EESK septembra plenārsesijā uzstājās Eiropas ombude Emily O'Reilly, kas iepazīstināja ar kopsavilkumu par viņas pilnvaru termiņa laikā risinātajiem jautājumiem un pauda viedokli par Eiropas publiskās pārvaldes problēmām un par to, kā tās būtu jārisina. EESK priekšsēdētājs Luca Jahier uzsvēra, ka ir vajadzīgas uz cilvēkiem orientētas ES iestādes.

E. O'Reilly norādīja, ka tad, kad ES iestādes saskaras ar sensitīvu jautājumu, ir būtiski tām sadarboties, lai panāktu pārmaiņas. “Kad ir sarežģīts un sensitīvs jautājums, to vienmēr palīdz mainīt visu iesaistīto dalībnieku — kā iestāžu, tā arī dalībvalstu — sadarbība un spēku apvienošana, kas palīdz īstenot pārmaiņas,” viņa sacīja, “pārmaiņas var sākties tikai tad, kad tiek sasniegts noteikts spiediena līmenis, jo tad iestāžu darba kārtībā attiecīgais jautājums kļūst nozīmīgāks.”

L. Jahier uzsvēra faktu, ka Komiteja ir ES iestāde, kas orientēta uz Eiropas iedzīvotājiem, un pauda atzinību par Eiropas Ombuda lomu un darbu šajā ziņā.

“Mums jāpatur prātā, ka EESK sastāvā ir 350 locekļi, kas pastāvīgi kontaktējas ar cilvēkiem uz vietas,” viņš norādīja, “mums ir vajadzīga uz iedzīvotājiem orientēta pārvaldība, un mēs uzskatām, ka Eiropas Ombudam ir būtiska loma centienos palīdzēt ES iestādēm pielāgoties šīm pārmaiņām. Jūs esat veikuši vairākus pasākumus šajā virzienā, un Komiteja stingri ievēro jūsu ieteikumus un turpinās to darīt arī turpmāk.” (mp)