Eiropas sociālo tiesību pīlāra finansējums

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Mums ir steidzami jāatjauno solidaritāte un jāaptur nacionālisms, rasisms un tuvredzīga politika Eiropā.

Eiropas sociālo tiesību pīlāram ir būtiska nozīme centienos uzlabot darba apstākļus un atalgojuma nosacījumus un sociālās aizsardzības sistēmas Eiropā, nodrošināt darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī uzlabot sociālos standartus un konverģenci starp ES dalībvalstīm, tostarp darba koplīguma slēgšanu un sociālo pakalpojumu pieejamību.

Tomēr bez finanšu līdzekļiem uzlabojumu nebūs: pīlāra efektīva īstenošana dalībvalstīs būs iespējama tikai tad, ja tām būs pietiekami finanšu līdzekļi, lai veiktu ieguldījumus sociālajā politikā, tādējādi pārvēršot tiesības un principus konkrētās politikas iniciatīvās.

Tādēļ svarīga loma ir jāpilda tādiem mehānismiem kā Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Stratēģisko investīciju fonds u. c., kā arī taisnīgākai nodokļu sistēmai un “zelta likuma” iekļaušanai, kas izslēdz dažus sociālos ieguldījumus piemēram, izglītību, infrastruktūru u. c. no valsts budžeta deficīta, ļaujot īstenot lielākus sociālos ieguldījumus un nepārkāpjot fiskālos noteikumus. 

EESK patlaban izstrādā atzinumu par Eiropas sociālo tiesību pīlāra finansējumu, lai nodrošinātu līdzsvarotu novērtējumu par to, kā to var un vajadzētu panākt, nodrošinot vairāk ieguldījumu, jo īpaši attiecībā uz finansējumu, kas daudzgadu finanšu shēmā laikposmam pēc 2020. gada paredzēts ESF, ESIF un citiem ES fondiem. Šis atzinums papildina pašreizējās debates par nākamo finanšu shēmu, kas ietekmēs sociālās konverģences politikas panākumus. (prp/mg)