Visveiksmīgāk cīnīties par darba samaksas vienlīdzību var, izskaužot stereotipus

EESK atbalsta Komisijas centienus samazināt vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību, kas Eiropas Savienībā ir 16,3 %, taču ierosina īstenot turpmākus pasākumus, īpašu uzmanību pievēršot arī cīņai pret sen izveidotiem sociālajiem un kultūras stereotipiem, kuri ietekmē sieviešu izglītības un karjeras izvēli.

Atzinumā par Komisijas rīcības plānu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirības likvidēšanai EESK arī uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt darba samaksas pārredzamību un darba samaksas revīzijas uzņēmumos. Turklāt EESK aicina Komisiju sākt apkopot individualizētus datus, lai iegūtu precīzāku statistiku par sieviešu nabadzību, kas bieži ir slēpta, jo datus vāc par katru mājsaimniecību, nevis par personām.

Precīzāki dati par darba samaksu ļautu darba koplīguma slēgšanas sarunās vairāk balstīties uz faktiem, un tas ir ļoti svarīgi.

“Sociālajiem partneriem ir izšķiroša loma šajā jomā, jo aplēses liecina, ka, sociālajā dialogā panākot palielinājumu viena procenta apmērā, vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirība samazinās par 0,16 procentiem,” teica ziņotāja Anne Demelenne.

Atzinuma līdzziņotāja Vladimira Drbalová piebilda, ka nozīmīgu progresu varētu panākt, ja sievietes būtu nodarbinātas labi apmaksātās nozarēs, piemēram, zinātnē, IKT, transportā vai celtniecībā.

EESK arī norādīja, ka svarīga loma ir dalībvalstīm, jo tām būtu jāpalielina bērnu aprūpes un vecāku cilvēku aprūpes pakalpojumu pieejamība, tādējādi nodrošinot labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru.

Ja Komisijas iniciatīvas nesniegs rezultātus līdz 2019. gada beigām, EESK varētu izteikt aicinājumu Komisijai ierosināt saistošākus pasākumus, tostarp arī sankcijas. (ll)