Saskaņoti tiesību akti par endokrīnajiem disruptoriem uzlabos Eiropas pilsoņu aizsardzības efektivitāti

Endokrīnie disruptori ir vielas, kas rada īpašas bažas, tāpēc konsekventiem un saskaņotiem ES tiesību aktiem būtu jānosaka to izmantošanas veidi. EESK aicina izstrādāt likumsakarīgu un visaptverošu stratēģiju, kuras pamatā būtu zinātnes atziņas un kas ietvertu rīcības plānu ar skaidriem mērķiem un termiņiem.

EESK uzskata, ka ļoti svarīgi ir pilnībā pārbaudīt pašreizējo tiesību aktu atbilstību, izvērtējot arī to sociālo un ekonomisko ietekmi, lai apzinātu faktisko stāvokli.

"Pašreizējie tiesību akti ir sadrumstaloti un koordinācijas trūkuma dēļ — dažkārt arī nekonsekventi. Mums ir jārada tāds tiesiskais regulējums, kas nodrošinātu endokrīno disruptoru izmantošanu konsekventā, saskaņotā un zinātniski pamatotā veidā. Endokrīno disruptoru izmantošana būtu jābalsta uz piesardzības principu un tādiem efektīviem noteikumiem, kas jau ir pieņemti attiecībā uz biocīdiem un pesticīdiem," norādīja Brian Curtis, ziņotājs martā pieņemtajam EESK atzinumam "Pretī daudzpusīgam ES regulējumam attiecībā uz endokrīnajiem disruptoriem". Ilgtermiņa stratēģija tomēr būtu jānostiprina ar reālistisku rīcības plānu, kurā noteikti mērķi un termiņi.

Komiteja ierosina ieviest finanšu mehānismu, kas būtu paredzēts uzņēmumu un darba ņēmēju atbalstam pārejas posmā.

Pilsoniskā sabiedrība varētu būtiski veicināt valsts mērogā rīkojamo izpratnes veidošanas kampaņu sagatavošanu vai atbalstīšanu un informēt gan par ES pasākumiem, kas vērsti uz eiropiešu veselības aizsardzību, gan arī par izglītības un apmācības iniciatīvām. (sma)