EESK nāk klajā ar ieteikumiem par turpmāko ES ekonomikas politiku un EMS pārvaldību

Jūlijā EESK nāca klajā ar priekšlikumiem par nākamā likumdošanas perioda ekonomikas programmu un ieteica veidot jauno ES ekonomikas stratēģiju, pamatojoties uz šiem priekšlikumiem.

EESK uzskata, ka turpmākajā ekonomikas politikā un pārvaldībā būtu jāņem vērā ģeopolitiskās un sabiedrības problēmas, piemēram, pasaules ekonomikas attīstības palēnināšanās, neatrisināti tirdzniecības strīdi, Brexit, klimata un demogrāfiskās pārmaiņas, nevienlīdzības palielināšanās un ceturtā industriālā revolūcija, un šī politika jāveido tā, lai palīdzētu stiprināt izturētspēju pret krīzēm un ekonomikas modeļa ilgtspēju. Lai risinātu šīs problēmas, ir vajadzīga tālejoša ekonomikas stratēģija ar skaidriem politikas mērķiem un saskaņotāku ekonomikas pārvaldības sistēmu.

Visi četri EMS pīlāri — monetārais un finansiālais, ekonomiskais, sociālais un politiskais — ir līdzsvarotā veidā jāpastiprina, un ir vajadzīgs pozitīvs vēstījums, kas virza ES ekonomikas turpmāko attīstību. EESK aicina eirozonas līmenī izveidot arī fiskālās spējas, līdzsvarot piedāvājuma un pieprasījuma puses pasākumus un palielināt Eiropas Parlamenta, sociālo partneru un pilsoniskās sabiedrības organizāciju līdzdalību nozīmīgāko sociālās un ekonomikas politikas lēmumu pieņemšanā.

EESK uzskata: lai virzītos uz augšupēju konverģenci, ir jāveicina izglītība un apmācība, kā arī pētniecība, izstrāde un inovācija. Šie pasākumi var stiprināt ES ekonomikas konkurētspēju, pamatojoties uz tās spēju ilgtspējīgā veidā palielināt ražīgumu un paaugstināt dzīves līmeni, vienlaikus kļūstot klimatneitrālai.

Plašāku informāciju skatīt: ECO/492 & ECO/493 (jk)