Eiropas Komisijas izstrādātajā budžeta priekšlikumā trūkst politiskā vēriena

Komisijas iesniegtais priekšlikums par ES daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam nav pietiekami tālejošs un tajā trūkst politiskā vēriena — tas bija viens no galvenajiem secinājumiem konferencē, ko par šo jautājumu rīkoja EESK. Būtu vēlams ātri vienoties par atbilstīgu un pienācīgi reformētu ilgtermiņa budžetu.

EESK konferences dalībnieki atzina ierobežojumus, kas ietekmē nākamo daudzgadu finanšu shēmu, un atzinīgi vērtēja Komisijas priekšlikuma daudzus pozitīvos aspektus, bet arī pauda satraukumu par plaisu, kas pieaug starp iedzīvotāju bažām un cerībām, no vienas puses, un Eiropas Savienībai patlaban piešķirtajiem ierobežotajiem institucionālajiem un finanšu resursiem, no otras puses. Ar Komisijas priekšlikumu šo plaisu pienācīgi novērst nevar, tāpēc tas ir jāpārskata.

EESK ECO specializētās nodaļas priekšsēdētājs Stefano Palmieri aicināja ES vadītājus saskaņā ar Eiropas Parlamenta ierosinājumu palielināt pašreizējos ES izdevumu griestus līdz 1,3 % no NKI.

Jāapspriež ne tikai ierosinātā budžeta apmērs, bet arī struktūra, sadale un instrumenti. Par to tika pausti daudzi dažādi viedokļi.

Lai arī runātāji kopumā atzinīgi vērtēja jaunu politisko prioritāšu pievienošanu, viņi aicināja padziļināti izvērtēt jaunu politikas instrumentu atbilstību un efektivitāti.

Nedrīkstētu pieļaut, ka jaunas prioritātes nelabvēlīgi ietekmē finanšu resursu nodrošināšanu sen pastāvošām prioritātēm, proti, kohēzijas politikai un kopējai lauksaimniecības politikai, neraugoties uz to, ka šīs politikas būtu pienācīgi jāreformē.

Dalībnieki atbalstīja stingrākus nosacījumus, kas regulē piekļuvi ES finansējumam, un atzinīgi vērtēja jaunus instrumentus EMS stabilizācijai. Tomēr dalībnieki pauda šaubas par ierosināto instrumentu vērienīgumu un efektivitāti un aicināja sniegt detalizētāku informāciju.

Visbeidzot runātāji bija vienisprātis, ka ir ļoti svarīgi vienošanos par daudzgadu finanšu shēmu panākt pirms neformālās Eiropadomes sanāksmes Sibiu un Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gadā.

Konferences secinājumi tiks izmantoti EESK atzinumā, ko paredzēts apspriest EESK plenārsesijā 2018. gada septembrī. (jk)