Eiropai ir jādara vairāk, lai aizsargātu sievietes ar invaliditāti

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) aicināja ES iestādes un dalībvalstis veltīt vairāk pūļu, lai aizsargātu sievietes un meitenes ar invaliditāti, kuras gan dzimuma, gan invaliditātes dēļ Eiropas sabiedrībā joprojām saskaras ar dažāda veida diskrimināciju, kas bieži izraisa viņu sociālo atstumtību.

Neraugoties uz to, ka sievietes ar invaliditāti veido 16 % no kopējā sieviešu skaita Eiropā, šī 40 miljonu sieviešu grupa Eiropas sabiedrībā ir viena no neaizsargātākajām un sociāli atstumtākajām.

Jūlijā pieņemtajā atzinumā EESK norādīja, ka ES un tās dalībvalstīm trūkst stingra tiesiskā regulējuma, lai aizsargātu visu sieviešu un meiteņu ar invaliditāti cilvēktiesības un nodrošinātu to ievērošanu.

“Sievietēm ar invaliditāti ir vajadzīgs īpašs atbalsts, tomēr nevienā ES stratēģijā — ne stratēģijā par sieviešu un vīriešu līdztiesību, ne arī stratēģijā invaliditātes jomā — viņām nav pievērsta pienācīga uzmanība. It kā viņas būtu pazudušas, it kā viņas būtu mazāk vērtīgas nekā pārējie iedzīvotāji,” sacīja ziņotāja Gunta Anča, kas izstrādāja atzinumu.

EESK arī mudināja Eiropas Savienību un tās dalībvalstis īstenot ANO Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, it īpaši tās 6. pantu, kas attiecas uz sievietēm ar invaliditāti.

EESK uzsvēra, ka ES dalībvalstīm ir jāpievienojas Stambulas konvencijai par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu, jo varbūtība, ka sievietes ar invaliditāti kļūt par minēto izpausmju upuri, ir trīs līdz piecas reizes lielāka nekā viņu līdziniecēm bez invaliditātes.

Atzinums tiks ņemts vērā rudenī gaidāmajā Parlamenta ziņojumā par šo pašu tematu. (ll)