“Darbs 4.0” rada vislielākās problēmas tajās jomās, kur sociālo partneru loma ir visvājākā

EESK Darba ņēmēju grupa

EESK Darba ņēmēju grupas pētījums par valstu stratēģijām attiecībā uz ceturto revolūciju nodarbinātības jomā (“Darbs 4.0”) liecina, ka sociālo partneru līdzdalībai ir izšķiroša nozīme un ka darba ņēmējiem vissliktāk klājas tajās nozarēs, kur darba koplīguma slēgšanas sarunas ir kļuvušas mazāk izplatītas.

Digitālās pārveides temps, kā arī ar regulējumu saistītās problēmas un nodarbinātības kvalitāte liek meklēt visaptverošus politikas risinājumus. ESAO aplēses liecina, ka automatizācija spēcīgi apdraud 14 % darbvietu un nākamajos 15–20 gados būtiskas izmaiņas skars 31 % darbvietu.

Pētījuma secinājumos uzsvērts, ka nākotnē palielināsies pieprasījums pēc augsti kvalificētiem darbiniekiem un būs mazāk vidēju ienākumu darbvietu, kur vajadzīgi vidēji kvalificēti darbinieki, — tas nozīmē nevienlīdzības palielināšanos.

Pētījumā ir atsauce uz SDO konstatējumiem attiecībā uz platformu ekonomiku, proti, tajos teikts, ka tiesību aktu nepilnības un “pelēkās zonas” ir nodrošinājušas augsni nestandarta un zemas kvalitātes darba apstākļiem, kuru iemesls ir koplīguma slēgšanas sarunu izplatības samazināšanās dažās valstīs.

Pētījumā, kura nosaukums ir Overview of the national strategies on work 4.0 - a coherent analysis of the role of the social partners (“Pārskats par valstu stratēģijām attiecībā uz ceturto revolūciju nodarbinātības jomā (“Darbs 4.0”): saskaņota analīze par sociālo partneru lomu”), pausts aicinājums veikt šādus pasākumus:

  • lai nodrošinātu kvalitatīvas darbvietas un pienācīgu atalgojumu, nostiprināt sociālo dialogu, taisnīgas digitālās pārveides veidošanā tieši iesaistot sociālos partnerus,
  • pievērsties universālām sociālās aizsardzības shēmām,
  • atbilstīgi jauno tehnoloģiju prasībām modernizēt arodveselības un drošības standartus,
  • laikus prognozēt darbvietu radīšanu,
  • izstrādāt mācību programmas.

Pētījums tiks prezentēts un apspriests 2018. gada 18. oktobrī Darba ņēmēju grupas pasākumā. (prp)