Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Uzrotīsim piedurknes un izstrādāsim efektīvus risinājumus Eiropas nākotnei

Godātie lasītāji!

Priecājos, ka šo pirmo ievadrakstu varu parakstīt kā jaunievēlētais Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētājs. Esmu pagodināts, jo, pildot šos pienākumus, man būs jāvada EESK 60. gadskārtas svinības, kas notiks Komitejas plenārsesijā 24. maijā.

Kad jūs lasīsiet šis rindas, mēs būsim jau gandrīz pabeiguši šā nozīmīgā pasākuma sagatavošanu. Šīs gadadienas atzīmēšana noteikti dos iespēju atskatīties uz svarīgiem brīžiem EESK vēsturē, taču mēs jau pašā sākumā nolēmām, ka šajā pasākumā būtu vairāk jāskatās nākotnē, nevis pagātnē.

Turpmākie notikumi

2018. gada 4. jūnijā Briselē
Trešā Eiropas Sociālās ekonomikas uzņēmumu diena
2018. gada 18. jūnijā Briselē
EESK ieinteresēto personu samits par mākslīgo intelektu
2018. gada 11.–12. jūlijā Briselē
EESK plenārsesija

Īsumā

Atvērto durvju diena — vienreizēja iespēja uzzināt, kā darbojas EESK

Sestdien, 2018. gada 5. maijā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja atvēra savas durvis apmeklētājiem, lai atzīmētu Eiropas dienu. Apmeklētāji varēja iepazīties ar EESK darbību, it īpaši kultūras jomā, jo 2018. gads ir Eiropas kultūras mantojuma gads.

Jordānija – svarīgs partneris stabilitātei ES kaimiņvalstīs

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas delegācija 26. un 27. martā Ammānā tikās ar vietējās pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un valdības amatpersonām. Vizītes laikā notikušajās diskusijās galvenā uzmanība bija pievērsta grūtībām, ar ko valsts saskaras tāpēc, ka reģionā trūkst stabilitātes. EESK delegācija atzina, ka ir vajadzīgs starptautisks atbalsts un konkrēti pasākumi, jo valsts dažu pēdējo gadu laikā ir izstrādājusi visaptverošu pieeju, kā risināt to cilvēku masveida pieplūduma problēmu, kas bēg galvenokārt no kara Sīrijā.

ES un Gruzijas pilsoniskās sabiedrības pārstāvji apspriežas par MVU stāvokli un pārtikas nekaitīgumu Gruzijā

ES un Gruzijas pilsoniskās sabiedrības foruma nesenākā sanāksme notika 22. martā Tbilisi. Foruma dalībnieki apsprieda ES un Gruzijas asociācijas nolīguma īstenošanu un pieņēma kopīgu deklarāciju. Pilsoniskās sabiedrības foruma dalībnieki atzinīgi vērtēja marta sākumā klajā nākušo paziņojumu par to, ka, iespējams, tiks piedāvāts jauns formāts augsta līmeņa divpusējai nozaru sadarbībai starp ES un Gruziju, un pauda atbalstu bezvīzu režīmam, kas attieksies uz īsu uzturēšanos; šo režīmu jau ir sekmīgi izmantojuši daudzi Gruzijas pilsoņi.

ES un Ukrainas pilsoniskās sabiedrības platformas dalībnieki pauž bažas par zema atalgojuma tendencēm Ukrainā

ES un Ukrainas pilsoniskās sabiedrības platformas dalībnieki mudina Kijevu konsekventāk īstenot reformas dažādās jomās un piešķirt absolūtu prioritāti zema atalgojuma un nabadzības jautājumiem. Šie jautājumi tika aplūkoti Pilsoniskās sabiedrības platformas 6. sanāksmē, kas notika Briselē un kurā foruma dalībnieki apsprieda to, kā norit ES un Ukrainas asociācijas nolīguma īstenošana, kāda ir atalgojuma līmeņa nozīme nabadzības mazināšanā un kā tas ietekmē darbaspēka migrāciju, kā arī debatēja par klimata pārmaiņām.

Serbijai un ES būtu jādara vairāk, lai nodrošinātu, ka Serbijas pievienošanās līdz 2025. gadam joprojām ir iespējama

ES un Serbijas pilsoniskās sabiedrības apvienotās konsultatīvās komitejas (AKK) nesenākā sanāksme notika 12. aprīlī Briselē. AKK locekļi apsprieda pašreizējo stāvokli un turpmāko darbu saistībā ar sarunām par Serbijas pievienošanos ES, un pieņēma noslēguma deklarāciju. Serbija tika atzīta par vienu no divām vadošajām kandidātvalstīm Rietumbalkānu reģionā.

Eiropas romi joprojām saskaras ar diskrimināciju un etnisko profilēšanu

Eiropas lielākā minoritāte — vairāk nekā desmit miljoni cilvēku — daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs vēl aizvien saskaras ar diskrimināciju un marginalizāciju. Cilvēktiesību NVO pārstāvji un ES politikas veidotāji, kas bija pulcējušies Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK), brīdināja, ka daudzos gadījumos policija pret romiem turpina izmantot etniskās profilēšanas pieeju. ES iestādes no 8. līdz 12. aprīlim Briselē rīkoja trešo ES Romu nedēļu, kuras laikā notika publiska uzklausīšana “Novērst neiecietīgu izturēšanos pret čigāniem etniskās profilēšanas praksē”. 

Pilsoniskās sabiedrības forums aicina veikt konkrētus soļus, lai mazinātu vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību un uzlabotu darba standartus

Seulā 11. aprīlī notika saskaņā ar ES un Korejas brīvās tirdzniecības nolīgumu izveidotā pilsoniskās sabiedrības foruma sestā sanāksme, ko vadīja Lee Ho-Geun un Georgi Stoev. Līdzpriekšsēdētāji kopīgajā paziņojumā uzsvēra, ka nedrošais ģeopolitiskais stāvoklis rada jaunas problēmas ES un Korejas attiecībās. Viņi rosināja reģionā veicināt kopīgo vērtību un interešu ievērošanu un nodrošināt, ka Korejas un ES partnerība vairāk atbilst iedzīvotāju vēlmēm.

Jaunas publikācijas

“Uzziniet, ko EESK dara jūsu labā!” – pieejams jauns izdevums

Šī plašai sabiedrībai paredzētā publikācija īsi raksturo Komiteju un tās unikālo nozīmi konsultācijās, dialogā un konsensa rašanā starp organizētas pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Uzsvars ir likts uz Komitejas uzdevumiem, locekļiem, vadību, darbību un veikumu.
 

Digitālā publikācija — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) — 60 aktīvas darbības gadi

Pilsoniskā sabiedrība darbībā Eiropas nākotnei!

Komiteja tika izveidota 1957. gadā ar Romas līgumiem, un tās pirmā plenārsesija notika pirms 60 gadiem — 1958. gada 19. maijā. Kopš tā laika Komitejas vēsture ir saistīta ar Eiropas integrācijas procesu, ko tā ir pastāvīgi centusies sekmēt.

EESK jaunumi

Iedzīvotāji — debašu par Eiropas nākotni uzmanības centrā

Divas dienas, 5. un 6. maijā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, kas pulcē pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus, notika Eiropas iedzīvotāju forums, kurā piedalījās vairāk nekā simts cilvēku, kas pārstāvēja visdažādākās aprindas no 27 dalībvalstīm (izņemot Apvienoto Karalisti).

Rietumbalkānu integrācijai arī turpmāk jābūt svarīgai ES prioritātei

19. aprīlī plenārsesijā pieņemtajā atzinumā “Rietumbalkānu ekonomiskā un sociālā kohēzija un Eiropas integrācija” Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja pamatoti norāda, ka ES paplašināšana un jo īpaši tās demokrātisko vērtību un tiesisko standartu izplatīšana Rietumbalkānu reģionā ir gan Rietumbalkānu valstu, gan ES interesēs.

Eiropas jūrniecības tehnoloģiju nozares turpmākā pastāvēšana atkarīga no stingras ES nostājas

EESK atzinumā izskan aicinājums īstenot stingru rūpniecības un ražošanas politiku, kuras pamatā būtu savstarpīguma princips

“Eiropas Komisijai jāizstrādā stingra rūpniecības un ražošanas politika, kuras pamatā būtu savstarpīguma princips. Ja tas nenotiks, Eiropas jūrniecības tehnoloģiju nozare nespēs stāties pretī Āzijas kuģu būvētavu konkurencei,” brīdināja ziņotājs Marian Krzaklewski, kas izstrādāja 19. aprīļa plenārsesijā pieņemto EESK atzinumu par stratēģiju “LeaderSHIP

Lai ES sociālajā jomā nopelnītu AAA reitingu, vajadzīga politiska aktivitāte un pienācīgs finansējums

EESK aicina paredzēt pietiekamus finanšu līdzekļus Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanai. Lai Eiropas sociālo tiesību pīlāru varētu patiešām īstenot, dalībvalstīs jāveic uzlabojumi un vajadzīga stingra apņēmība tādās jomās kā budžets, ieguldījumi un kārtējie izdevumi.

EESK norāda, kādi pasākumi vēl jāīsteno, lai izveidotu stabilu, pārtikušu un noturīgu ekonomisko un monetāro savienību (EMS)

EESK ir visnotaļ pārliecināta, ka EMS pašlaik vēl nav pietiekami noturīga un stabila, lai tā spētu efektīvi pārvarēt turpmākās krīzes. Komiteja aicina pabeigt EMS izveidi un mudina politikas veidotājus ātrāk panākt plašāku politisku vienošanos par to, kā sasniegt galamērķi, proti, izveidot padziļinātu un reālu EMS.

Ārvalstu tiešie ieguldījumi jāizvērtē, lai aizsargātu ES dalībvalstu drošību un sabiedrisko kārtību

Foreign Direct Investment

Ārvalstu tiešie ieguldījumi ir svarīgs izaugsmes, darbvietu un inovācijas avots un vienmēr bijis būtisks faktors centienos atbalstīt ES ekonomisko un sociālo attīstību. Taču tie var arī radīt draudus valstu drošībai, un tādēļ ir vajadzīga pienācīga šādu ieguldījumu izvērtēšanas sistēma.

EESK aicina veidot Eiropas enerģētikas savienību, kas iesaista ES iedzīvotājus un dod viņiem labumu

EESK visnotaļ atbalsta enerģētikas savienības mērķus un mudina ES sabiedrību aktīvi iesaistīties šā projekta īstenošanā. Enerģētikas savienība ir ne tikai saistīta ar tādām nozaru politikas jomām kā enerģētika, transports un klimata aizsardzība, bet arī paver vairākas iespējas, kā padarīt Eiropu demokrātiskāku, saliedētāku, konkurētspējīgāku un taisnīgāku. Tāpēc būtiska nozīme ir efektīvam enerģētikas dialogam ar organizētu pilsonisko sabiedrību ES, valstu, reģionālajā un vietējā līmenī.

Visveiksmīgāk cīnīties par darba samaksas vienlīdzību var, izskaužot stereotipus

EESK atbalsta Komisijas centienus samazināt vīriešu un sieviešu darba samaksas atšķirību, kas Eiropas Savienībā ir 16,3 %, taču ierosina īstenot turpmākus pasākumus, īpašu uzmanību pievēršot arī cīņai pret sen izveidotiem sociālajiem un kultūras stereotipiem, kuri ietekmē sieviešu izglītības un karjeras izvēli.

Eiropas energotīklu nostiprināšanai ir būtiska nozīme enerģētikas savienības veidošanā

Stiprāki, savstarpēji savienoti Eiropas energotīkli ir Eiropas enerģētikas savienības priekšnosacījums. Tikai tad, kad Eiropas energotīkli būs labi izveidoti un integrēti, kontinenta enerģētikas sistēmas varēs sasniegt savu mērķi: konkurētspējīgā veidā nodrošināt Eiropas iedzīvotājiem cenas ziņā pieejamu, drošu un ilgtspējīgu enerģiju.

Kvalitatīva māceklība Eiropā: uzklausīt mācekļu viedokli

Māceklības shēmas būtu jāveido, aktīvi iesaistot tos cilvēkus, uz kuriem šīs shēmas tieši attiecas — proti, mācekļus un viņu organizācijas. Tas ir galvenais EESK iebildums attiecībā uz ierosināto regulējumu par kvalitatīvu un efektīvu māceklību. EESK uzskata, ka tas palīdzēs paaugstināt standartus visā ES.

Jaunu mobilitātes veidu radīšanā nedrīkst aizmirst par ES pilsoņu interesēm

 mobility

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) mudina Komisiju cītīgāk vienkāršot patērētāju piekļuvi jauniem, tīriem un cenas ziņā pieejamiem mobilitātes veidiem, un ieviest spēcīgāku finansiālo atbalstu sabiedriskajam transportam.

Eiropas pilsoņu iniciatīvas dienā izskan aicinājums reāli iesaistīt iedzīvotājus

Sešus gadus pēc Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) ieviešanas un pēc atkārtotas konstruktīvas kritikas un iniciatīvas uzlabošanas aicinājumiem, jo īpaši no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas (EESK) un citu iestāžu puses, Eiropas Komisija beidzot ir ierosinājusi šā svarīgā līdzdalības demokrātijas instrumenta izmaiņas.

Citāda attieksme pret plastmasas izmantošanu: lai mainītu ieradumus, vajadzīgs stingrs tiesiskais regulējums un reālas alternatīvas

Plastmasa kļūst par vienu no pasaules lielākajām ekoloģiskajām problēmām. Attēli, kuros redzams tā dēvētais Klusā okeāna atkritumu virpulis jeb lielais Klusā okeāna atkritumu plankums — okeānā peldoša plastmasas atkritumu sala, kas ir lielāka nekā Meksika un kas izveidojusies plastmasas pārmērīga patēriņa, izšķērdēšanas un nereciklēšanas dēļ, — ir trauksmes zvans daudziem cilvēkiem un mudina manīt attieksmi pret plastmasas izmantošanu. Tā kā stāvoklis ir steidzami jāuzlabo, ES mēģina mainīt plastmasas produktu izstrādes, ražošanas, izmantošanas un reciklēšanas veidus un tāpēc 2018. gada 16. janvārī pieņēma Eiropas stratēģiju attiecībā uz plastmasu aprites ekonomikā.

Grupu jaunumi

EESK plenārsēdē piemin Varšavas geto sacelšanās 75. gadadienu

EESK Darba devēju grupa

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas plenārsēdes dalībnieki ar klusuma brīdi pieminēja Varšavas geto sacelšanās 75. gadadienu — tā bija lielākā bruņotā ebreju sacelšanās Otrajā pasaules karā.

Laiks pārmaiņām III grupā

Šā gada 18. aprīlī Arno Metzler oficiāli kļuva par III grupas priekšsēdētāju 2018.–2020. gada pilnvaru termiņam.

Kopš 1983. gada Arno Metzler strādā par juristu savā praksē Vācijā, un kopš 2002. gada viņš ir arī pārstāvējis Vācijas brīvās profesijas Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā. Pirms kļūšanas par priekšsēdētāju Arno Metzler bija priekšsēdētāja vietnieks, kas atbildīgs par MVU, brīvajām profesijām un Reglamentu.

Darbs, jauni darba veidi un darba apstākļi

 Darba ņēmēju grupa

Dati par nodarbinātību vienmēr ir aktuāls temats plašsaziņas līdzekļos. Tomēr gandrīz tikpat svarīgi, cik nodarbināto cilvēku skaits, ir viņu darba apstākļi. Tas ir īpaši nozīmīgs aspekts, ņemot vērā jaunākās norises darba tirgū un aizvien lielāko skaitu nestandarta darba līgumu, attiecībā uz kuriem ir bijuši nepieciešami Eiropas Savienības Tiesas nolēmumi, lai, piemēram, noteiktu, ka Uber autovadītāji ir darba ņēmēji, nevis pašnodarbinātie.