Transports ir izšķirošs faktors, kas ilgtspējīgai attīstībai ļauj kļūt par realitāti. Tas veicina ekonomiku, tirdzniecību un nodarbinātību, taču arī rada ar vidi, satiksmi un drošību saistītas problēmas. EESK atzinumā, ko sagatavojusi Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, ir aplūkoti ANO ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM). Tajā ir izmantota transversāla pieeja, kurā vienkopus analizēti ekonomikas, sociālie un vides aspekti, un Komisija ir aicināta izstrādāt jaunu, integrētu sistēmu turpmākajai ES transporta politikai.

“Transports ir viena no svarīgākajām Eiropas Savienības politikas jomām, taču politikas veidošanu šajā jomā vēl aizvien raksturo viensētnieciska domāšana, kuras dēļ koncepcijas un iniciatīvas ir samērā sadrumstalotas. Piemēram, tirgus problēmas tiek risinātas transporta politikā, savukārt klimata un enerģētikas jautājumi ir enerģētikas savienības pārziņā,” teica T. Kylä-Harakka-Ruonala.

Pienācīgi jāpievēršas arī iespējām un problēmām, ko rada digitalizācija un robotizācija. “Lai transports spētu nodrošināt cilvēku un preču mobilitāti, tam ir jābūt gan fiziski, gan cenas ziņā pieejamam, raitam un efektīvam, kā arī drošam un uzticamam. Minētā iemesla dēļ un saskaņā ar IAM mums vajadzīgi būtiski ieguldījumi pienācīgā infrastruktūrā, inovācijā un efektīvās transporta sistēmās, tostarp sabiedriskajā transportā,” secināja T. Kylä-Harakka-Ruonala.

Atzinumā ir arī uzsvērts tas, ka transporta politikas izstrādē un īstenošanā ir svarīgi iesaistīt pilsonisko sabiedrību. Galveno lomu vajadzētu uzņemties publiskajam sektoram, tomēr ir jāveicina arī augšupējas iniciatīvas un partnerības. (mp)