Eiropas pilsoņu iniciatīvas dienā izskan aicinājums reāli iesaistīt iedzīvotājus

Sešus gadus pēc Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) ieviešanas un pēc atkārtotas konstruktīvas kritikas un iniciatīvas uzlabošanas aicinājumiem, jo īpaši no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) un citu iestāžu puses, Eiropas Komisija beidzot ir ierosinājusi šā svarīgā līdzdalības demokrātijas instrumenta izmaiņas.

EESK 7. EPI dienā Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Frans Timmermans iepazīstināja ar galvenajām izmaiņām, tostarp dalībnieku vecuma samazināšanu no 18 uz 16 gadiem un datu prasību vienkāršošanu attiecībā uz iniciatīvu parakstīšanu.

EPI dienas temats bija “Sadarbosimies!”, un tās mērķis bija uzsvērt sadarbības un kopīgas atbildības nozīmi aktīva pilsoniskuma veicināšanā.

EESK priekšsēdētājs Georges Dassis atzinīgi novērtēja Komisijas iniciatīvu kā soli virzībā uz vienkāršošanu un birokrātiskā sloga samazināšanu, taču pauda bažas, ka paveiktā darba uzraudzība pašreizējā priekšlikumā nav uzlabota. “Sekmīgām Eiropas pilsoņu iniciatīvām ir jārosina dialogs un pienācīga uzraudzība ES līmenī,” viņš norādīja.

Savā programmatiskajā runā jaunais EESK priekšsēdētājs Luca Jahier uzsvēra, cik svarīga nozīme ir LES 11. pantam, kurā noteikts, ka ES iestādēm obligāti jāiesaistās dialogā un jāapspriežas ar pilsonisko sabiedrību un iedzīvotājiem. “Labi funkcionējošai EPI būtu jāsniedz iedzīvotājiem rīcības iespēja; tai būtu jādod viņiem iespēja paust savu viedokli, jāsniedz piederības sajūta un identitāte, jāpalīdz atjaunot uzticēšanos un no jauna iepazīt solidaritāti Eiropas projekta ietvaros. Tādēļ EESK vienmēr ir ļoti aktīvi paudusi savu viedokli saistībā ar EPI.”

Trijos darbsemināros dalībnieki konsekventi izteica vēlmi, lai Eiropas Savienība vairāk orientētos uz līdzdalību, un aicināja Eiropas un valstu vadītājus uzklausīt savus iedzīvotājus. (sma)