EESK ar dažiem iebildumiem atzinīgi novērtē rīcības plānu finanšu tehnoloģiju jomā

Eiropas Komisijas ierosinātie pasākumi, kuru mērķis ir izstrādāt tehnoloģiju Eiropas finanšu sektoram (FinTech), ir jāpielāgo tā, lai līdzsvarotu tirgus stimulēšanu un finanšu un ekonomikas sistēmas drošību un stabilitāti. EESK uzskata, ka ierosinātais rīcības plāns ir labs, bet ir vajadzīgi papildu pasākumi, lai varētu izmantot visu FinTech potenciālu un nodrošināt noteiktību, aizsardzību un vienlīdzīgus tirgus apstākļus visiem tirgus dalībniekiem.

EESK uzskata, ka uz FinTech dalībniekiem būtu jāattiecina tādi paši noteikumi kā uz finanšu nozari, it īpaši noteikumi par izturētspēju, kiberdrošību un uzraudzību, un ka vajadzīgi noteikumi, kas nodrošinātu vienādu FinTech izstrādi Eiropas Savienībā. Komisijai būtu jāprecizē, kādi ar personas datu aizsardzību saistīti pienākumi ir tiem uzņēmumiem, kas piedāvā mākoņpakalpojumus, un jāapsver iespējamie noteikumi.

EESK tomēr atbalsta Komisijas ierosināto rīcības plānu, jo tas varētu sekmēt kapitāla tirgu savienības, ekonomiskās un monetārās savienības un digitālā vienotā tirgus izveides pabeigšanu. EESK arī atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus, kuru mērķis ir radīt kolektīvajai finansēšanai labvēlīgu regulējumu un kuri paver jaunas iespējas un nodrošina lielāku noteiktību un aizsardzību visiem tirgus dalībniekiem. Taču vismaz sākotnējos posmos vairāk būtu jāpievēršas ar kolektīvās finansēšanas darbībām un tirgiem saistītajiem riska aspektiem, lai tos apzinātu labāk un, ja iespējams, mazinātu un lai nodrošinātu noteiktību un aizsardzību visām ieinteresētajām personām.

Labāk arī jārisina tādas problēmas kā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, terorisma finansēšana un kolektīvās finansēšanas aplikšana ar nodokļiem, un būtu jāievieš noteikumi, kas paredz ierosinātā ES režīma regulāru uzraudzību un novērtēšanu. (jk)