Pamattiesību un tiesiskuma jautājumu grupa

This page is also available in

Pamattiesību un tiesiskuma jautājumu grupa (FRRL) ir horizontāla EESK struktūra, kuras uzdevums ir nodrošināt forumu, kurā Eiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijām tikties un dalīties savos vērtējumos par stāvokli dalībvalstīs pamattiesību, demokrātijas un tiesiskuma jomā.

FRRL darbībā īpaša vērība tiek veltīta galvenajām pamattiesībām un tiesiskuma jautājumiem, kas ir īpaši svarīgi pilsoniskajai sabiedrībai. To panāk, apmeklējot visas ES dalībvalstis un sazinoties ar valstu pilsonisko sabiedrību, un mērķis ir norādīt uz attīstības tendencēm Eiropā, lai radītu pamatu konstruktīvam visu ieinteresēto personu dialogam.

FRRL cenšas veicināt to Eiropas vērtību ievērošanu, kuras minētas LES 2. pantā, Pamattiesību hartā, kā arī Eiropas Padomes Venēcijas komisijas kontrolsarakstā attiecībā uz tiesiskumu. Grupas mērķis ir pievērsties visām tiesībām, jo pilsoniskās, politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības ir nesaraujami saistītas, un, ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai piešķirtās pilnvaras, īpašu uzmanību veltīt pilsoniskajai sabiedrībai, tostarp sociālajiem partneriem, nozīmīgām tiesībām, proti, biedrošanās brīvībai, pulcēšanās brīvībai, vārda brīvībai (arī plašsaziņas līdzekļu brīvībai), tiesībām uz nediskrimināciju un vispārīgajam tiesiskuma stāvoklim.

Grupa tika izveidota 2018. gada janvārī.

Aktuālo informāciju par FRRL darba programmu atradīsiet zemāk esošajā dokumentā. (Word dokuments)

Downloads

Fundamental rights and the rule of law - National developments from a civil society perspective, 2018-2019, Report, June 2020

Work programme 2018-2020 - Fundamental Rights and the Rule of Law

Factsheet - The EESC’s Group on Fundamental Rights and the Rule of Law