EESK Darba devēju grupa

Lai varētu ierobežot Covid-19 radīto ekonomisko un sociālo kaitējumu, vajadzīga virkne pasākumu — vispirms ārkārtas situācijas pārvarēšanai un pēc tam — atveseļošanai un atjaunošanai. Nekavējoties jāķeras pie uzņēmumu un darbvietu glābšanas.

Būtiskākais faktors ir uzņēmumu (it īpaši MVU) likviditātes nodrošināšana. Darba devēju grupa atzinīgi vērtē visus līdz šim gan valstu, gan Eiropas līmenī īstenotos atbalsta pasākumus. Tagad jānodrošina, ka uzņēmumi nekavējoties saņem šos līdzekļus.

Krīzes laikā ekonomikai un sabiedrībai svarīgi ir ne tikai finanšu līdzekļi, bet arī netraucēta preču un pakalpojumu aprite un brīva darba ņēmēju pārvietošanās. Turklāt obligāti ir jānodrošina, ka turpina darboties kritiski svarīgi savienojumi gan iekšējā tirgū, gan ar trešām valstīm.

Vajadzīga rūpīgi pārdomāta, kontrolēta un saderīga pieeja ierobežojumu atcelšanai un to aizstāšanai ar mērķorientētiem pasākumiem. Dalībvalstu īstenotajās ierobežojumu atcelšanas stratēģijās būtu konkrēti jāparedz prognozējama ES iekšējo robežu atvēršana. Tā būtu jākoordinē ES līmenī, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus.

Analīzēm, izsekošanai un cilvēku veselības aizsardzībai ir svarīga loma centienos mazināt ar ierobežojumu atcelšanu saistīto risku. Šajās jomās uzņēmumi jau var piedāvāt daudzus praktiskus risinājumus.

Uzņēmumi ir pastāvīgi jāiesaista pasākumu plānošanā un īstenošanā, jo tie ir uzkrājuši praktisku pieredzi un zinātību un tāpēc var ne tikai palīdzēt gan problēmu risināšanā, gan vajadzību apmierināšanā, bet arī ierosināt iespējamus risinājumus. ES uzņēmumi visās nozarēs un neatkarīgi no to lieluma dara visu iespējamo, lai izkļūtu no krīzes. Kopīgiem spēkiem mums izdosies!

Ja vēlaties vairāk informācijas par Darba devēju grupas priekšlikumiem, kā pārvarēt krīzi, izlasiet mūsu nostājas dokumentu: https://europa.eu/!Dp99Um (lj)