Zilās bioekonomikas potenciāls Eiropas Savienībā joprojām ir neapgūts. Tāpēc EESK iesaka īstenot Eiropas mēroga izmēģinājuma projektus, iesaistot vietējās ieinteresētās personas un zinātnes aprindas.

Pēc Somijas prezidentūras pieprasījuma EESK ir izstrādājusi izpētes atzinumu par tematu “Zilā bioekonomika”, kas attiecas uz saimniecisko darbību, kuras pamatā ir atjaunojamo ūdens resursu ilgtspējīga izmantošana un ar to saistītās īpašās zināšanas. Atzinums tika pieņemts EESK oktobra plenārsesijā.

Kā norādīja ziņotājs Simo Tiainen, “Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana jūrās, ezeros un upēs pavērtu jaunas iespējas uzņēmējdarbībai. Tam ir nepieciešama tehnoloģiskā inovācija un finansiāls atbalsts, izmantojot atbilstošus instrumentus”.

Zilajai bioekonomikai vajadzētu kļūt par vienu no galvenajiem punktiem ES un Apvienoto Nāciju Organizāciju sadarbības programmā, un tai būtu jākalpo kā instrumentam Parīzes nolīgumā noteikto klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanai. “Tas prasīs ievērojamus centienus, atjaunojot bioloģisko daudzveidību jūras un iekšzemes ūdeņos, kā arī izmantojot to potenciālu CO2 uztveršanai. Šādā veidā mēs varam arī radīt kvalitatīvas darbvietas lauku, piekrastes un salu reģionos,” noslēgumā atzīmēja līdzziņotājs Henri Malosse. (mr)