EESK atbalsta Eiropas Komisijas iniciatīvu izveidot Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmumu un norāda, ka šī svarīgā pamattehnoloģija palīdzēs risināt visaktuālākos jautājumus, ar ko pašlaik saskaras sabiedrība, un dos labumu mūsu labklājībai, konkurētspējai un darbvietām.

Atzinumā, kas pieņemts 2018. gada 23. maija plenārsesijā un ko izstrādāja Ulrich Samm un Antonio Longo, Komiteja uzsver, ka Eiropas Augstas veiktspējas datošanas kopuzņēmums noteikti sniegs pievienoto vērtību Eiropas digitālajai suverenitātei un neatkarībai, lai ES kļūtu par nozīmīgu digitālās attīstības jomas dalībnieci un tā tieši ietekmētu konkurētspēju un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

“Sākotnējais ieguldījums 1 miljarda euro apmērā pasaules līmeņa superdatoru iegādei un ekspluatācijai ir būtisks, taču nav pārāk vērienīgs salīdzinājumā ar konkurentu, proti, ASV un Ķīnas, ieguldījumiem,” norādīja Ulrich Samm. “Mums ir vajadzīgi turpmāki centieni ES līmenī, lai neatpaliktu no mūsu konkurentiem pasaules mērogā,” viņš piebilda. Jo īpaši būs nepieciešami daudz lielāki ieguldījumi (ES dalībvalstīs) un ļoti laba Eiropas pētniecības un inovācijas programma, lai noturētos pasaules līmenī augstas veiktspējas datošanas (High Performance Computing, turpmāk HPC) lietojumu jomā.

EESK iesaka arī, cik vien iespējams, pastiprināt digitalizācijas procesa sociālo dimensiju Eiropas Sociālā pīlāra ietvaros, nosakot sociālo problēmjautājumu kopumu, kas jārisina, izmantojot jauno digitālo infrastruktūru. “Augsta līmeņa iekārtu ieviešanai un izmantošanai jānodrošina skaidra un izmērāma pozitīva ietekme uz visu Eiropas iedzīvotāju ikdienas dzīvi,” norādīja Antonio Longo. “Tāpēc mēs arī aicinām ieviest komunikācijas stratēģiju Eiropas līmenī, lai informētu iedzīvotājus un uzņēmumus par šo svarīgo jauno iniciatīvu.” (mp)