EESK atbalsta spēcīgu un labi finansētu KLP un ES budžeta palielinājumu līdz 1,3 % no NKI atbilstoši ES ekonomikas izaugsmei. Pietiekams KLP finansējums jānodrošina, lai ņemtu vērā saimniecību lauksaimnieku un lauksaimniecības darba ņēmēju zemos ienākumus, inflāciju un jebkādu deficītu saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES, kā arī papildu prasības attiecībā uz vidi un klimata pārmaiņām.

“Eiropas lauksaimniekiem — ģimenes saimniecībām, MVU, kooperatīviem un citām tradicionālajām lauksaimniecības sistēmām — jāspēj dzīvot no saviem lauksaimniecības ienākumiem. Tas ir jānodrošina taisnīgām cenām un efektīviem tiešajiem maksājumiem. Tomēr tiešie maksājumi ir jāpiešķir tikai aktīvajiem lauksaimniekiem un lauksaimniecības uzņēmumiem, kas ir iesaistīti lauksaimnieciskajā ražošanā saskaņā ar objektīviem kritērijiem un reģionālo praksi un kas sniedz sabiedriskos labumus. Nav pietiekami būt tikai lauksaimniecības zemes īpašniekam,” norāda Jarmila Dubravská, ziņotāja EESK atzinumam “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne”. “ES lauksaimniekiem ir ārkārtīgi svarīgi, lai tiesību aktu priekšlikumi ietvertu KLP birokrātiskāko elementu reālu vienkāršošanu,” piebilst John Bryan.

Subsidiaritāte nedrīkst negatīvi ietekmēt KLP vai vienoto tirgu. Tai būtu jāattiecas tikai uz dalībvalstu plāniem īstenot KLP mērķus, tādējādi nodrošinot tām noteiktu elastību pieņemt tādas pirmā un otrā pīlāra maksājumu iespējas, kas vislabāk atbilst lauksaimniecības veidiem, struktūrām un apstākļiem konkrētās valstīs, ņemot vērā to dabas apstākļus un vidi. EESK neatbalsta to, ka dalībvalstīm ir iespēja pārcelt līdzekļus no otrā pīlāra uz pirmo pīlāru. Tā aicina noteikt saprātīgu otrā pīlāra līdzfinansējumu visām dalībvalstīm.

EESK arī ierosina uzlabot KLP atbalstu gados jauniem lauksaimniekiem un paaudžu maiņai. Visbeidzot, Eiropas Savienībai ir jāīsteno saskaņotāka stratēģija starp KLP un tirdzniecības politiku. (sma)