Ārējo attiecību specializētā nodaļa (REX)

EESK Ārējo attiecību specializētās nodaļas (REX) uzdevums ir uzraudzīt ES ārējo darbību, veidojot dialogu ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām trešās valstīs un reģionos, ar kuriem Eiropas Savienībai ir oficiālas attiecības. Specializētā nodaļa aktīvi seko līdzi arī ES tirdzniecības un attīstības politikai.

  1. REX specializētajā nodaļā ir vairākas koordinācijas komitejas, kuru sastāvā ir EESK locekļi un kuras vēro notiekošo un vada REX darbu šajās dažādajās jomās.
  2. Apvienotajās konsultatīvajās komitejās (AKK) darbojas EESK locekļi un pilsoniskās sabiedrības organizācijas no tās valsts, ar kuru ES ir parakstījusi asociācijas nolīgumu vai līdzīgu nolīgumu. Minēto komiteju uzdevums ir pieņemt pilsoniskās sabiedrības pārstāvju ieteikumus par dažādiem aspektiem, kas saistīti ar divpusējām attiecībām. Līdzīga loma ir konsultatīvajām komitejām, bet tās nodarbojas ar valstu grupu, nevis tikai vienu valsti.
  3. Pilsoniskās sabiedrības platformas darbojas līdzīgi kā AKK, taču to sastāvā no ES puses ir ne tikai EESK, bet arī citu Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizāciju pārstāvji. Tās izveido, pamatojoties uz asociācijas nolīgumiem ar Austrumu partnervalstīm.
  4. EESK iesaistās apaļā galda sarunās ar Ķīnas Ekonomikas un sociālo lietu padomi.
  5. Vietējās konsultantu grupas (VKG) ir struktūras, kas izveidotas saskaņā ar brīvās tirdzniecības nolīgumiem (BTN) vai asociācijas nolīgumu nodaļām par brīvu tirdzniecību. Šādu grupu uzdevums ir konsultēt Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorātu par brīvās tirdzniecības nolīgumos iekļautajām nodaļām par tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību. Tās nav divpusējas struktūras; ar ES noslēgto BTN Pusēm ir katrai sava VKG, kas konsultē attiecīgās valsts valdību. ES VKG un otras Puses VKG var organizēt kopīgas VKG sanāksmes. EESK (REX specializētā nodaļa) darbojas kā ES vietējo konsultantu grupu sekretariāts.

Downloads

External Relations Section - Presentation
REX Working Programme 2024
Rapport fin de mandat REX 2020-2023

View the complete list of the REX section bodies