Pagaidu izpētes grupa “Baltās grāmatas par transportu īstenošana”

This page is also available in

Pagaidu izpētes grupa “Baltās grāmatas par transportu īstenošana” tika izveidota 2013. gada aprīlī, un tas bija pirmais solis, lai praksē īstenotu ieteikumus, kas sniegti EESK atzinumā “Transporta politikas Baltā grāmata: ceļā uz pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu un līdzdalību” (TEN/479).

Pagaidu izpētes grupas uzdevums ir nodrošināt, ka svarīgi ES tiesību akti, kas saistīti ar Balto grāmatu, tiek izstrādāti, pietiekami iesaistot pilsonisko sabiedrību. Tā piedāvā inovatīvus veidus, kā iesaistīt pilsonisko sabiedrību ES lēmumu pieņemšanā un politikas īstenošanā.

Līdzdalības dialogs par Eiropas transporta tīkla (TEN-T) politiku

Pagaidu izpētes grupas mērķis ir veidot iestāžu, ieinteresēto personu un pilsoniskās sabiedrības dialogu par TEN-T pamattīkla koridoriem. Šī koncepcija tika izklāstīta Malmes konferencē par tematu “Pamattīkla koridoru nākotnes veidošana” un tika apstiprināta Milānas konferencē par tematu “Uzlabots dialogs viedam un ilgtspējīgam transportam”.

Tiešsaistes platforma “Talking transport” (“Runājot par transportu”) tika radīta, lai atbalstītu šo divvirzienu līdzdalības dialogu.

Ilgtspējīgs transports

Saskaņā ar COP21 ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu visi parakstītāji uzņemas saistības paātrināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Šis samazinājums ir lielā mērā atkarīgs no transporta — otras lielākās SEG emisiju izraisošās nozares. Paturot to prātā, pagaidu izpētes grupa pievērsās tematam COP21 secinājumu ietekme uz Eiropas transporta politiku” (TEN/582), kam sekoja atzinums “Transporta dekarbonizācija” (TEN/609).

Tiesību aktu kopums par mobilitāti

Pagaidu izpētes grupa aktīvi sniedz ieguldījumu atzinumu izstrādē un cieši uzrauga Eiropas Komisijas 2017. gada “mobilitātes paketes” tematus, piemēram, tirgus pieejamības pasākumus, sociālās jomas tiesību aktu īstenošanu un ceļu nodevu piemērošanu.

Downloads

Presentation of the PSG