EESK atzinīgi vērtē Eiropas Komisijas priekšlikumus par rīcības plānu PVN jomā, kuram būtu pozitīvi jāietekmē galapatērētāji, tomēr aicina tajā izdarīt dažas izmaiņas. Komiteja mudina dalībvalstis darīt visu iespējamo ierosināto reformu īstenošanai un censties galīgo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmu izveidot saprātīgā termiņā.

EESK uzskata, ka pašreizējā ES PVN sistēma ir jāpielāgo jaunākajām pārmaiņām tirgū, uzņēmējdarbības modeļiem un tehnoloģijām. Tā mērķis ir nodrošināt vienotā tirgus optimālu darbību, vienkāršot PVN noteikumus un novērst izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Lai likvidētu PVN iztrūkumu, dalībvalstīm būtu jāizveido forums, kas būtu piemērots labākās prakses apmaiņai par nodokļu ieņēmumu iekasēšanu un kas palīdzētu izzināt, kā digitālo tehnoloģiju labāk izmantot PVN krāpšanas novēršanai, nodokļu iestāžu un uzņēmumu administratīvā sloga samazināšanai un informācijas ieguves atvieglošanai. Īpaša uzmanība jāvelta tādas sistēmas izstrādei, ar ko nodrošina efektīvu nodokļu iekasēšanu pārrobežu tirdzniecības darījumos.

EESK aicina visas iestādes, kas iesaistītas reformu procesā, pārdomāt, kā būtu iespējams ieviest kopēju PVN sistēmu precēm un pakalpojumiem. Komiteja piekrīt Komisijas priekšlikumiem par samazinātajām PVN likmēm un iesaka tās piemērot noteiktām, īpaši vispārējas nozīmes preču un pakalpojumu kategorijām. To preču un pakalpojumu negatīvais saraksts”, kuram būs jāpiemēro PVN pamatlikme, nedrīkstētu nepamatoti ierobežot dalībvalstu brīvību noteikt samazinātas likmes dažām vispārējas nozīmes precēm.

Noslēgumā jāpiebilst, ka EESK skatījumā jaunās mazo uzņēmumu PVN sistēmas robežvērtības būtu jānosaka tā, lai tās attiektos uz visiem MVU. Arī sociālās ekonomikas uzņēmumiem būtu jāpiemēro attiecīgie noteikumi.

Plašāka informācija par pirmo un otro atzinumu.  (jk)