ES un Gruzijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvji apspriežas par MVU stāvokli un pārtikas nekaitīgumu Gruzijā

ES un Gruzijas pilsoniskās sabiedrības foruma nesenākā sanāksme notika 22. martā Tbilisi. Foruma dalībnieki apsprieda ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu un pieņēma kopīgu deklarāciju. Pilsoniskās sabiedrības foruma dalībnieki atzinīgi vērtēja marta sākumā klajā nākušo paziņojumu par to, ka, iespējams, tiks piedāvāts jauns formāts augsta līmeņa divpusējai nozaru sadarbībai starp ES un Gruziju, un pauda atbalstu bezvīzu režīmam, kas attieksies uz īsu uzturēšanos; šo režīmu jau ir sekmīgi izmantojuši daudzi Gruzijas pilsoņi.

Kopīgajā deklarācijā ir atzinīgi vērtēts progress uzņēmējdarbības vides un MVU stāvokļa uzlabošanā Gruzijā, taču vienlaikus uzsvērts, ka valdībai jādara vairāk, lai ņemtu vērā MVU vajadzības. Pilsoniskās sabiedrības foruma dalībnieki arī norādīja, ka Gruzijas darba tiesību aktos trūkst dzimumu līdztiesības noteikumu un noteikumu, kas nodrošina, ka par vienādu darbu pienākas vienāds atalgojums. Dalībnieki atzinīgi vērtēja iestāžu centienus uzlabot valsts pārtikas nekaitīguma sistēmu, taču arī norādīja, ka būtu jādara vairāk nedrošas pārtikas izsekojamības jautājumā.
(sg)