Serbijai un ES būtu jādara vairāk, lai nodrošinātu, ka Serbijas pievienošanās līdz 2025. gadam joprojām ir iespējama

ES un Serbijas pilsoniskās sabiedrības apvienotās konsultatīvās komitejas (AKK) nesenākā sanāksme notika 12. aprīlī Briselē. AKK locekļi apsprieda pašreizējo stāvokli un turpmāko darbu saistībā ar sarunām par Serbijas pievienošanos ES, un pieņēma noslēguma deklarāciju. Serbija tika atzīta par vienu no divām vadošajām kandidātvalstīm Rietumbalkānu reģionā.

Pilsoniskās sabiedrības pārstāvji aicināja Serbijas iestādes turpināt darbu, lai nodrošinātu tiesiskuma ievērošanu, pamattiesības, tiesu sistēmas reformu, cīņu pret korupciju un preses brīvību. Tika ieteikts izveidot sociālās uzņēmējdarbības jautājumu darba grupu, kas pulcētu kopā visas attiecīgās ieinteresētās personas, lai valstī izstrādātu sociālās uzņēmējdarbības stratēģiju. Noslēguma deklarācijā ir atzinīgi vērtēts jaunais veids, kā notiek strukturētais dialogs starp Serbijas valdību un pilsonisko sabiedrību. Deklarācijā tomēr ir izteikts aicinājums Serbijas iestādēm valsts politikas izstrādē efektīvāk iesaistīt visas attiecīgās ieinteresētās personas. (sg)