Eiropas aprites ekonomikas “tīklu tīkls” pievēršas pārejai uz aprites ekonomiku

Aprites ekonomikas jautājumos ieinteresēto personu konferences otrajā dienā, proti, 2019. gada 7. martā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas telpās no visas Eiropas pulcējās vairāk nekā 350 ieinteresēto personu, kas pārstāv aprites ekonomikas jomu. Konferences dalībnieki apmainījās ar informāciju par saviem veiksmes stāstiem un problēmām, ar kurām viņi saskaras.

EESK loceklis Cillian Lohan aicināja dalībniekus pārdomāt aprites ekonomikas attīstībai svarīgu jautājumu: Kas virzīs pārmaiņas? Vai tie būs patērētāji, uzņēmēji vai politikas veidotāji: kam jāuzņemas iniciatīva?

“Manuprāt, atbildību par pārmaiņu procesa uzsākšanu nevajadzētu uzlikt patērētājiem,” teica C. Lohan. Viņš arī uzsvēra: “Lai īstenībā radītu tādu vidi, kur patērētājiem ir pieejamas izmaksu ziņā pieņemamas iespējas, kuras viņiem ļaus veikt aprites principiem atbilstošu ilgtspējīgu izvēli, ir jāmaina uzņēmējdarbības prakse un vienlaikus jāīsteno pārmaiņas politikā un politikas infrastruktūru”.

Eiropas aprites ekonomikas jautājumos ieinteresēto personu platformas priekšsēdētāja Ladeja Godina Košir aicināja dalībniekus pēc iespējas izmantot platformas piedāvātās iespējas, jo tā darbojas kā atbalsta tīkls, lai palīdzētu risināt problēmas, ar kurām tīkla dalībniekiem nākas saskarties savos aprites ekonomikas projektos. Viņa pauda skaidru vēstījumu: “Mēs vēlamies būt tīklu tīkls ikvienam.”

Vides ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietniece Joanna Drake uzsvēra, ka Eiropas Komisijas īstenotajās aprites ekonomikas iniciatīvās izšķiroša nozīme ir ieinteresēto personu iesaistei. Viņa teica: “Tās ir veiksmīgas arī tāpēc, ka tiek piemērota augšupēja pieeja, aicinot ieinteresētās personas sniegt atbalstu un piedalīties, izmantojot sadarbību, platformas, labākās prakses apmaiņu un brīvprātīgu uzņēmējdarbības praksi.”

Diskusijas notika astoņos interaktīvos semināros, kuros aplūkoja šādus jautājumus:

  • Aprites ekonomikas stratēģiju apzināšana Eiropā
  • Patērētāju viedoklis par aprites ekonomiku
  • Aprites ekonomikas sociālā dimensija
  • Saskaņā ar aprites ekonomikas principiem funkcionējošu pilsētu ieguldījums klimata pārmaiņu mazināšanā
  • Aprites ekonomikas principiem atbilstošs publiskais iepirkums
  • Instrumenti, ar ko mērīt progresu pārejā uz aprites ekonomiku
  • Radoša inovācija aprites ekonomikas jomā
  • Atbilstoši bioloģiskai aprites ekonomikai funkcionējošu ciematu ieguldījums lauku attīstībā

Diena noslēdzās ar izstādes “Kindred Spirits” atklāšanu.

Dalībniekus iedvesmoja arī fonda Stars-are-circular priekšsēdētājas Rieta Aliredjo īpašā runa “Priekšlikumi par nākamo soļu apzināšanu aprites ekonomikā”. Kāds ir viņas vēstījums? Esiet zinātgriboši, informēti, augstsirdīgi un uztveriet visu vienkārši!

Ziņojumi ar visu semināru secinājumiem ir pieejami šeit. (dm)