Pašiniciatīvas atzinumā, kas tika pieņemts oktobrī, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) Rūpniecības pārmaiņu konsultatīvā komisija (CCMI) aicināja nodrošināt iekļaujošu pāreju uz digitalizētu dzelzceļa nozari un ierosināja Komisijas vadītu iniciatīvu ar mērķi piesaistīt nepieciešamos ieguldījumus 100 miljardu EUR apmērā.

“Lai paātrinātu digitalizāciju, ir svarīgi arī paātrināt Eiropas Dzelzceļa satiksmes pārvaldības sistēmas ieviešanu,” norādīja ziņotājs Alberto Mazzola. “Dzelzceļš varētu kļūt par mugurkaulu Eiropas digitālās identitātes mobilitātes aspekta attīstībai, izmantojot konkurencei un inovācijai labvēlīgu regulatīvo vidi.”

Darba kārtības augšgalā būtu jāiekļauj arī tehniskā un regulatīvā satvara izstrāde. “Eiropas sociālajiem partneriem ir jāveido dialogs, lai paredzētu un mazinātu automatizācijas un digitalizācijas ietekmi, tādējādi nodrošinot taisnīgu pāreju,” uzsvēra līdzziņotājs Guy Greivelding.

Pārejas posmā uz digitalizētu dzelzceļa sistēmu ir svarīgi arī ņemt vērā drošības aspektu un veikt efektīvus kiberdrošības pasākumus. Tādēļ EESK iesaka sekmēt ciešāku sadarbību šajā jomā starp ES Kiberdrošības aģentūru (ENISA) un ES Dzelzceļu aģentūru (ERA). (sma)