Pagaidu izpētes grupa “Vispārējas nozīmes pakalpojumi”

This page is also available in

Pagaidu izpētes grupas “Vispārējas nozīmes pakalpojumi” mērķis ir sekmēt Eiropas iedzīvotāju piekļuvi kvalitatīviem un cenu ziņā pieejamiem vispārējas nozīmes pakalpojumiem, kas ir Eiropas ekonomisko, sociālo un tiesisko sistēmu būtisks elements un nozīmīgs Eiropas sociālā modeļa un sociālās tirgus ekonomikas pīlārs.

Publiskais sektors nepārprotami uzņemas politisko un finansiālo atbildību par vispārējas nozīmes pakalpojumu sniegšanas koordinēšanu. Minētā uzdevuma atstāšana tikai tirgus faktoru ziņā nav piemērota. Bezpeļņas organizācijas un pirmām kārtām sociālie uzņēmumi ir apliecinājuši savas spējas izcilu vispārējās nozīmes pakalpojumu sniegšanā.

Lai sekmētu bezpeļņas organizāciju un sociālo uzņēmumu pieaugošo lomu, būtu vajadzīgs vispārējas nozīmes pakalpojumu, jo īpaši sociālo vispārējas nozīmes pakalpojumu, statusa novērtējums visās dalībvalstīs. Šis process palīdzētu apzināt tās nozares, kurās brīvais tirgus ir īpaši vājš un kurā pirmām kārtām ir vajadzīgs publiskais finansējums.

Pagaidu izpētes grupa savā darbā arī pievēršas vispārējas nozīmes pakalpojumu potenciālam izaugsmes kāpināšanā, ilgtspējīgu darbvietu radīšanā un konkurētspējas veicināšanā. Šajā sakarā Transporta, enerģētikas, infrastruktūras un informācijas sabiedrības specializētā nodaļa ir veikusi pētījumu par tematu “Pārskats par dalībvalstu ziņojumiem par to, kā tiek īstenots Eiropas Komisijas lēmums par valsts atbalstu vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanai”.