Vide

Vides problēmas pastāv it visur. Steidzami ir jāaptur bioloģiskās daudzveidības mazināšanās un jāuzlabo gaisa, ūdens un augsnes kvalitāte, taču šīs ir tikai dažas no problemātiskajām jomām.

Kā vienu no spilgtākajiem globālo vides problēmu piemēriem var minēt bišu izmiršanu. No bioloģiskās daudzveidības viedokļa raugoties, apputeksnēšanā ir ļoti svarīga bišu veselība un loma. Izmiršana draud vairāk nekā 50 % bišu saimju — par to liecina to skaits salīdzinājumā ar dažus gadus iepriekš iegūtajiem datiem. Arī citās jomās dati rada pamatu satraukumam. Pilsētas gaisa sliktā kvalitāte liecina par nepieciešamību pastiprināt darbu tā uzlabošanas jomā. Piesārņojuma līmenis, kas pārsniedz PVO nostādnēs noteikto līmeni, varētu skart vairāk nekā pusi pilsētu iedzīvotāju. Eiropas Savienībā tas var kļūt par priekšlaicīgas nāves cēloni katru gadu simtiem tūkstošu iedzīvotāju.

Jūrā un laukos stāvoklis nav labāks. Viens no piemēriem, kas liecina par graujošu ietekmi uz vidi, ir plašā vienreizlietojamo plastmasas maisiņu izmantošana. Katru gadu visā pasaulē tiek patērēti miljardiem vienreizlietojamo maisiņu, kas parasti tiek izmantoti dažas minūtes, bet izgāztuvēs vai okeānos saglabājas tūkstošiem gadu.

EESK darbs ietver atbalstu efektīvai un progresīvai Eiropas Savienības vides politikai, kā arī tādu risinājumu meklēšanu, kas palīdzētu uzlabot vides aizsardzību un ļautu efektīvāk izmantot dabas resursus.

EESK sniedz ne tikai politiskas konsultācijas, bet arī reāli iesaistās vietējās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, īstenojot konkrētus, maza mēroga projektus, piemēram, apzaļumo savu ēku jumtus vai uz tiem uzstāda bišu stropus.