Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) mudina Eiropas Savienību un dalībvalstis izvirzīt dzimumu līdztiesības jautājumu par vienu no galvenajām savas politikas prioritātēm, bažīdamās, ka nesenā negatīvā reakcija pret sieviešu tiesībām Eiropā varētu nopietni apdraudēt progresu ceļā uz vīriešu un sieviešu līdztiesību.

“Šī desmitgade izceļas ar acīmredzamu un organizētu regresu dzimumu līdztiesības un cilvēktiesību jautājumos. Daudzās jomās, tostarp attiecībā uz darba samaksu, pensijām un nodarbinātības iespējām, virzība uz vienlīdzību ir vai nu apstājusies, vai pavērsusies pretēji,” sacīja Indre Vareikīte (Indre Vareikytė), ziņotāja EESK atzinumam par dzimumu līdztiesības jautājumiem.

“Pašreizējā tempā būs vajadzīgi vairāk nekā 100 gadi, lai sievietes Eiropā kļūtu vienlīdzīgas ar vīriešiem, un nākamo paaudžu sievietēm būs mazāk tiesību nekā šodien,” viņa piebilda.

EESK ir aicinājusi ES pastiprināt centienus un padarīt līdztiesību par atsevišķu mērķi tās nākamajās finanšu shēmās, paredzot vērienīgu, saistošu piecu gadu stratēģiju, lai efektīvi risinātu visus dzimumu līdztiesības aspektus.

EESK aicināja visas dalībvalstis, kuras vēl nav ratificējušas Stambulas konvenciju, pārskatīt savu nostāju un mudināja Komisiju nelikumīgas naida runas definīcijai pievienot uzmākšanos tiešsaistē un sieviešu aizskaršanu.

Lai nodrošinātu vienlīdzīgu pārstāvību savās rindās, EESK aicināja Padomi pārskatīt pamatnostādnes par EESK locekļu iecelšanu un iesaka dalībvalstīm atlasīt locekļus pēc dzimumu paritātes principa. Patlaban 30 % no EESK locekļiem ir sievietes. (ll)