EESK ierosina jaunas Eiropas pamatnostādnes ilgtspējīga uztura jomā

Peter Schmidt

Pārtikai ir svarīga nozīme cilvēku dzīvē, un tā ir jāskata ne tikai no uztura vai veselības viedokļa, bet arī no vides un sociālā aspekta. Lai veicinātu šādu visaptverošu ilgtspējīgas pārtikas sistēmu, EESK ierosina ieviest jaunas ilgtspējīga uztura pamatnostādnes.

“Tas, ko mēs ēdam, ietekmē mūsu veselību un planētu. Mums ir vajadzīga politika, kas veicina veselīgāku un ilgtspējīgāku uzturu, un ir jāizstrādā ilgtspējīga uztura pamatnostādnes. Tas ir būtiski, lai sasniegtu ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus un Parīzes nolīgumu par klimata pārmaiņām,” teica pašiniciatīvas atzinuma izstrādātājs Peter Schmidt.

“Īstenojot visaptverošu ES politiku pārtikas jomā, ir svarīgi veicināt veselīgu un ilgtspējīgu uzturu. Ilgtspējīga uztura pamatnostādnes un skaidras marķēšanas shēmas, tostarp izcelsmes marķējums, kurā ņemtas vērā kultūras un ģeogrāfiskās atšķirības starp dalībvalstīm un pašās dalībvalstīs, ļautu vieglāk orientēties saimniecībām, pārstrādātājiem, mazumtirgotājiem un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Arī lauksaimniecības pārtikas ražošanas sistēma būtu ieguvēja no jaunas un pārredzamākas sistēmas, kas dotu iespēju ražot, apstrādāt un pārdot veselīgāku un ilgtspējīgāku pārtiku par taisnīgākām cenām,” teica EESK Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides (NAT) specializētās nodaļas priekšsēdētājs Maurizio Reale.

Lai izstrādātu Eiropas mēroga pamatnostādnes, EESK ierosina izveidot ekspertu grupu, kuras sastāvā būtu pieredzējuši speciālisti un zinātnieki no uztura, sabiedrības veselības, pārtikas, vides un sociālo zinātņu jomas. Šai ekspertu grupai divu gadu laikā būtu jāizstrādā uz faktiem balstītas pamatnostādnes. (sma)