Solidaritātei un sadarbībai Eiropas Savienībā ir būtiska nozīme, lai atjaunotu ekonomiku pēc Covid-19 pandēmijas. Uzstājoties jūnija plenārsesijā, EESK priekšsēdētājs Luca Jahier un kohēzijas un reformu komisāre Elisa Ferreira kopīgi pauda viedokli, ka kohēzijas politikai ir būtiska nozīme Komisijas izstrādātajā Eiropas atveseļošanas plānā un pārskatītajā priekšlikumā par vērienīgāku daudzgadu finanšu shēmu. Viņi norādīja, ka nākamais svarīgākais solis ir paātrināt to pieņemšanu un īstenošanu.

L. Jahier uzsvēra, ka EESK atbalsta “Next Generation EU” paketi – tas ir bezprecedenta un visaptverošs plāns, kas sūta skaidru un ilgi gaidītu politisko signālu un parāda, ka Eiropa pastāv un šajā krīzē un pēc tās neviens netiks atstāts novārtā.

Šis plāns arī atbilst EESK aicinājumam Eiropas Savienībai darīt visu iespējamo, lai izkļūtu no krīzes; Komiteja ir uzsvērusi, ka to sekmīgi varēsim pārvarēt tikai tad, ja paliksim un darbosimies kopā kā kopīga likteņa kopiena”, teica EESK priekšsēdētājs.

“EESK vienmēr ir aicinājusi nodrošināt solidaritāti, kohēziju un ilgtspēju – uz šiem pamatprincipiem Eiropas Savienībai jābalstās, vadot atveseļošanos –, un Komiteja pauž gandarījumu, ka Komisijas ierosinātajā plānā tie visi ir iekļauti. Tagad, kad lēmumi ir pieņemti, mums ir jāstrādā pie to īstenošanas, jo tiem, kam ir vajadzīga finansiāla palīdzība darbības atsākšanai, tā ir vajadzīga pēc iespējas ātrāk.”

Uzsverot, ka Komisijas izstrādātā atveseļošanas plāna īstenošanā būs vajadzīgs visu dalībnieku un iestāžu atbalsts un mobilizācija, E. Ferreira teica: “Šodien es vēlos izteikt aicinājumu rīkoties. Vispirms aicinu rīkoties kohēzijas jomā, kas ir Komisijas jauno priekšlikumu pamatā. Eiropas atbildes reakcijā uz krīzi mūsu politika jau ir priekšplānā.

Aicinu arī īstenot pasākumus, kas vērsti uz ekonomikas un sociālajiem partneriem un pilsonisko sabiedrību. Un ar to es domāju rīcību partneru labā un rīcību sadarbībā ar partneriem. Mūsu darbs vēl nav paveikts. Mūsu darbs tikai sākas. Mums ir instrumenti, tagad ir laiks rīkoties. Rīkoties, lai nodrošinātu, ka atjaunošana un atveseļošanās rada vienlīdzīgus konkurences apstākļus.” (mp)