Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētā nodaļa (SOC)

Nodarbinātības, sociālo lietu un pilsoniskuma specializētā nodaļa (SOC) gatavo EESK darbu dažādās politikas jomās, kā nodarbinātība un darba apstākļi, izglītība un apmācība, pamattiesības un pilsoņu tiesības, veselība, sociālā politika un sociālās tiesības, dzimumu līdztiesība, invaliditātes jautājumi, romu integrācija, migrācija un patvērums, tiesiskums un iekšlietas (arī imigrācija).

Svarīgākā ir tā specializētās nodaļas darbība, kas notiek tādās jomās kā cīņa pret Covid-19 pandēmiju un atveseļošanās no tās, pamattiesības un tiesiskums, Eiropas sociālo tiesību pīlārs un papildinošie pasākumi, nodarbinātības nākotne, kā arī migrācija un patvērums. SOC specializētās nodaļas pārziņā ir arī EESK un Eiropas Komisijas kopīgi rīkotā Eiropas Migrācijas foruma sekretariāts.

Konkrētākus uzdevumus veic specializētās nodaļas pastāvīgās struktūras, proti, Darba tirgus novērošanas centrs (DTNC), ad hoc grupa “Pamattiesības un tiesiskums”, tematiskā izpētes grupa “Imigrācija un integrācija” (IMI), tematiskā izpētes grupa “Personu ar invaliditāti tiesības” un tematiskā izpētes grupa “Romu integrācija”.

Downloads

SOC section priorities 2023-2025
End-of-mandate-report SOC 2020-2023