Nodrošināt darba ņēmējiem pienācīgu sociālo aizsardzību visās darba attiecībās

Atzinumā par Eiropas Komisijas priekšlikumu ieteikumam par piekļuvi sociālajai aizsardzībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) brīdina, ka piekļuve sociālajai aizsardzībai, kas ir svarīgs taisnīgākas sabiedrības elements, daudziem cilvēkiem Eiropas darba tirgū un it īpaši tiem, kas iesaistījušies jaunos darba veidos, un pašnodarbinātām personām, kļūst aizvien neatbilstīgāka.

EESK mudina visu līmeņu iestādes, pilsonisko sabiedrību un sociālos partnerus Eiropas Savienībā strādāt kopā, lai atjaunotu sociālo ilgtspēju “ar plašāku mērķi — izveidot vienādus konkurences apstākļus sociālajā jomā, kur saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem un salīdzināmos apstākļos ikviens var piekļūt sociālajai aizsardzībai”.

“Eiropas Savienībai jāveicina visu Eiropas iedzīvotāju līdztiesība, un mums jārunā par mūsu sabiedrības sociālo ilgtspēju,” pilnsapulcē norādīja minētā atzinuma ziņotāja Giulia Barbucci. “Mūsu uzdevums ir aizstāvēt Eiropas sociālo modeli un atjaunot uzticēšanos Eiropas Savienībai, lai tādējādi apkarotu eiroskepticisma izplatīšanos un pozitīvi ietekmētu ES nākotni.”

EESK aicina dalībvalstis apzināt veidus, kā finansēt sociālās aizsardzības sistēmas tā, lai ne tikai nodrošinātu šo sistēmu ilgtspēju, bet arī padarītu tās iekļaujošākas un garantētu, ka tās ir pieejamas gan cilvēkiem, kas iesaistījušies jaunos darba attiecību veidos, un pašnodarbinātām personām, gan arī visām neaizsargātajām grupām. (ll)