Lingwi Disponibbli:

Editorjal

Il-futur tad-demokrazija fl-Ewropa

Għeżież qarrejja,

Għal ħafna snin l-Ewropa kienet ħerba minħabba l-gwerra. Kull belt Ewropea għandha xi traċċa tad-demm li xxerred fl-istorja ta’ kunflitti jew inkwiet ċivili. Qegħdin ngħixu bħalissa fl-itwal perjodu bla gwerra fit-territorju tal-Unjoni Ewropea. F’dawk l-istess postijiet li darba kienu meqruda, issa għandna entitajiet interreġjonali u internazzjonali li jaħdmu biex tiġi ffaċilitata l-operazzjoni bla xkiel tal-arkitettura li nsejħu l-UE. Dan huwa simboliku ħafna, naturalment, iżda s-simboliżmu mhuwiex biżżejjed.

Dati tad-Djarju

20/02/2018 - 21/02/2018 Brussell
It-twettiq tal-Pjan ta’ Azzjoni għal Ekonomija Ċirkolari – Xi Jmiss? Konferenza tal-partijiet interessati tal-ekonomija ċirkolari
01/03/2018 - 02/03/2018 Ateni
Konferenza tal-KESE dwar Il-futur tad-demokrazija fl-Ewropa
06/03/2018 - 07/03/2018 Brussell
4th Forum dwar il-Migrazzjoni
14/03/2018 - 15/03/2018 Brussell
Sessjoni plenarja tal-KESE
15/03/2018 - 16/03/2018 Brussell
L-Ewropa Tiegħek, Leħnek!

Fil-qosor

X’post hemm għall-kultura fil-ġejjieni tal-Ewropa? Iż-żgħażagħ Ewropej iħejju biex jagħtu fehmithom lil Brussell

Matul perjodu ta’ ħames ġimgħat, membri tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew ser iżuru l-iskejjel magħżula f’pajjiżhom biex iħejju lill-istudenti għal “ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek (YEYS), l-assemblea taż-żgħażagħ li ser issir fil-15-16 ta’ Marzu 2018.

Il-President tal-KESE Georges Dassis jiltaqa’ ma’ Patrick Bernasconi, President tal-KESA

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (EESC), Georges Dassis u l-President tal-Kunsill Ekonomiku, Soċjali u Ambjentali Franċiż (KESA), Patrick Bernasconi, iltaqgħu fi Brussell fis-17 ta’ Jannar biex jippreżentaw valutazzjoni inizjali tal-kooperazzjoni msaħħa bejn l-istituzzjonijiet li huma jmexxu u jesploraw il-possibbiltajiet għal aktar attivitajiet konġunti.

Il-President Dassis jieħu sehem fiċ-ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet Silver Rose tal-Parlament Ewropew

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE), George Dassis, ħa sehem fit-23 ta’ Jannar fil-15-il ċerimonja tal-għoti tal-premjijiet Ossidu Rose AwardsSilver Rose, li saret fil-Parlament Ewropew minn SOLIDAR b’kooperazzjoni mal-Grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-PE u tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej. 

L-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili tal-UE fil-qasam tad-drittijiet tal-bniedem jirrappurtaw aktar diffikultajiet f’xogħolhom

Nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar, il-KESE, flimkien mal-Grupp ta’ Kuntatt tiegħu, ospita t-tnedija ta’ rapport imħejji mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali, li jwissi dwar lok dejjem jiċkien għall-azzjoni mis-soċjetà ċivili biex tiġġieled għar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem fl-UE.

Aħbarijiet tal-KESE

Il-KESE jikkonsulta lis-soċjetà ċivili dwar iċ-ċibersigurtà

Il-KESE jħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri tagħha biex jadottaw mudell taċ-ċibersigurtà fuq livell Ewropew, biex isaħħu l-mandat tal-aġenzija għaċ-ċibersigurtà Ewropea u, fl-aħħar nett, tiġi stabbilita skema ta’ ċertifikazzjoni Ewropea effettiva għas-servizzi u l-prodotti onlajn.

Il-KESE jistieden lill-Kummissjoni tispeċifika l-kriterji ta' rapportar proposti dwar l-arranġamenti fiskali transkonfinali

Tax justice

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi aktar karatteristiċi preċiżi għall-obbligi ta' rapportar proposti dwar l-arranġamenti fiskali u t-tranżazzjonijiet transkonfinali, sabiex tiġi evitata interpretazzjoni suġġettiva mill-kontribwenti u mill-awtoritajiet tat-taxxa, li tista' twassal għal rapportar żejjed u piżijiet amministrattivi, il-KESE jħeġġeġ fl-opinjoni tiegħu dwar id-diżinċentivi għall-evitar u l-evażjoni tat-taxxa.

Il-KESE jorganizza t-tnedija ta' sett ta' għodod tal-Kummissjoni li jagħti pariri lill-Istati Membri dwar finanzjament tal-UE għall-integrazzjoni tal-migranti

F'Jannar, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) u l-Kummissjoni Ewropea organizzaw b'mod konġunt it-tnedija tas-sett ta' għodod ġdid tal-Kummissjoni biex jgħin lill-Istati Membri jsaħħu l-integrazzjoni tal-persuni bi sfondi ta' migrazzjoni billi jagħmlu użu aktar effiċjenti u koordinat tal-istrumenti ta' finanzjament tal-UE disponibbli.

Il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent jeħtieġu pjan direzzjonali ċar għall-adeżjoni mal-UE

Dan kien il-messaġġ prinċipali tas-smigħ pubbliku dwar il-koeżjoni ekonomika u soċjali u l-integrazzjoni Ewropea tal-Balkani tal-Punent, li sar mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fi Brussell.

"Ninsabu kuntenti ħafna li l-Presidenza Bulgara tal-Kunsill tal-UE għażlet il-Balkani tal-Punent biex ikunu waħda mill-prijoritajiet tagħhom u talbet lill-KESE jfassal opinjoni dwar is-suġġett", qal Ionut Sibian, president tal-grupp ta’ studju tal-KESE dwar il-koeżjoni ekonomika u soċjali u l-integrazzjoni Ewropea tal-Balkani tal-Punent. Andrej Zorko Relatur għall-Opinjoni tal-KESE, irrimarka li r-reġjun kien estremament kumpless u li kien hemm ħtieġa għal kooperazzjoni reġjonali akbar u aktar involviment serju tas-soċjetà ċivili fil-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea. 

“Made in Europe” trid tkun fuq livell ugwali ma’ kompetituri fis-suq Ewropew

Filwaqt li l-protezzjoniżmu mhuwiex alternattiva għall-Ewropa, l-UE lanqas ma tista’ tippermetti li s-suq intern tagħha tiġi mgħarrqa bi prodotti li qed imorru kontra l-istandards soċjali u ambjentali tagħha u li jipperikolaw l-industrija tagħha, wissa l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (KESE) f’rapport dwar politika industrijali komprensiva għall-UE adottat fis-sessjoni plenarja ta’ Jannar.

Il-KESE jħeġġeġ l-adozzjoni minnufih tal-Proposta tal-Kummissjoni dwar is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru

Il-KESE jappoġġja l-Proposta tal-Kummissjoni Ewropea dwar ir-reviżjoni tant mistennija tar-Regolament dwar is-salvagwardja tal-kompetizzjoni fit-trasport bl-ajru. F’Opinjoni adottata fis-sessjoni plenarja ta’ Jannar tal-KESE, il-Kumitat iħeġġeġ lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex minnufih japprovaw ir-regolament rivedut sabiex id-distorsjonijiet fil-kompetizzjoni internazzjonali jiġu indirizzati b’mod effettiv.

Il-KESE jappoġġja bil-qawwa l-prijoritajiet tal-ewwel Presidenza Bulgara tal-Kunsill tal-UE

“Is-suċċess tal-Presidenza ma jiddependix mid-daqs tal-pajjiż – huwa xprunat mir-rieda politika għal sforz favur politiki li huma kruċjali għall-futur ta’ l-Ewropa,” qal il-President tal-KESE Georges Dassis fid-diskors ta’ merħba tiegħu lill-Viċi Ministru Bulgara għax-Xogħol u l-Politika Soċjali, Zornitsa Roussinova fis-sessjoni plenarja tal-KESE ta’ Jannar.

Il-KESE jitlob li jkun hemm assigurazzjoni finanzjarja biex tikkumpensa lil vittmi ta’ frodi ċibernetika

It-titjib tal-kooperazzjoni legali bejn l-Istati Membri fil-ġlieda kontra l-frodi ċibernetika huwa pass fid-direzzjoni t-tajba, qal il-KESE f’opinjoni riċenti li tivvaluta l-abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni dwar il-Ġlieda kontra l-frodi u l-falsifikazzjoni ta’ mezzi ta’ pagament mhux bi flus kontanti. Madankollu, il-KESE jitlob li jkun hemm aktar salvagwardji biex jipproteġu lill-utenti ta’ mezzi ta’ pagament diġitali u miżuri ta’ prevenzjoni obbligatorji biex iwissuhom dwar il-modi ta’ kif joperaw il-kriminali ċibernetiċi.

Il-kontribuzzjoni tal-politika fiskali hija essenzjali sabiex jitkompla l-irkupru ekonomiku taż-żona tal-euro fl-2018

Image
Doz Orrit, ECO 444

Il-KESE ma jaqbilx mal-proposta tal-Kummissjoni għal pożizzjoni fiskali ġeneralment newtrali, u jippromovi pożizzjoni fiskali pożittiva moderata ta’ madwar 0,5 % tal-PDG minflok. Skont l-opinjoni tiegħu dwar Il-politika ekonomika taż-żona tal-euro 2018, L-isforz baġitarju għandu jitħallas prinċipalment minn pajjiżi b’bilanċi favorevoli u spazju fiskali.

Il-ħinijiet tas-sewqan u l-perjodi ta’ mistrieħ, il-ħin tax-xogħol u l-istazzjonar tal-ħaddiema

L- Opinjoni tal-KESEdwar “Il-ħinijiet tas-sewqan u l-perjodi ta’ mistrieħ, il-ħin tax-xogħol u l-istazzjonar tal-ħaddiema” ġiet adottata fil-531 sessjoni plenarja nhar it-18 ta’ Jannar 2018 b’173 vot favur, 89 kontra u 17-il astensjoni. Ir-relatur kienet Tanja Buzek mis-Sezzjoni Speċjalizzata għat-Trasport, l-Enerġija, l-Infrastruttura u s-Soċjetà tal-Informazzjoni (TEN). (mp)

Aħbarijiet mill-Gruppi

Id-drittijiet soċjali u s-sikurezza fit-toroq

mill-Grupp tal-Ħaddiema tal-KESE

Matul is-sessjoni plenarja ta’ Jannar ġiet adottata Opinjoni dwar ir-rwol importanti tat-trasport bħala settur ewlieni għall-ekonomija tal-UE. Din l-Opinjoni tindirizza kwistjonijiet ewlenin bħalma huma l-perjodi ta’ mistrieħ u l-istazzjonar tal-ħaddiema.  Il-Kumitat jindika li l-bidliet proposti għal-leġislazzjoni fil-qafas tal-pakkett dwar il-mobilità ma jindirizzawx b’mod effettiv il-problemi identifikati f’diversi stadji u, fil-fehma tal-Grupp tal-Ħaddiema, ma jiggarantixxux s-suċċess tal-ġlieda kontra d-dumping soċjali fis-settur tat-trasport bit-triq. Bl-istess mod, bil-għan li tiġi żgurata sorveljanza aħjar tal-infurzar transkonfinali tar-regoli, il-KESE jitlob li titwaqqaf aġenzija Ewropea tat-trasport bit-triq.

Il-KESE maqsum dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema fit-trasport. Il-Grupp ta' Min Iħaddem kontra l-opinjoni tal-KESE

Mill-Grupp ta’ Min Iħaddem tal-KESE

Il-Grupp ta' Min Iħaddem ma appoġġjax l-Opinjoni tal-KESE dwar il-perjodi ta' ħin ta' sewqan u ta' mistrieħ, il-ħin tax-xogħol u l-istazzjonar tal-ħaddiema. Għall-Grupp, l-opinjoni ma rriflettietx biżżejjed id-differenzi fil-fehmiet fil-Kumitat li jikkonċernaw il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema

Is-soċjetà ċivili fl-UE: xenarji futuri għall-2030 - laqgħa straordinarja tal-Grupp ta’ Interessi Varji

Mill-Grupp ta’ Interessi Varji tal-KESE

Wara t-tieni ġurnata tas-sessjoni plenarja ta’ Frar, il-Grupp III ser jospita l-laqgħa straordinarja tiegħu dwar “Is-soċjetà ċivili fl-UE: xenarji futuri għall-2030" fil-KESE (JDE62).