EESK aicina Komisiju pilnveidot rūpniecības un enerģētikas jomas tiesību aktu atbilstību klimata politikai

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) aicina Komisiju rūpīgāk apsvērt politiskos risinājumus tā, lai tie palīdzētu samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un tādējādi apkarot klimata pārmaiņas, kā arī saglabāt konkurētspēju. Mērķim ir jābūt labāk aizsargāt un atbalstīt ES resursietilpīgās un energoietilpīgās nozares, jo citādi pastāv risks, ka Eiropas darbvietas tiks pārvietotas uz videi mazāk draudzīgām valstīm un netiks sasniegts siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas mērķis.

“Pašreizējā emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ETS), kas ir vērsta uz ieguldījumu veicināšanu, ir nepilnvērtīga, jo līdz šim vēl nav izdevies panākt tās piemērošanu pasaules mērogā. Ja tā tiek piemērota tikai Eiropā, pastāv oglekļa emisiju pārvirzes un attiecīgi arī ieguldījumu aizplūšanas risks,” brīdina Aurel Laurenţiu Plosceanu, kas ir ziņotājs 17. jūlijā pieņemtajam EESK atzinumam “Rūpniecības nozaru skatījums uz klimata un enerģētikas politikas saskaņošanu”. “Tālākie ES un dalībvalstu ieguldījumi būtu jākoncentrē uz pētniecību, izstrādi un inovāciju, kā arī uz mazoglekļa un bezoglekļa tehnoloģijām gan Eiropas resursietilpīgajās un energoietilpīgajās nozarēs, gan arī nepieciešamās elektroenerģijas ražošanā. Uzmanības centrā jābūt arī darbaspēka izglītošanai un apmācībai,” piebilda līdzziņotājs Enrico Gibellieri.

Tā kā, piemēram, tērauda, alumīnija un stikla ražošanā enerģētikas izmaksas veido gandrīz 25 % no kopējām izmaksām, arī siltumnīcefekta gāzu emisiju izmaksas ir augstas. Pastāvot līdzšinējai emisijas kvotu tirdzniecības sistēmai, Eiropas produkti kļūs dārgāki, un tie varētu tikt aizstāti ar lētākiem starptautiskā tirgus produktiem. (sma)