Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Il-ġejjieni ma jistenniex: is-sostenibbiltà tibda f’darna

Għeżież qarrejja,

F’Awwissu 2018, Greta Thunberg bdiet l-istrajk mill-iskola u, malajr, ħafna żgħażagħ oħra mill-Ewropa kollha ngħaqdu mal-protesta tagħha kontra r-riluttanza tal-UE u l-Istati Membri tagħha li jieħdu azzjonijiet kuraġġużi kontra t-tibdil fil-klima.

Dati tad-Djarju

Fil-qosor

Il-KESE jadotta dispożizzjonijiet aktar severi fir-Regoli ta’ Proċedura u fil-Kodiċi ta’ Kondotta għall-membri

Fis-sessjoni plenarja tiegħu tal-20 ta’ Frar 2019, il-KESE adotta proposta biex jemenda r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu biex tiġi inkluża verżjoni ġdida tal-Kodiċi ta’ Kondotta għall-membri bħala appendiċi. Ir-Regoli ta’ Proċedura u l-Kodiċi ta’ Kondotta l-ġodda, li daħlu fis-seħħ fil-15 ta’ Marzu 2019, iqisu wkoll ir-Regoli ta’ Proċedura tal-Parlament Ewropew stess li ġew adottati reċentement, b’mod partikolari fir-rigward tal-prevenzjoni u l-ġlieda kontra kull forma ta’ fastidju.

Pubblikazzjonijiet Ġodda

Ippubblikat il-fuljett dwar it-12-il Seminar għas-soċjetà ċivili dwar il-mezzi tax-xandir

Ġie ppubblikat fuljett ġdid li jiġbor fih il-punti ewlenin tad-dibattiti dwar Nasserixxu mill-ġdid il-valuri tal-Ewropa flimkien mal-osservazzjonijiet tal-membri tal-panels u tal-kelliema li fetħu d-dibattitu.

Aħbarijiet tal-KESE

“Qed nissieltu għall-ġejjieni ta’ kulħadd”, tgħid l-attivista favur il-klima Greta Thunberg fil-KESE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) iddiskuta r-rwol ewlieni li s-soċjetà ċivili organizzata għandu jkollha għal “rEUnaissance” reali waqt avveniment li sar fil-21 ta’ Frar 2019 li laqqa’ flimkien mexxejja ewlenin tal-istituzzjonijiet tal-UE u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili minn madwar l-Ewropa ftit aktar minn 90 jum qabel l-elezzjonijiet Ewropej.

Il-KESE jivvota favur introjtu minimu deċenti appoġġjat mill-UE

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) adotta l-Opinjoni dwar “Lejn Direttiva Qafas Ewropea dwar l-introjtu minimu” li fiha talab lill-Kummissjoni Ewropea tintroduċi qafas vinkolanti tal-UE li jistabbilixxi introjtu minimu adegwat fl-Ewropa, adattat għall-istandard tal-għajxien f’kull Stat Membru. 

Il-Kummissarju Hogan fil-KESE: id-deċiżjoni dwar il-baġit tal-PAK issa tinsab f’idejn il-koleġislaturi

Fl-20 ta’ Frar, il-KESE ospita lill-Kummissarju Hogan biex jitkellem dwar il-PAK futura.

Il-programm PEACE tal-UE fl-Irlanda ta’ Fuq għandu jkompli wara l-Brexit

Il-KESE adotta, matul is-sessjoni plenarja tiegħu ta’ Frar, opinjoni li tappoġġja l-kontinwazzjoni tal-Programm Ewropew għall-Paċi u r-Rikonċiljazzjoni (PEACE) fl-Irlanda ta’ Fuq wara l-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE. Dan l-appoġġ kontinwu huwa kkunsidrat bħala kruċjali minħabba s-sensittività tad-dibattitu dwar il-fruntiera tar-Renju Unit/l-Irlanda fil-kuntest tan-negozjati tal-Brexit. 

Il-ġlieda kontra l-populiżmu tolqot lil kulħadd

Il-progress ekonomiku u l-istabilità soċjali huma żewġ elementi fil-ġlieda kontra l-Ewroxettiċiżmu, iżda waħedhom mhumiex biżżejjed: is-soċjetà ċivili għandha bżonn tinvolvi ruħha!

Il-KESE jipproponi Linji Gwida ġodda dwar Dieti Sostenibbli għall-Ewropa

Peter Schmidt

L-ikel għandu rwol ċentrali fil-ħajja tan-nies u ma għandux jitqies biss mil-lat nutrittiv jew tas-saħħa, iżda wkoll mil-lat ambjentali u soċjali. Sabiex tiġi ffaċilitata tali sistema komprensiva u sostenibbli tal-ikel, il-KESE jipproponi l-introduzzjoni ta’ Linji Gwida ġodda dwar Dieti Sostenibbli.

Il-KESE jappoġġja l-proposti tal-UE biex jiġi żgurat it-trasport tal-merkanzija bl-ajru u bit-triq f’każ li ma jsirx ftehim dwar il-Brexit

Fi tliet opinjonijiet adottati fi Frar, il-KESE japprova l-proposta tal-Kummissjoni li testendi temporanjament l-applikazzjoni tal-leġislazzjoni tal-UE biex tindirizza problemi speċifiċi li jistgħu jaffettwaw it-trasport tal-merkanzija bl-ajru u bit-triq f’każ li ma jsirx ftehim dwar il-Brexit.  

Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019: m’hemmx raġuni għall-kompjaċenza

Minħabba r-riżultati mħallta tal-politiki ta’ riforma tal-passat, huwa essenzjali li l-UE u l-Istati Membri jwettqu evalwazzjoni fil-fond. Minkejja t-titjib li sar s’issa, hemm il-ħtieġa għal aktar riformi u miżuri biex tingħata spinta lit-tkabbir u jissaħħu l-koeżjoni u d-dimensjoni soċjali tal-politiki, jgħid il-KESE fl-Opinjoni tiegħu dwar l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir (SAT) 2019.

Is-seduta ta’ smigħ tal-KESE tressaq proposti għal semestru Ewropew aktar inklużiv

L-Istati Membri tal-UE jeħtieġ isaħħu l-involviment tal-partijiet interessati fl-isforzi tagħhom biex jirriformaw l-ekonomiji nazzjonali. Flimkien ma’ strateġija ġdida fit-tul tal-UE għall-iżvilupp sostenibbli, dan jista’ jgħin biex jinħoloq semestru Ewropew aktar effiċjenti u inklużiv li jkun lest jindirizza l-isfidi li qed tiffaċċja l-UE.

L-ebda futur għall-UE mingħajr aktar koeżjoni

Il-Politika ta’ Koeżjoni tista’ tkun mod effettiv biex jiġu indirizzati x-xejriet soċjetali (l-Ewroxettiċiżmu, eċċ.) li l-UE qed tħabbat wiċċha magħhom jekk il-finanzjament tagħha jibqa’ sors importanti ta’ investiment, u b’hekk l-Ewropa ssir aktar rilevanti għaċ-ċittadini tagħha, jiġi promoss involviment aktar b’saħħtu mal-partijiet interessati u jiġi kkomunikat aħjar l-impatt tagħha. Dan kien il-messaġġ tal-partijiet interessati fis-seduta tal-KESE dwar il-Politika ta’ Koeżjoni wara l-2020.

It-tranżizzjoni tal-enerġija tista’ tirnexxi biss jekk ikun involut kulħadd

Ir-rwol tal-poplu fit-tranżizzjoni tal-enerġija kien fil-qalba tal-aġenda tal-laqgħa ta’ Frar tas-sezzjoni TEN, fejn l-esperti tal-enerġija wrew l-esperjenza tagħhom ta’ xogħol għaċ-ċittadini.

Aħbarijiet mill-Gruppi

Organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem fl-elezzjonijiet Ewropej

mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Il-komunità tan-negozju trid issemma’ leħinha b’mod qawwi u ċar fil-kampanja tal-elezzjoni Ewropea. L-organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem mhux biss għandhom jenfasizzaw il-ħtiġijiet u l-istennijiet tagħhom għall-mandat li jmiss tal-Parlament Ewropew, iżda għandhom ukoll jenfasizzaw il-benefiċċji li l-Unjoni Ewropea toffri lill-attivitajiet tagħhom u lill-ħajja ta’ kuljum taċ-ċittadini. Dawn huma wħud mill-konklużjonijiet li ħarġu mid-diskussjoni mar-rappreżentanti ta’ BusinessEurope, SMEunited u CEEP (Ċentru Ewropew għal Min Iħaddem u għall-Intrapriżi li jipprovdu Servizzi Pubbliċi) matul il-laqgħa tal-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE fi Frar.

Oliver Röpke jieħu f’idejh il-Presidenza tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Il-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Fl-1 ta’ Marzu, Oliver Röpke ħa f’idejh il-Presidenza tal-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE, u ssostitwixxa lil Gabriele Bischoff, li kienet ilha l-President tal-Grupp sa minn Ottubru 2015.

Il-grupp Diversità Ewropa jmur f’Belfast biex jisma’ t-tħassib dwar il-Brexit

mill-Grupp Diversità Ewropa tal-KESE

Il-Grupp iltaqa’ f’Queen's University f’Belfast fil-15 ta’ Frar 2019 għal rendikont dwar il-proċess tal-Brexit u biex jiffoka fuq il-konsegwenzi tiegħu għall-proċess ta’ paċi tal-Irlanda ta’ Fuq.