Pagaidu izpētes grupa “Eiropas Enerģētikas kopiena”

This page is also available in

Pagaidu izpētes grupa “Eiropas Enerģētikas kopiena” koordinē EESK darba kārtību attiecībā uz enerģētikas jautājumiem divos galvenajos virzienos:

Veicināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību enerģētikas jautājumu risināšanā, izmantojot Eiropas Enerģētikas dialogu (EED)

EESK atbalsta pilsoniskās sabiedrības svarīgo lomu, kas nodrošina sekmīgu enerģētikas pārkārtošanu. Sabiedrības līdzdalība politikas veidošanā un īstenošanā palielina līdzatbildību, uzlabo procesu un palīdz sasniegt ES enerģētikas politikas mērķus. Šajā nolūkā EESK ir veicinājusi ideju par Eiropas Enerģētikas dialogu. Šāds dialogs ir paredzēts, lai ļautu visām ieinteresētajām personām izprast enerģētikas problēmas un ar tām saistītos kompromisus, individuāli rīkoties un dot ieguldījumu enerģētikas politikas izvēlē, vienlaikus ņemot vērā plašāko ainu saistībā ar ES mēroga problēmām un iespējamiem risinājumiem. Lai veicinātu šādu dialogu, pagaidu izpētes grupa organizē uzklausīšanas sanāksmes un konferences, tostarp pasākumus, kas saistīti ar ikgadējiem ziņojumiem par Enerģētikas savienības stāvokli (2015, 2016), palīdz izstrādāt ikgadēju atzinumu par Enerģētikas savienības stāvokli (2015, 2016) un aktīvi piedalās citu organizāciju rīkotos pasākumos, piemēram, iedzīvotāju forumā “Enerģija”, Eiropas Kodolenerģētikas forumā un Enerģētikas infrastruktūras forumā.

Veicināt ciešāku koordināciju enerģētikas jautājumos

ES dalībvalstis arvien vairāk ir savstarpēji atkarīgas tehniskā un politiskā aspektā un pašas gandrīz nespēj sekmīgi un efektīvi sasniegt savus mērķus enerģētikas jomā. Tāpēc EESK iesaka veicināt ciešāku koordināciju, jo īpaši attiecībā uz tīkliem un tirgus modeli. EESK ir atzinīgi novērtējusi Eiropas Komisijas Enerģētikas savienības satvaru un turpina tam pievērsties savos nozaru un transversālajos atzinumos un sabiedriskās uzklausīšanas sanāksmēs.