Lai ES sociālajā jomā nopelnītu AAA reitingu, vajadzīga politiska aktivitāte un pienācīgs finansējums

EESK aicina paredzēt pietiekamus finanšu līdzekļus Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai. Lai Eiropas sociālo tiesību pīlāru varētu patiešām īstenot, dalībvalstīs jāveic uzlabojumi un vajadzīga stingra apņēmība tādās jomās kā budžets, ieguldījumi un kārtējie izdevumi.

Ja vēlamies pakāpeniski īstenot Eiropas sociālo tiesību pīlāru, vajadzīga ne tikai dalībvalstu apņēmība, bet arī visu pārējo iesaistīto personu ieinteresētība, atbildība un līdzdalība, kā arī šim mērķim atbilstoši pasākumi, kas nodrošina pietiekamu finansējumu.

“Svarīgi finansēšanas aspekti būs elastīgāks ES budžeta regulējums attiecībā uz publiskiem ieguldījumiem, Eiropas strukturālo fondu izmantošana visā pilnībā un taisnīga nodokļu politika, saka ziņotāja Anne Demelenne (Darba ņēmēju grupa, BE) kas izstrādāja atzinumu par šo tematu.

EESK ir pārliecināta, ka centienos nodrošināt dalībvalstu spēju sasniegt izvirzītos mērķus ļoti liela nozīme būs pietiekamiem sociāliem ieguldījumiem. Atbilstīgu tēriņu iespējas varētu radīt dalībvalstīs un ar ES programmu atbalstu. Pašlaik pieejamie Eiropas instrumenti būtu jāizmanto, lai atbalstītu publiskos ieguldījumus dalībvalstīs. 

Anne Demelenne norāda: “Sociālā pīlāra principiem un nepieciešamībai to īstenot vajadzētu būt vienam no galvenajiem virzieniem turpmākajās sarunās par nākamo daudzgadu finanšu shēmu laikposmam pēc 2020. gada. Komiteja, atbalstot Eiropas Parlamenta prasību, uzsver, ka ES izdevumu ierobežojums, kas patlaban noteikts 1 % apmērā, ir jāpaaugstina.”

Publiskos ieguldījumus dalībvalstīs varētu stimulēt arī atbilstoši nodokļu politikas pasākumi un iespēja piemērot zelta likumu attiecībā uz publiskiem ieguldījumiem, kam ir sociāls mērķis. EESK uzskata, ka dažās jomās labumu varētu dot privātā sektora ieguldījumi, kas papildinātu valstu piešķirtos publiskos līdzekļus un ES finansējumu. (jk)