Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

EESC opinion: Monitoring the EU's extraordinary measures and resilience in the field of energy

“ES ārkārtas pasākumu pārraudzība un noturība enerģētikas jomā”

 

Galvenās nostādnes

 

EESK

  • iesaka visās dalībvalstīs veikt vienādus pasākumus un tādējādi nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus. Izņēmums varētu būt tie aspekti, kas saistīti ar būtiskām iekārtām un infrastruktūru;
  • uzsver: lai īstenotu divējādo pārkārtošanos un izpildītu stingro apņemšanos neaizmirst par cilvēkiem, Eiropas Savienības politikā ir jāiet tālāk par pagaidu pasākumiem, kas vērsti uz enerģijas cenu pieaugumu īstermiņā, un jāstiprina ilgtermiņa redzējums;
  • uzskata, ka stabilas un paredzamas atlīdzības shēmas atjaunīgās enerģijas jomā tāpēc būtu jāvērš uz reālām ilgtermiņa ražošanas izmaksām un būtu jāatsaista no fosilās degvielas cenām;
  • uzsver, ka ir svarīgi paātrināt dekarbonizētu enerģijas avotu ieviešanu plašā mērogā, šajā nolūkā vienkāršojot atļauju piešķiršanas procesus, lai bez kavēšanās būtu iespējams novērst atkarību no trešo pušu fosilā kurināmā, ievērot saistības klimata pārmaiņu jomā un uzlabot konkurētspēju.