Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Bez miera nav izaugsmes, nav labklājības un nav nākotnes

Miers ir kaut kas tāds, par ko ir vērts cīnīties katru dienu.

Vienmēr ir teikts: Eiropas Savienības galvenais raison d'être ir tas, ka tā vairāk nekā septiņus gadu desmitus ir nodrošinājusi mieru starp savām dalībvalstīm. Vēl viens pārliecinošs arguments Eiropas labā ir tas, ka tā ir palīdzējusi bijušā Austrumu bloka valstīm integrēties atpakaļ Rietumu pasaulē bez Eiropas Savienības tas šādā īsā laikā nekad nebūtu bijis iespējams. Eiropas Savienība sniedz cilvēkiem piederības sajūtu un sekmē Eiropas identitāti.

Turpmākie notikumi

22-23/11/2018, Atēnas, Grieķija

EESK Pilsoniskās sabiedrības 12. seminārs par plašsaziņas līdzekļiem – Aizstāvēt Eiropas vērtības

28/11/2018, Brisele

EESK Patērētāju samits

12-13/12/2018, Brisele

EESK plenārsesija

Īsumā

EESK delegācija un Albānijas partneri apspriež sociālā dialoga un jaunatnes politikas jautājumus

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļi 24. un 25. septembrī Tirānā tikās ar Albānijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lai apspriestu stāvokli Albānijā sociālā dialoga jomā un jaunatnes politiku un jaunatnes līdzdalību šajā valstī.

Pieci jautājumi Eleonora Di Nicantonio

Kopš 2018. gada 1. oktobra EESK Komunikācijas daļas jaunā vadītāja ir Eleonora Di Nicantonio, kura pārņem šo amatu no Peter Lindvald-Nielsen.

#JubelFestival — EESK locekļi apspriež jaunas idejas par Eiropas nākotni

Sestdien, 2018. gada 22. septembrī, Leopolda parkā Briselē, Beļģijā, notika pirmais Eiropas demokrātijas festivāls Jubel Festival — tā bija iespēja apmainīties viedokļiem un dalīties gūtajā pieredzē. EESK locekļi Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert un Daniel Mareels vadīja debates par Eiropas nākotni, kas, ņemot vērā gaidāmās Eiropas Parlamenta vēlēšanas, bija īpaši svarīgas.

 

Izprast Eiropu savā dzimtajā valodā

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas telpās ir ierīkota izstāde “ES runā(ju) Tavā valodā”, kas veltīta Eiropas Savienības pirmā tiesību akta — Regulas Nr. 1/58 — 60. gadadienai. Minētajā regulā ir precizēts valodu lietojums ES iestādēs. Izstāde ir veltīta daudzvalodu Eiropai un tās bagātumam.

EESK jaunumi

Uz EESK 2018. gada balvu pilsoniskajai sabiedrībai pretendē projekti no 27 valstīm

#CivSocPrize @EU_EESC

EESK ir saņēmusi 148 pieteikumus balvai, ko šogad piešķirs par novatoriskām iniciatīvām, kuras popularizē Eiropas identitātes, vērtības un kultūras mantojumu

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK), kas ir organizētas pilsoniskās sabiedrības viedokļa paudēja ES līmenī, jūnijā izsludināja pieteikšanos uz 50 000 EUR balvu. Noteiktajā termiņā — līdz 7. septembrim — pieteikumus iesniedza kandidāti no 27 ES dalībvalstīm, kas liecina, ka salīdzinājumā ar 2017. gadu, kad bija pārstāvētas tikai 20 valstis, pilsoniskās sabiedrības interese par balvu ir augusi.

EESK stingri atbalsta vērienīgu ES budžetu vismaz 1,3 % apmērā no ES NKI

Septembra plenārsesijas debatēs ar budžeta un cilvēkresursu komisāru Günther Oettinger par ES daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam EESK atbilstīgi Eiropas Parlamenta nostājai aicināja nodrošināt vērienīgu budžetu vismaz 1,3 % apmērā no NKI. Šāds apjoms varētu nodrošināt Eiropas Savienības rīcībā instrumentus, kas tai ļautu risināt pašreizējās un gaidāmās problēmas. Vienošanās par stabilu budžetu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada maijā būtu svarīgs politiskais signāls un nodrošinātu to, ka nozīmīgas izdevumu programmas varētu uzsākt nekavējoties.

EESK konferencē izskan aicinājums apņemties īstenot vērienīgu kohēzijas politiku pēc 2020. gada

Eiropas Komisijas priekšlikumos attiecībā uz kohēzijas politiku pēc 2020. gada ir ietverti daudzi pozitīvi aspekti, taču šie priekšlikumi nav pietiekami tālejoši. Kohēzijas budžets, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo ir samazināts par 10 %, nebūs pietiekams, lai apmierinātu pašreizējās politiskās programmas un vides vajadzības. Ņemot vērā izaicinājumus, ar kuriem saskaras Eiropas Savienība, galīgā vienošanās par ES budžetu 2021.–2027. gadam ir jāpanāk pirms Eiroparlamenta vēlēšanām 2019. gadā.

Digitālās dzimumšķirtnes novēršana varētu palielināt Eiropas IKP par 16 miljardiem euro

Digitālo dzimumšķirtni rada sieviešu diskriminācija, kas sākas jau pirmsskolas vecumā. Lai novērstu dažādus nevienlīdzības rašanās iemeslus, EESK ierosina izmantot daudzlīmeņu pieeju un īstenot visaptverošu politiku.

Nodrošināt darba ņēmējiem pienācīgu sociālo aizsardzību visās darba attiecībās

Atzinumā par Eiropas Komisijas priekšlikumu ieteikumam par piekļuvi sociālajai aizsardzībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) brīdina, ka piekļuve sociālajai aizsardzībai, kas ir svarīgs taisnīgākas sabiedrības elements, daudziem cilvēkiem Eiropas darba tirgū un it īpaši tiem, kas iesaistījušies jaunos darba veidos, un pašnodarbinātām personām, kļūst aizvien neatbilstīgāka.

EESK tiek iepazīstināta ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu Minority SafePack

Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) Minority SafePack iniciatori EESK 20. septembra plenārsesijas dalībniekus iepazīstināja ar savu pieprasījumu — iniciatīvas mērķis ir uzlabot nacionālo un lingvistisko minoritāšu aizsardzību Eiropā.

Ar patērētāju tiesību aizsardzības noteikumiem būtu gan jāaizsargā patērētāji, gan jāpalīdz tirgotājiem risināt problēmas, kas saistītas ar traucējumiem, kurus rada e-komercijas uzplaukums Eiropā

Eiropas uzņēmumu un patērētāju pārstāvji Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas plenārsesijā 20. septembrī vienoti pauda ļoti atzinīgu viedokli par Komisijas ierosināto tiesību aktu kopumu “Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss”. Paužot nostāju par šo tiesību aktu kopumu, Komiteja apsprieda, vai tas pildīs savu solījumu tiesību aktus patērētāju tiesību jomā Eiropā pielāgot digitālajam laikmetam. EESK uzskata, ka par prioritāti būtu bijis jānosaka pasākumi, kuru mērķis ir koncentrēties uz esošo patērētāju aizsardzības noteikumu faktisko izpildi.

EESK aicina veidot iekļaujošu mākslīgo intelektu; ieviešot viedas tehnoloģijas darbavietā, galvenā uzmanība jāpievērš cilvēkiem

Eiropas Savienībai jānodrošina, ka mākslīgā intelekta revolūcija neapdraud darba kvalitāti Eiropā. Darba ņēmēju un mašīnu mijiedarbība ir jāregulē tā, lai cilvēki nekad nekļūtu par mašīnu padotajiem, septembra plenārsesijā pieņemtajā ziņojumā norāda Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.

Jebkāda negodīga tirdzniecības prakse pārtikas piegādes ķēdē ir jāaizliedz, un visi tās operatori ir jāaizsargā

Negodīga tirdzniecības prakse (NTP) negatīvi ietekmē ekonomikas, sociālo un vides jomu. Komisija ir atzinusi, ka pārtikas piegādes ķēde ir īpaši neaizsargāta pret negodīgu tirdzniecības praksi. Tomēr Komisijas priekšlikums direktīvai par negodīgu tirdzniecības praksi pārtikas piegādes ķēdē nav pietiekami tālejošs.

EESK aicina ieviest obligātus pasākumus tiešsaistes platformām, lai risinātu dezinformācijas problēmu

Sociālo plašsaziņas līdzekļu platformām jākļūst atbildīgākām un jāievēro stingri noteikumi. Komiteja piekrīt Eiropas Komisijai, ka tas būtu liels solis uz priekšu cīņā pret dezinformāciju. Tomēr Komisijas priekšlikumā trūkst praktisku pasākumu, lai sasniegtu šos mērķus. Atzinumā, kas pieņemts EESK 2018. gada 19. septembra plenārsesijā un ko izstrādājis Martin Siecker, Komiteja aicina Komisiju apstiprināt obligātus pasākumus.

Jaunais Komisijas priekšlikums par digitālo tirgu aizsargās MVU

Eiropas Komisijas ierosinātā jaunā regula par digitālo vienoto tirgu aizsargās ne tikai e-komercijas patērētājus, bet arī — pirmo reizi — MVU. Uzņēmumiem, kas darbojas tiešsaistes platformās un meklētājprogrammās, būs iespēja risināt iespējamos strīdus ārpus tiesas. Šī pozitīvā attīstība ir uzsvērta EESK 2018. gada 19. septembra plenārsesijā pieņemtajā atzinumā, ko izstrādājis Marco Vezzani.

EK vides rīcības plānam ļoti trūkst gan vēriena, gan resursu

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir brīdinājusi Eiropas Komisiju, ka vides rīcības plāns, kura mērķis ir viscaur Eiropas Savienībā uzlabot nepilnīgo un nevienmērīgo ES vides tiesību aktu īstenošanu un pārvaldību, liecina par nopietnu vēriena un resursu trūkumu, jo ierosinātie pasākumi ir par vāju, lai varētu pienācīgi un vienādi uzlikt sankcijas tām dalībvalstīm, kas šos tiesību aktus neievēro.

EESK atbalsta Komisijas priekšlikumus ieguldīt pārdomātā, drošā un ilgtspējīgā mobilitātē

EESK 2018. gada 20. septembra plenārsēdē EESK priekšsēdētājs Luca Jahier un Eiropas transporta komisāre Violeta Bulc iesaistījās spraigās debatēs par mobilitāti. Galvenie temati EESK locekļu debatēs bija šādi: atbilstīgs tiesiskais regulējums attiecībā uz labi funkcionējošu Eiropas vienoto transporta telpu, sauszemes transporta tehnoloģiju digitalizācija, labāka sadarbspēja starp pašreizējām dažādajām ceļu nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmām un investīcijas “tīrā” elektroenerģijā.

EESK atbalsta spēcīgāku Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu pēc 2020. gada

Spēcīgāks budžets, lielāka sinerģija starp tīkliem, pastāvīgs tehnisks atbalsts, atkārtota apņemšanās ieguldīt līdzekļus elektroenerģijas projektos un civilās-militārās infrastruktūras divējāds lietojums. Atzinumā, kuru sagatavoja Aurel Laurențiu Plosceanu un Graham Watson un 2018. gada 19. septembra plenārsesijā apstiprināja EESK, Komiteja plaši atbalsta jauno Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) regulu 2021.-2027. gadam un norāda uz jomām, kurās iespējami uzlabojumi.

Grupu jaunumi

Eiropas sociālais modelis — vai globalizētā pasaulē mēs vēl varam to atļauties?

EESK Darba devēju grupa

Lai saglabātu sociālos sasniegumus, mums ir vajadzīgi ekonomiski panākumi. Lai nodrošinātu Eiropas sociālā modeļa turpmāku ilgtspēju, mums jāuzlabo tā efektivitāte un jāpalielina Eiropas produktivitāte. Tādi bija galvenie secinājumi diskusijā par tematu “Eiropas sociālais modelis — vai globalizētā pasaulē mēs vēl varam to atļauties?”, kas notika Sopotā, Polijā, 2018. gada 27. septembrī.

Novērst eiroskepticismu

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Darba ņēmēju grupa šomēnes tikās Vīnē, lai apspriestu ar Austrijas prezidentūru saistītos jautājumus, kā arī draudus, ar ko saskaras darba ņēmēji un iedzīvotāji Eiropā, un arodbiedrību stratēģijas to novēršanai.

Cīņā pret populismu jāiesaistās ikvienam

EESK grupa “Daudzveidība Eiropā”

Ekonomikas progress un sociālā stabilitāte ir divi spēcīgi ieroči, ar ko vērsties pret eiroskepticismu, taču ar tiem vien nepietiek. Konferencē, kas 2018. gada 11. oktobrī Feldkirhā, Austrijā, tika rīkota sadarbībā ar Forarlbergas Darba kameru, EESK grupa “Daudzveidība Eiropā” sniedza ieskatu, kā un kāpēc Eiropas Savienībā ir parādījies populisms, un norādīja uz pilsoniskās sabiedrības svarīgo lomu tā apkarošanā.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Aizstāvēt Eiropas vērtības

Pilsoniskās sabiedrības loma mūsu vērtību mantojuma aizsardzībā, popularizēšanā un nostiprināšanā, gaidot Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Pilsoniskās sabiedrības 12. seminārā par plašsaziņas līdzekļiem, kas notiks Atēnās 22. un 23. novembrī, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja aplūkos Eiropas vērtības kā Eiropas mantojuma daļu.

Edvard Stepančič un konstruktīvisms pāri robežām

Saistībā ar oktobra plenārsesiju Komitejas 6. stāva foajē varēs aplūkot gleznu izstādi “Edvard Stepančič un konstruktīvisms pāri robežām”. Izstādē būs apskatāma privāta kolekcija, kurā iekļauts 21 mākslas darbu oriģināls, un trešdien, 17. oktobrī, plkst. 13.00 to atklās EESK priekšsēdētājs Luca Jahier.

Food for Thought

Novembrī Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā notiks izstāde “Food for Thought”. Tajā varēs aplūkot 25 eļļas gleznojumus, kuru autors ir labi pazīstams mākslinieks Bruce Thurman. Tie veido ilustrētu pavārgrāmatu — šajā mākslas ceļojumā varēs iepazīties ar dažādām receptēm Eiropā, un tas popularizē dažādas pārtikas kultūras.