dawn huma wħud mill-konklużjonijiet tal-konferenza dwar in-Negozju għal Ewropa Newtrali mil-lat ta’ Klima – nagħmlu l-aħjar użu mill-SDGs u l-Patt Ekoloġiku, fid-9 ta’ Marzu fi Split, il-Kroazja.

Il-baġit il-ġdid tal-UE: Unjoni li tirsisti għal inqas?

Mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

It-theddida kontinwa tal-Coronavirus u tal-kriżi tar-refuġjati, bl-aħħar żviluppi ta’ din it-traġedja umana li qed iseħħu issa fil-fruntiera bejn it-Turkija u l-Greċja, għal darb’oħra wrew kemm huwa urġenti li jkun hemm rispons Ewropew komuni għal kwistjonijiet li jmorru ferm lil hinn mill-kapaċitajiet tal-Istati Membri individwali. L-istituzzjonijiet Ewropej iridu, issa aktar minn qatt qabel, mhux biss jaqblu fuq miżuri u strateġiji madwar l-UE kollha, iżda b’mod aktar fundamentali jridu jappoġġjaw dawk l-inizjattivi b’riżorsi.

Is-soċjetà ċivika: is-sinsla tal-valuri Ewropej

Mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Il-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE qed jorganizza konferenza f’Rijeka, il-Kroazja, biex jiddiskuti r-rwol tal-involviment ċivili biex jiġu indirizzati wħud mill-kwistjonijiet prinċipali li qed tiffaċċja l-Ewropa bħalissa. Fl-aħħar snin, l-UE kienet qed tiffaċċja sfidi bħat-tibdil fil-klima u t-telf tal-bijodiversità, iż-żieda fil-migrazzjoni u spazju dejjem jonqos għas-soċjetà ċivili, u dawn potenzjalment qegħdin idgħajfu b’modi ġodda il-valuri fundamentali tagħha.

Daqt fl-avvenimenti kulturali / tal-KESE

Jgħannu melodija differenti: in-nisa fil-kultura mużikali tal-Ewropa

Sabiex jimmarka Jum il-Mara Internazzjonali ta’ din is-sena fit-8 ta’ Marzu, il-KESE qed jorganizza wirja bl-isem ta’ Female Notes li tagħti ġieħ lin-nisa mużikali tal-Ewropa

Il-wirja tesplora l-identità soċjali ta’ mużiċisti nisa mis-seklu sittax sal-lum permezz ta’ sensiela ta’ panils bijografiċi, li jonoraw mijiet ta’ kompożituri u mużiċisti nisa madwar l-Ewropa filwaqt li tittraċċa l-evoluzzjoni tal-kultura mużikali.

Il-wirja qed tiġi organizzata b’kollaborazzjoni ma’ Women's Toponymy, assoċjazzjoni Taljana li ngħatat il-Premju għas-Soċjetà Ċivili tal-KESE tal-2019 għall-ġlieda tagħha kontra disparitajiet bejn is-sessi f'dak li jirrigwarda l-ismijiet ta’ postijiet, billi ssemmi postijiet għal nisa importanti. (ck)