Pieejamās valodas:

Redaktora sleja

Godātie lasītāji!

Pavisam drīz beigsies manu pilnvaru termiņš. Vēlos izmantot iespēju šajā ievadrakstā, ko rakstu vēl būdams Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja amatā, norādīt uz svarīgākajiem notikumiem EESK darbībā un darbā šajos divarpus gados.

Laikā, kad sabiedrība arvien kritiskāk vērtē Eiropu, Komitejas darbu raksturoja apņēmība paplašināt un padziļināt konsultācijas ar Eiropas pilsonisko sabiedrību, lai Komitejas paustā nostāja patiešām atspoguļotu pilsoniskās sabiedrības viedokli visā tā daudzveidībā.

Turpmākie notikumi

23/04/2018 Brisele
Eiropas dialogs par nevalstisko dalībnieku pasākumiem klimata jomā
05/05/2018 Brisele
Eiropas diena
23/05/2018 - 24/05/2018 Brisele
EESK plenārsesija un EESK 60. gadadienas svinības
24/05/2018 - 25/05/2018 Brisele
Pilsoniskās sabiedrības dienas 2018

Īsumā

EESK Enerģētikas dienas — pilsoniskā sabiedrība būtu ciešāk jāiesaista debatēs par ES enerģētikas politiku

Sociālajam taisnīgumam un pilsoniskās sabiedrības līdzdalībai jābūt diskusiju par enerģētiku uzmanības centrā visos līmeņos — no vietējā līmeņa līdz Eiropas līmenim. EESK Enerģētikas dienu pasākumā, kas notika 2018. gada 7. un 8. martā Briselē, tika apspriests pašreizējais stāvoklis un turpmākās norises ES enerģētikas politikas jomā.

ANO Ekonomikas un sociālo lietu padomes (ECOSOC) sanāksmē EESK atbalsta iedzīvotāju iesaistīšanu un labu valsts pārvaldi

Marta beigās Prāgā notika ECOSOC sagatavošanās sanāksme, kuras mērķis bija uzsvērt, ka iedzīvotāju iesaistīšana, laba valsts pārvalde un iekļaujošas iestādes ir svarīgs faktors centienos sasniegt ilgtspējīgas attīstības mērķus un īstenot Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam.

Jaunas publikācijas

"Eiropas veidošana — EESK jaunākie sasniegumi"

Tikko ir nācis klajā EESK brošūras "Eiropas veidošana — EESK jaunākie sasniegumi” 2018. gada izdevums.

Šajā publikācijā, kas adresēta gan sabiedrībai, gan pārējām ES iestādēm, sniegts pārskats par pēdējos gados EESK paveikto darbu galvenajās ES politikas jomās, t. i., saistībā ar ekonomikas, sociālajiem, vides un starptautiskajiem jautājumiem.

EESK jaunumi

Paldies priekšsēdētājam Georges Dassis un priekšsēdētāja vietniekiem Lobo Xavier un Michael Smyth!

“Vienota, demokrātiska, solidāra, mieru mīloša un labklājīga Eiropa, kas tuva saviem iedzīvotājiem” 

Georges Dassis, EESK priekšsēdētājs 2015.-2018. gadā

EESK atbalsta komisāra izklāstu par topošo Mākslīgā intelekta stratēģiju

EESK ziņotāja par mākslīgo intelektu (AI) Catelijne Muller norāda, ka stratēģija, kuru EESK plenārsesijā 15. gada martā izklāstīja komisārs Andrus Ansip, pilnībā saskan ar Komitejas aicinājumu ES ieņemt pasaules līderpozīciju, nosakot satvaru mākslīgā intelekta atbildīgai attīstībai un ieviešanai.

Nodarbinātības nākotne – prasmju neatbilstības novēršana ir izšķiroša

Atzinumā par nodarbinātības nākotni, ko pieņēma marta plenārsesijā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) aicina dalībvalstis pievērsties izglītībai un apmācībai un pielāgot savas izglītības sistēmas darba tirgus vajadzībām, kur pašlaik notiek straujas un dramatiskas pārmaiņas, ko ievieš jaunā digitālā un rūpnieciskā revolūcija.

“EPI jākļūst par spēcīgu pilsoniskās līdzdalības instrumentu”

Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI) ir paredzēta, lai veicinātu aktīvu pilsoniskumu un līdzdalības demokrātiju, un tai ir potenciāls, lai palīdzētu pārvarēt demokrātijas deficītu ES. Tā ir arī instruments, kas var vienot eiropiešus kopējam mērķim un tādējādi stiprināt Eiropas identitātes apziņu. Tomēr, lai pilnībā īstenotu tās potenciālu, tā ir jāpapildina ar dialogu un jāpanāk atbilstoša ietekme.

Kas nav atļauts reālajā pasaulē, nav pieļaujams arī virtuālajā

EESK atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu “Cīņa pret nelikumīgu saturu tiešsaistē” kā pirmo soli, taču aicina Komisiju izstrādāt programmas un efektīvus pasākumus, lai nodrošinātu stabilu un konsekventu tiesisko regulējumu nelikumīga satura efektīvai izņemšanai. 

EESK aicina nekavēties ar banku savienības īstenošanu

Carlos Trias Pinto and Daniel Mareels

EESK aicina nekavējoties īstenot Eiropas Komisijas ierosinātos pasākumus banku savienības izveides pabeigšanai un EMS padziļināšanai.

EESK mudina atkārtoti apliecināt Eiropas sociālo modeli

RAPPORTEUR SPEAKING

Lai pārvarētu pieaugošo nevienlīdzību Eiropas sabiedrībā, visos ES politikas pasākumos būtu jāņem vērā sociālā ilgtspēja un vēlreiz jāapliecina Eiropas sociālais modelis kā sociālās aizsardzības garantija visiem iedzīvotājiem digitalizācijas un globalizācijas laikmetā, norādīja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) savā marta plenārsesijā.

Eiropas Patērētāju diena 2018: patērētājiem ir vajadzīga labāka aizsardzība tiešsaistē

Kā vislabāk nodrošināt patērētāju aizsardzību tiešsaistē: šim jautājumam bija pievērsta galvenā uzmanība Eiropas 20. Patērētāju dienas pasākumā, kuru kopīgi rīkoja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) un Bulgārijas Ekonomikas un sociālo lietu padome 20. martā Sofijā.

4. Eiropas Migrācijas forumā galvenā uzmanība pievērsta migrantu integrācijai darba tirgū

2018. gada Eiropas Migrācijas forumā, ko kopīgi rīkoja Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) un Komisija, galvenais temats bija problēmas un iespējas saistībā ar to, kā palīdzēt migrantiem integrēties ES darba tirgū. Tas pulcēja vairāk nekā 120 pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī pārstāvjus no pašvaldībām, valstu valdībām un ES iestādēm.

Sveicam jauno galveno redaktori

No 2018. gada 3. aprīļa Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas Preses nodaļas jaunā vadītāja ir Ewa Haczyk-Plumley.

Grupu jaunumi

Prasmju neatbilstības novēršana — Darba devēju skatījums

Sagatavojusi EESK Darba devēju grupa

Prasmju pielāgošana ir daudzšķautņains uzdevums, kas ietver ne tikai darbu ar izglītības un apmācības sistēmām, bet arī cilvēku priekšstatu maiņu. Patlaban varam vērot straujas pārmaiņas, kuru dēļ nav viegli precīzi paredzēt, kādas prasmes turpmāk būs vajadzīgas. Mums visiem ir jāsaprot, ka nākotnē darbam būs nepieciešama mūžizglītība, lai savas prasmes mēs pastāvīgi varētu pielāgot mainīgajām vajadzībām. Tas bija viens no secinājumiem konferencē “Prasmju trūkuma novēršana izaugsmes un darbvietu radīšanas veicināšanai — uzņēmumu perspektīva”, kas 2018. gada 22. martā notika Sofijā, Bulgārijā.

Eiropas sociālo tiesību pīlāra finansējums

Sagatavojusi EESK Darba ņēmēju grupa

Mums ir steidzami jāatjauno solidaritāte un jāaptur nacionālisms, rasisms un tuvredzīga politika Eiropā.

Eiropas sociālo tiesību pīlāram ir būtiska nozīme centienos uzlabot darba apstākļus un atalgojuma nosacījumus un sociālās aizsardzības sistēmas Eiropā, nodrošināt darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī uzlabot sociālos standartus un konverģenci starp ES dalībvalstīm, tostarp darba koplīguma slēgšanu un sociālo pakalpojumu pieejamību.

Kā mazāk aizsargātos reģionos veicināt ilgtspējīgu izaugsmi un kohēziju

Sagatavojusi EESK Dažādu interešu grupa

Dažādu interešu grupa 6. martā Sofijā rīkoja ārpuskārtas sanāksmi, kas bija saistīta ar Bulgārijas prezidentūru ES Padomē. Tas bija pēdējais grupas pasākums priekšsēdētāja Luca Jahier vadībā.

Drīzumā EESK / kultūras pasākumi

Atvērto durvju diena – 2018. gada 5. maijā

Sestdien, 2018. gada 5. maijā, par godu Eiropas dienai, EESK kopā ar citām ES iestādēm vērs durvis apmeklētājiem.