Ekonomikas un monetārās savienības, ekonomiskās un sociālās kohēzijas specializētā nodaļa (ECO)

Ekonomikas un monetārās savienības, ekonomiskās un sociālās kohēzijas specializētā nodaļa (ECO) ir viena no sešām EESK specializētajām nodaļām. Specializēto nodaļu galvenais uzdevums ir izstrādāt un ierosināt atzinumus, ko pieņem EESK pilnsapulcē un kas atspoguļo organizētās pilsoniskās sabiedrības viedokli par turpmāk minētajām ES politikas izstrādes jomām.

  • Ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) jomā ECO specializētās nodaļas pārziņā ir ekonomikas un fiskālās politikas koordinēšana Eiropas pusgada kontekstā, iniciatīvas, kuru mērķis ir padziļināt un pabeigt veidot EMS struktūru pēc ekonomikas krīzes, un citi ar ekonomikas pārvaldību saistīti jautājumi, kas ļauj nodrošināt stabilitāti, izaugsmi un nodarbinātību.
  • ECO specializētās nodaļas kompetences jomā ietilpst ES budžets (daudzgadu finanšu shēma), tostarp pašu resursi, kā arī statistikas jautājumi.
  • ECO specializētā nodaļa atbild par jautājumiem, kas saistīti ar taisnīgu un efektīvu nodokļu sistēmu, tostarp nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanas politiku.
  • Tā risina arī jautājumus saistībā ar finanšu un kapitāla tirgu stabilitāti, darbību un integrāciju.
  • ECO specializētās nodaļas pārziņā ir arī kohēzijas politikas, reģionālās politikas un pilsētpolitikas jautājumi, kuru mērķis ir mazināt ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības Eiropas Savienībā un veicināt izaugsmi un nodarbinātību.

ECO specializētā nodaļa ne tikai izstrādā atzinumus, bet arī regulāri organizē publiskas uzklausīšanas un tematiskas debates par aktuāliem jautājumiem savas kompetences jomās. Turklāt ECO specializētās nodaļas locekļi bieži piedalās dažādos pasākumos Briselē un visā ES, tādējādi uzturot ciešus kontaktus starp lēmumu pieņēmējiem un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem.

Divpadsmit locekļi veido ECO specializētās nodaļas biroju, kas ir atbildīgs par specializētās nodaļas darba koordinēšanu. Specializētā nodaļa ir izveidojusi tematisko izpētes grupu, kas sagatavo atzinumus par ekonomikas un budžeta pārvaldību eurozonā.

specializētās nodaļas locekļu darbību atbalsta ECO sekretariāts.

Downloads

ECO priorities for 2023 and beyond
End of mandate report 2020–2023 – Stefano Palmieri, ECO section president