Visām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstīm steidzami un saskaņoti būtu jāsniedz uz solidaritāti balstīta atbilde koronavīrusa pandēmijai un jāveic papildpasākumi ilgtspējīgu investīciju atbalstam ar mērķi finansēt Eiropas zaļo kursu – to EESK ieteikusi vienā no jaunākajiem atzinumu kopumiem.

Jūnija plenārsesijā pieņemtajā atzinumu paketē EESK aicina adekvāti finansēt Eiropas zaļo kursu un mudina dalībvalstis bez kavēšanās vienoties par daudzgadu finanšu shēmu 2021.-2027. gadam atbilstoši zaļā kursa mērķiem.

Carlos Trias Pintó, kurš ir ziņotājs atzinumam par Eiropas zaļā kursa investīciju plānu, teica: “Koronavīrusa uzliesmojums būtiski skars mūsu ekonomiku, ilgtspējīgas attīstības mērķu un zaļā kursa mērķu sasniegšanu, kā arī Eiropas Savienības budžetu. Atveseļošanas spēki tāpēc būtu jākoncentrē uz vieniem un tiem pašiem mērķiem. Zaļajam kursam ir jākļūst par mūsu ekonomikas mugurkaulu.”

Tāpēc būtu jāstiprina Eiropas Savienības budžets 2021.-2027. gadam un izdevumu maksimālais apjoms uz laiku jāpalielina līdz 2 %. Kā skaidroja Ester Vitale, ziņotāja atzinumam “Taisnīgas pārkārtošanās fonds un grozījumi Kopīgo noteikumu regulā”: “Budžetu būtu iespējams palielināt vai nu ieviešot jaunus pašu resursus, vai arī palielinot dalībvalstu iemaksas.”

Petr Zahradník, kurš bija līdzziņotājs abiem atzinumiem, būdams līdzīgās domās, piebilda: “Daudzgadu finanšu shēmā zaļajam kursam paredzētais budžets ir nepietiekams. Jaunajam ES budžetam ir jāatbilst zaļā kursa mērķiem un atveseļošanas plāna vērienam.” (mp)