EESK priekšsēdētāja Luca Jahier paziņojums

#vonderleyen komanda saņem zaļo gaismu: Eiropas iedzīvotāju interesēs ķersimies pie ilgtspējīgas Eiropas izveides!

27.11.2019

Šodien notikušais Eiropas Parlamenta balsojums paver iespēju sākt jaunu ēru Eiropas vēsturē. Esmu pārliecināts, ka pēc maijā notikušajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām, kurām bija daudzsološi rezultāti, jaunā Komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen un viņas izraudzīto priekšsēdētājas izpildvietnieku, priekšsēdētājas vietnieku un komisāru komanda sniegs jaunu impulsu mūsu kontinentam. ES iedzīvotāji ir atvēlējuši mums piecus gadus rītdienas Eiropas veidošanai, un mēs nedrīkstam izšķiest šo iespēju.

Jaunās Komisijas priekšsēdētājas programmā Eiropai ir paredzēts īstenot zaļo kursu, kas būs mūsu jaunā izaugsmes stratēģija, un stiprināt dzimumu līdztiesību un pamattiesības. Šī programma visnotaļ atspoguļo Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) prioritātes. Mūsu iestāde, kas ir Eiropas pilsoniskās sabiedrības nams, ir patiešām pārliecināta, ka ir pienācis laiks Eiropas Savienībai pieņemt un īstenot vērienīgu ilgtspējīgas attīstības programmu. Lai to varētu paveikt, mums būs jāmaina domāšanas veids.

Oktobra plenārsesijā EESK nāca klajā ar savu viedokli par Eiropas Komisijas darba programmu turpmākajiem pieciem gadiem. Komiteja norādīja, ka Eiropas Savienībai īpaša uzmanība jāpievērš klimata pārmaiņām, digitalizācijai, tiesiskumam un globalizācijai un jāievieš jauna pārvaldības sistēma, kas ciešāk iesaista pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

EESK iesaka Eiropas Komisijai, ka šim jābūt jaunā darba plāna 2020. gadam un tālākajam laikposmam centrālajam pīlāram. Komiteja arī mudina pieņemt visaptverošu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju laikposmam līdz 2050. gadam ar mērķi īstenot ANO Programmu 2030. gadam un tajā paredzētos 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (IAM), kurus Eiropas Savienība ir apņēmusies sasniegt līdz 2030. gadam.

Lai risinātu neatliekamus vides, ekonomikas un sociālo jautājumus, mums jārīkojas vienlaikus visos līmeņos un jārada darbības dinamika. Lai pārveide būtu taisnīga un godīga, ļoti svarīgi ir īstenot sociālo pīlāru. Komiteja arī uzsver, ka būtiska ir arī jauna ES pārvaldības struktūra un jauni ES politikas pasākumu izstrādes un īstenošanas noteikumi un instrumenti. Lai stiprinātu demokrātisko pārskatatbildību, it īpaši būtu jāpalielina Eiropas Parlamenta loma.

Ilgtspējas mērķis visās dimensijās prasa ievērojamu darbu un ieinteresētību no visu iesaistīto personu puses. Tāpēc, lai pāreju padarītu taisnīgu un efektīvu, izšķiroša nozīme ir atklātām demokrātiskām debatēm, kuru pamatā ir strukturēta pilsoniskās sabiedrības iesaistīšana.

Komiteja arī pieņēma zināšanai Komisijas priekšsēdētājas von der Leyen lēmumu rīkot konferenci par Eiropas nākotni, lai dotu jaunu impulsu Eiropas demokrātijai. Šāda konference jāorganizē, visaptveroši iesaistot EESK kā ES iestādi, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem un visautentiskākais līdzdalības demokrātijas iemiesojums. Nobeigumā ar gandarījumu atzīmēju, ka kultūra ir atzīta par tiltu starp mūsu pagātni un nākotni un ka tā iekļauta komisāres Mariya Gabriel kompetences jomā, kurai dots jauns nosaukums.

Komiteja tagad vairāk nekā jebkad agrāk ir apņēmības pilna atbalstīt Savienību, kas tiecas uz augstākiem mērķiem.

Kā teica jaunā priekšsēdētāja, KOPĀ pie darba!