Digital tax

Nesen pieņemtā ziņojumā EESK norāda, ka jebkurš ES līmenī ierosināts risinājums attiecībā uz nodokļu uzlikšanu digitālajiem uzņēmējdarbības modeļiem ir jāsaskaņo ar uzņēmumu ienākuma nodokļa jomas vispārējo starptautisko praksi un nolīgumiem. Tomēr Eiropas Komisijas sagatavotajā tiesību aktu paketē plānots aplikt ar nodokļiem nevis uzņēmuma peļņu, bet gan apgrozījumu, un nodokļus piemērot tur, kur notiek pārdošana, nevis tur, kur tiek radīta vērtība.

Pēc EESK domām, šāda pieeja var apdraudēt ES vienotā tirgus integritāti un novest pie dubultas nodokļu uzlikšanas. Var pieaugt starptautisko nodokļu sistēmu sarežģītība un līdz ar to arī nenoteiktība ieguldītājiem. Ņemot vērā šīs bažas, EESK aicina Komisiju veikt ierosināto pasākumu ietekmes papildu novērtējumu.

Savā ziņojumā EESK uzsver, ka ļoti svarīgi ir izstrādāt jaunus principus, pēc kuriem noteikt, kurā ES valstī uzņēmums gūst peļņu no konkrētas digitālās darbības, un attiecīgi piemērot nodokļus. Digitālajiem uzņēmumiem, tieši tāpat kā tradicionālajiem, ir jādod savs ieguldījums publiskajās finansēs un jāmaksā nodokļi, kas vajadzīgi sabiedrisko pakalpojumu finansēšanai, taču, lai kāds būtu izvēlētais risinājums, tam jābūt taisnīgam, balstītam uz konsensu un jārada vienlīdzīgi konkurences apstākļi visām ES ekonomikām.

Neraugoties uz savām bažām, EESK tomēr uzskata, ka Komisijas iniciatīvas par digitālās jomas nodokļiem ir vērstas pareizā virzienā, un atzinīgi vērtē Komisijas apņēmību rast globālu risinājumu. Komisija ir uzsākusi starptautiskas debates, un tagad dalībvalstīm ir ārkārtīgi svarīgi vienoties par kopīgu nostāju un turpināt iesāktās diskusijas, lai ESAO līmenī panāktu vajadzīgo globālo risinājumu. (jk)