EESK mudina atkārtoti apliecināt Eiropas sociālo modeli

RAPPORTEUR SPEAKING

Lai pārvarētu pieaugošo nevienlīdzību Eiropas sabiedrībā, visos ES politikas pasākumos būtu jāņem vērā sociālā ilgtspēja un vēlreiz jāapliecina Eiropas sociālais modelis kā sociālās aizsardzības garantija visiem iedzīvotājiem digitalizācijas un globalizācijas laikmetā, norādīja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) savā marta plenārsesijā.

Iepazīstinot ar savu atzinumu “Sociāli ilgtspējīga koncepcija digitālajam laikmetam”, ziņotāja Giulia Barbucci skaidroja, ka “ir būtiski, lai sociālā ilgtspēja tiktu sasniegti tādā pašā veidā kā vides un ekonomikas ilgtspēja”.

EESK norādīja, ka tā pilnībā atbalsta Eiropas Parlamenta ieteikumu, ka Komisijai un sociālajiem partneriem vajadzētu strādāt kopā, lai iesniegtu priekšlikumu direktīvai par pienācīgiem darba apstākļiem visos nodarbinātības veidos, iekļaujot tajā jauna veida darba attiecības.

Komiteja arī ieteica pastiprināt centienus nodrošināt pienācīgu atalgojumu un vienmērīgu pāreju no vienas darbavietas uz citu, kā arī taisnīgas mūžizglītības iespējas, kuru mērķis ir mazināt digitālo analfabētismu.

Komiteja aicināja izveidot iekļaujošāku darba tirgu migrantiem un nodrošināt sievietēm labāku piekļuvi digitālajām darbvietām, kā arī ieteica pievērst īpašu uzmanību cilvēkiem ar invaliditāti.

Tā arī norādīja, ka būtu jāveic pasākumu ietekmes novērtējums, lai saprastu, kā attiecīgā politika ietekmē daudzu cilvēku dzīvi. (ll)