EESK mudina panākt, ka 2020. gadā ekonomikas politikas koordinācija visās dalībvalstīs ļauj novērst recesijas risku un virzīt ES ekonomiku uz ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes ceļa. Tam būtu jāietver lielāki reformu centieni, ieguldījumi, atbilstība makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūrai (MIP), kā arī strukturētāka pilsoniskās sabiedrības iesaiste Eiropas pusgada procesā.

Trīs nesen pieņemtajos dokumentos EESK atzinīgi novērtē Eiropas pusgada turpmāko attīstību 2019. gadā, piemēram, jauno uzsvaru uz ieguldījumiem un lielāku lomu sociālajiem un vides mērķiem. Tomēr Komiteja arī pieprasa vairākus turpmākus pielāgojumus, kas varētu uzlabot Eiropas pusgadu, mazināt pašreizējos riskus un palielināt ES un eirozonas valstu ekonomikas noturību un izaugsmes potenciālu.

EESK uzskata, ka ir svarīgi, piemēram, lai fiskālā politika papildinātu Eiropas Centrālās bankas atbalstošo monetāro politiku, šajā nolūkā eirozonā izmantojot pozitīvu fiskālo nostāju un vienlaikus ievērojot fiskālās disciplīnas principus.

Nākamajā Eiropas pusgada ciklā tas būtu jāpapildina ar citiem svarīgiem pasākumiem, kas:

  • veicinās efektīvas strukturālās reformas, izmantojot mērķtiecīgas ieguldījumu stratēģijas;
  • vienlīdz koncentrēsies uz sociālajiem, vides, makroekonomiskajiem un fiskālajiem mērķiem;
  • veicinās turpmākus publiskā un privātā sektora ieguldījumus;
  • risinās jautājumu par dalībvalstu zemo atbilstību MIP prasībām.

Visbeidzot, EESK aicina palielināt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību Eiropas un valstu līmenī un visos Eiropas pusgada posmos. Tas varētu sekmēt stiprāku apņēmību un līdzatbildību par reformām valstu līmenī un līdz ar to arī efektīvāku un ilgtspējīgāku īstenošanu. Šajā sakarā Komiteja iesaka katrā dalībvalstī un ES līmenī organizēt ikgadēju apspriešanos ar pilsonisko sabiedrību, kura notiktu Komitejas vadībā.

Komiteja savu politisko devumu nākamajā Eiropas pusgada ciklā sniegusi divos pārraudzības atzinumos, proti, par Gada izaugsmes pētījumu un par ieteikumu eurozonas ekonomikas politikai, kā arī vienā informatīvajā ziņojumā par vairākiem valstu apmeklējumiem ar mērķi izvērtēt pilsoniskās sabiedrības līdzdalību Eiropas pusgada procesā. (jk)