Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Aizstāvēt Eiropas vērtības

Godātie lasītāji!

Mazāk nekā septiņus mēnešus pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām Eiropa ir nonākusi krustcelēs.

Tas, kas pirms dažiem gadiem šķita neiespējams, tagad ir kļuvis par mūsu ikdienas izaicinājumu: es runāju par ES apstrīdēšanu un par tās vērtību apdraudējumu. Mūsu vērtības – demokrātija, brīvība, vienlīdzība, cilvēka cieņa, cilvēktiesību ievērošana un tiesiskums – daudzviet Eiropas Savienībā tiek apstrīdētas. Taču šīs vērtības ir ES stūrakmens, un, kad tās ir apdraudētas, Savienība tiek satricināta līdz pamatiem.

Turpmākie notikumi

2018. gada 22.–23. novembris, Atēnas, Grieķija

EESK Pilsoniskās sabiedrības 12. seminārs par plašsaziņas līdzekļiem – Aizstāvēt Eiropas vērtības

2018. gada 28. novembris, Brisele

EESK Patērētāju samits

2018. gada 30. novembris, Brisele

Eiropā novērst priekšlaicīgu plānoto nolietojumu

2018. gada 12.–13. decembris, Brisele

EESK plenārsesija

Īsumā

Gianluca Brunetti, jaunais Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ģenerālsekretārs

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) no 2018. gada 14. novembra ir iecēlusi jaunu ģenerālsekretāru — bijušo EESK cilvēkresursu un finanšu direktoru Gianluca Brunetti.

EESK mīl Eiropas kino

Briseles tēlotājmākslas centrā BOZAR 23. oktobrī notika (Oskars par filmu “Ida” 2015. gadā un 2018. gada Kannu festivāla balva par labāko režiju) filmas “Aukstais karš” pirmizrāde. Sadarbībā ar Eiropas Komisiju (“Radošā Eiropa”), Eiropas Parlamentu ( kino balva) un “” rīkotā pasākuma organizēšanā piedalījās arī EESK. Uz noskatīties filmu bija atnākuši pieci simti cilvēku. Uzstājoties pasākuma atklāšanā, EESK pārstāve , kas ir Komitejas priekšsēdētāja vietniece komunikācijas jautājumos, uzsvēra, ka kultūra, it īpaši dažādu kultūru dialogs, ir pilsoniskajai sabiedrībai nozīmīgs jautājums. Pēc filmas pirmizrādes notika debates ar radošo producenti . Debatēs, ko vadīja bijušais korespondents , sprieda par vārda brīvību un radošo brīvību totalitārisma apstākļos, un vissvarīgākais secinājums bija atziņa, ka “kultūra šķērso robežās ātrāk nekā cilvēki”. (ehp)

Fotoattēlā: pārstāve , EESK priekšsēdētāja vietniece , "Radošā Eiropa" apakšprogrammas , pārstāve , radošā producente .

Luca Jahier: “Eiropai jābūt ilgtspējīgai, vai arī tās vienkārši nebūs”

Augsta līmeņa konferencē, kas bija veltīta ilgtspējīgas attīstības mērķiem un ilgtspējīgu globālu vērtības ķēžu iniciatīvām un kuru kopīgi organizēja EESK, Eiropas Komisija un Nīderlandes Ekonomikas un sociālo lietu padome, Luca Jahier paziņoja, ka ilgtspējīgai ekonomikai nav alternatīvas: “Eiropai jābūt ilgtspējīgai, vai arī tās vienkārši nebūs”.

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicina Serbiju stiprināt tiesiskumu

ES un Serbijas pilsoniskās sabiedrības apvienotās konsultatīvās komitejas (AKK) 7. sanāksme, kas notika 23. oktobrī Belgradā, deva iespēju abu pušu pilsoniskās sabiedrības organizācijām izvērtēt Serbijas pievienošanās procesa pašreizējo stāvokli.

EESK atzinīgi vērtē pirmo aizdevumu sociālajai ekonomikai saskaņā ar Junkera plānu

Eiropas Investīciju banka (EIB) ir piešķīrusi Spānijas sociālās ekonomikas uzņēmumam ILUNION aizdevumu 35 miljonu EUR apmērā. Ar šo aizdevumu ir atzīts sociālās ekonomikas potenciāls, ko EESK ir uzsvērusi jau sen. Ar aizdevuma palīdzību ir paredzēts radīt 725 jaunas darbvietas.

EESK jaunumi

Komisārs Stylianides: “rescEU ir tikai pirmais civilās aizsardzības mehānisma uzlabošanas instruments.”

Ņemot vērā klimata pārmaiņu satraucošo ietekmi, EESK ir aicinājusi ES iestādes pieņemt turpmākus kopīgus pasākumus un rīcībpolitiku kā daļu no tās ierosinātā rescEU priekšlikuma, lai efektīvāk un rezultatīvāk reaģētu uz katastrofām.

 

EESK vēlas, lai pilsoniskajai sabiedrībai būtu lielāka ietekme ES ārējā darbībā

Eiropas Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Federica Mogherini piedalījās EESK plenārsesijā 2018. gada 17. oktobrī, lai apspriestu galvenos ārējos apdraudējumus un problēmas, ar kurām saskaras ES. EESK priekšsēdētājs Luca Jahier uzsvēra, cik svarīga nozīme ir Eiropas Savienībai kā lielākajai humānās palīdzības sniedzējai, un norādīja, ka “pilsoniskās sabiedrības organizācijas vēlas piedalīties šajā darbā”.

40 % no ES budžeta būtu jāparedz klimata pārmaiņu jautājumam

Atzinumā “Eiropas pakts par klimata aizsardzībai paredzēto finansējumu” EESK pauž atbalstu tam, ka jānodrošina finansējums nepieciešamajai pārejai uz videi nekaitīgu ekonomiku. Komiteja apgalvo, ka 40 % no ES budžeta būtu jāatvēl cīņai pret klimata pārmaiņām un to sekām.

EESK norāda, ka spēcīga, pilnībā finansēta kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir būtiska.

EESK uzskata, ka spēcīga, pilnībā finansēta kopējā lauksaimniecības politika (KLP) ir būtiska, un iebilst pret KLP budžeta samazināšanu. Komiteja atzinīgi vērtē tiesību aktu priekšlikumus, kuri attiecas uz KLP un kuros pirmo reizi uzsvars likts uz vērienīgākiem mērķiem gan vides un klimata pārmaiņu, gan subsidiaritātes un vienkāršošanas jomā, bet ļoti vēlētos nodrošināt, ka KLP arī turpmāk ir kopēja politika un ka tiek saglabāts stiprs lauksaimniecības vienotais tirgus.

EESK jaunās idejas ES ekonomikas pārvaldības uzlabošanai

EU economic governance

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) oktobrī pieņēma vairākus atzinumus par ES ekonomikas pārvaldību, kuros Eiropas lēmumu pieņēmējiem tiek piedāvātas jaunas idejas saistībā ar pašreizējām debatēm par ekonomiskās un monetārās savienības (EMS) padziļināšanu un nākamā Eiropas pusgada īstenošanu.

Kohēzijas politikas budžeta samazinājums raida nepareizu signālu

EESK ir stingri pārliecināta, ka kohēzijas politika ir svarīgs Eiropas nākotnes elements, tāpēc tai ir vajadzīgi pietiekami resursi un tā ir attiecīgi jāreformē. Budžeta samazinājums 2021.–2027. gada plānošanas periodā ir nepareizs signāls sabiedrībai un varētu negatīvi ietekmēt kohēzijas politiku. Budžets ir jāsaglabā pašreizējā līmenī, un teritoriālās sadarbības budžets jāpalielina.

EESK aicina ātri, taču pakāpeniski pāriet uz ilgtspējīgu ekonomiku

ES ir apņēmusies papildus sociālajiem mērķiem virzīties uz mazoglekļa, resursu ziņā efektīvāku un ilgtspējīgāku ekonomiku. Ņemot vērā vidiskos, sociālos un pārvaldības kritērijus, minēto saistību finansēšana ir milzīgs izaicinājums nodrošināt ieguldījumus.

EESK atbalsta ar valsts obligācijām nodrošinātu vērtspapīru pārbaudīšanu tirgū, taču aicina ieviest jaunajam finanšu instrumentam spēcīgāku veicinošu satvaru

SBBS

Ar valsts obligācijām nodrošināti vērtspapīri (SBBS) var veicināt banku un citu finanšu operatoru turētu valsts obligāciju portfeļu dažādošanu un riska samazināšanu. Tas varētu labvēlīgi ietekmēt finanšu sistēmas stabilitāti un noturību un uzlabot finanšu tirgu integrāciju.

Jaunajiem migrācijas un robežu pārvaldības fondiem vajadzētu būt vērstiem uz migrantu integrāciju

EESK atbalsta jauno patvēruma un migrācijas fondu un robežu un vīzu pārvaldības fondu. Atzinumā, ko Komiteja pieņēma oktobra plenārsesijā un ko izstrādāja Giuseppe Iuliano, Komiteja piekrīt Komisijas lēmumam palielināt abām politikas jomām paredzēto budžetu, taču norāda, ka fonda nosaukumā attiecībā uz migrāciju būtu jāpaliek vārdam “integrācija” un ka būtu jāparedz noteikumi par regulāru piekļuvi ES.

EESK iebilst pret finansējuma samazināšanu ESF+ — nozīmīgākajam ES fondam, kas piešķir līdzekļus ieguldījumiem cilvēkos.

EESK ļoti kritiski vērtē priekšlikumu par 6 % samazināt finansējumu jaunajam Eiropas Sociālajam fondam Plus, kurā jaunajā ES ilgtermiņa plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam tiks apvienoti vairāki pašreizējie fondi un programmas, kuru mērķis ir Savienības sociālās dimensijas stiprināšana.

 

Trešajā mobilitātes tiesību aktu kopumā būtu jāņem vērā visi transporta veidi

Jaunajam Komisijas priekšlikumam jābūt tālejošākam, un tajā jāņem vērā visi pieejamie transporta veidi. Tajā vajadzētu pievērsties kravas un pasažieru pārvadājumu intermodalitātei. Atzinumā, ko izstrādājusi Giulia Barbucci un kas pieņemts oktobra plenārsesijā, EESK atbalsta Komisijas iesniegtu trešo mobilitātes tiesību aktu kopumu, taču iestājas par tālejošāku projektu.

EESK vēstījums Komisijai: digitalizācijai jābūt iekļaujošai

Komisijas izstrādātajai programmai “Digitālā Eiropa” ir pareizā ievirze, jo tajā ir atzīta digitālo prasmju svarīgā nozīme, taču tā varētu būt vairāk saskaņota ar sociālo realitāti. Atzinumā, ko izstrādājuši Norbert Kluge un Ulrich Samm un kas pieņemts oktobra plenārsesijā, EESK atbalsta Komisijas priekšlikumu un norāda, ka digitalizācijai Eiropā jābūt iekļaujošai un tāpēc digitalizācijas sniegtā atdeve būtu jāsadala vienādi, veicot atbilstošus politikas pasākumus.

Finanšu pakalpojumus tuvināt patērētājiem

Eiropā digitālie pārrobežu finanšu pakalpojumi patērētāju vidū nav populāri, jo viņi vēl aizvien priekšroku dod reālam kontaktam ar valstīs esošām bankām, kas apkalpo privātklientus. Jāpieliek lielāki centieni, lai Eiropā patērētājiem piedāvātu labākas izvēles iespējas, skaidri saprotamus produktus un cenas ziņā pieejamus pakalpojumus, vienlaikus palielinot pārrobežu darījumu drošību un uzticamību. Tās bija galvenās atziņas no debatēm, kas notika EESK telpās 26. septembrī.

Grupu jaunumi

Vai ES ir beidzot ceļā uz sociālu Eiropu?

Darba ņēmēju grupa

Sanktpeltenē (St. Pölten) 2018. gada 12. oktobrī rīkotais darbseminārs par Eiropas sociālo tiesību pīlāru
 

Brīvās profesijas 4.0: ilgtspējīga profesionālo pazīmju pārveide

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) grupa “Daudzveidība Eiropā”

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā” rīkos brīvajām profesijām veltītu pasākumu. Tajā galvenā uzmanība būs pievērsta noturīgai profesionālo pazīmju pārveidei. Pasākuma mērķis ir gūt jaunas atziņas, lai nāktu klajā ar brīvo profesiju definīciju, kas atbilst nākotnes vajadzībām digitalizētā profesionālajā pasaulē.

Iespējas atbalstīt uzņēmumus digitālajā laikmetā — MVU darbība digitālajā vidē

EESK Darba devēju grupa

Nepietiekama informētība, nepietiekami attīstīta infrastruktūra, augstas ieguldījumu izmaksas un prasmju trūkums un neatbilstība — tās ir dažas no problēmām, ar ko MVU saskaras, cenšoties gūt labumu no digitālās revolūcijas. Konferences “Iespējas atbalstīt uzņēmumus digitālajā laikmetā — MVU darbība digitālajā vidē” dalībnieki mēģināja apzināt iespējamos šķēršļus un ierosināt šo problēmu turpmākos risinājumus. Pasākums notika Austrijas galvaspilsētā Vīnē 2018. gada 24. oktobrī.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi! 2019: Balsojiet par nākotni!

“Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi!” – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas galvenajam pasākumam, kas sniedz jauniešiem iespēju piedalīties Eiropas politikas veidošanā,– nākamgad apritēs 10 gadi. 2019. gads būs vēlēšanu gads, un jaunievēlētajam Eiropas Parlamentam būs jāpieņem ļoti svarīgi lēmumi laikā, kad visur – sākot no ekonomikas līdz komunikācijai un no politikas līdz sociālām tendencēm – notiek revolucionāras pārmaiņas.