Kvalitatīva māceklība Eiropā: uzklausīt mācekļu viedokli

Māceklības shēmas būtu jāveido, aktīvi iesaistot tos cilvēkus, uz kuriem šīs shēmas tieši attiecas — proti, mācekļus un viņu organizācijas. Tas ir galvenais EESK iebildums attiecībā uz ierosināto regulējumu par kvalitatīvu un efektīvu māceklību. EESK uzskata, ka tas palīdzēs paaugstināt standartus visā ES.

Jauniešu un viņu vecāku organizācijas, studentu apvienības un paši mācekļi netiek uzskatīti par pašsaprotamiem dalībniekiem māceklības shēmu veidošanā. Tomēr — tā kā viņi ir galvenie šo shēmu izmantotāji — viņi ir jāiesaista šādu shēmu izstrādē, pārvaldībā un īstenošanā. Tas ir teikts 19. aprīlī pieņemtajā EESK atzinumā “Priekšlikums Padomes ieteikumam par Eiropas satvaru kvalitatīvai un rezultatīvai māceklībai”.

Ir būtiski iesaistīt sociālos partnerus, kā paredzēts priekšlikumā, taču ir arī izšķiroši panākt šo pārējo nozīmīgo dalībnieku atbalstu. Tā teikts EESK atzinumā, kura tapšanā tika izmantotas Eiropas Jaunatnes foruma īpašās zināšanas.

Taču māceklība nevar atrisināt bezdarba problēmu. Lai arī tā var uzlabot cilvēku iespējas atrast darbu, bezdarbs ir daudzšķautņains jautājums, kas jārisina no dažādiem skatpunktiem, kā uzsvērts EESK atzinumā.

EESK atzinumā priekšlikums ir vērtēts kopumā atzinīgi, jo tas nodrošina kopēju izpratni par to, ko nozīmē kvalitatīva māceklība, un nosaka tās galvenos elementus — rakstisks līgums, darbvietā pavadītais laiks, sociālā aizsardzība, veselība, drošība u. c.

EESK atzinumā norādīts, ka noteikums par to, ka jāatbalsta MVU, lai nodrošinātu kvalitatīvas māceklības vietas, ir vērtējams atzinīgi, un arī starptautiska mācekļu mobilitāte ir pozitīvs aspekts.

EESK ir gatava no organizētas pilsoniskās sabiedrības perspektīvas uzraudzīt jaunās sistēmas īstenošanu dalībvalstīs.